Convocatòria Torres Quevedo 2017

En el BOE del passat 24 d’octubre de 2017 es va publicar la convocatòria Torres Quevedo 2017, amb un termini de presentació de sol·licituds que començarà l’11 de gener de 2017 i finalitzarà l’1 de febrer de 2018, a les 15 hores.

Aquesta convocatòria és per a donar suport a la contractació de doctors en organitzacions, per a la realització de projectes de recerca industrial, estudis de viabilitat i projectes de desenvolupament experimental a fi d’afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per a escometre plans i projectes d’R+D+i, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

Tipus de projectes

De recerca industrial, estudis de viabilitat i de desenvolupament experimental.

Beneficiaris

 • Les empreses, entre les quals s’inclouen les empreses spin-off i les JEIs.
 • Els centres tecnològics d’àmbit estatal.
 • Els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
 • Les associacions empresarials.
 • Els parcs científics i tecnològics.

Característiques de les ajudes

Seran subvencions i tindran una durada de 3 anys, i la data de l’inici del còmput de l’ajuda estarà compresa en el termini de presentació de contractes.

La quantia de les ajudes es realitzarà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’organització. El cost de contractació màxim no podrà ser superior a 55.000 euros anuals, ni inferior a 18.000 euros, sense prejudici de la retribució bruta que rebi el doctor. Les ajudes es destinaran a sufragar els costos de retribució bruta anual i la quota empresarial a la SS.

Les intensitats brutes màximes seran:

Tipus de projecte Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa, centres tecnològics, centres de suport a la innovació, associacions empresarials, parcs científics i tecnològics
Recerca industrial 70 % 60 % 50 %
Estudis de viabilitat 70 % 60 % 50 %
Desenvolupament experimental 45 % 35 % 25 %

Els llocs de treball han d’estar ubicats a Espanya.

Requisits dels investigadors

 • Estar en possessió del grau de doctor en la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver estat vincular laboralment amb l’entitat amb la que sol·licita una ajuda d’aquesta actuació ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa entre l’1 de març de 2016 i el 9 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
  En el cas de les empreses spin-off i les JEIs, no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb una institució d’R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l’accionariat o en el capital de la nova empresa.
 • No comptar amb una participació en el capital de l’entitat que sol·licita l’ajuda o d’una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’organització.
 • No estar inclòs com a candidat en la sol·licitud de més d’una organització.

Es podrà sol·licitar una ajuda per a doctors ja contractats per l’organització sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud a aquesta actuació, sempre que la contractació s’hagi realitzat amb posterioritat al 9 de febrer de 2017, data final de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2017 de les ajudes Torres Quevedo.

Presentació de contractes

Les organitzacions beneficiaries disposaran d’un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la Resolució de concessió per a presentar els contractes laborals formalitzats amb els investigadors, que hauran de tenir caràcter indefinit, almenys, des de la data d’inici de còmput de l’ajuda i ser a jornada completa.

Pagament

L’import de les ajudes es pagarà amb caràcter anual per anticipat a favor de les organitzacions beneficiàries, a les que s’eximeix la constitució de garanties.

Dotació pressupostària

18.000.000 euros, repartit en 3 anualitats, sent possible una incrementació de 5.000.000 euros.