Publicada la convocatòria del programa Torres Quevedo 2023 per a la contractació de personal investigador doctor a la indústria amb un augment pressupostari del 34%

Aquest dimarts es va publicar al BOE la convocatòria 2023 de les ajudes Torres Quevedo, destinada a la contractació de personal investigador amb doctorat a la indústria espanyola. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost significatiu de 20,1 milions d’euros i representa un increment del 34% respecte a l’any anterior. A més, hi ha la possibilitat d’ampliar la quantia a 26,1 milions, subjecte a disponibilitat financera. Així mateix, se subratlla un augment del 10% en el salari mínim d’aquests investigadors en comparació del 2022, elevant-se de 25.350 euros a 28.000 euros.

En termes específics, els ajuts, gestionats per l’Agència Estatal de Recerca (AEI), busquen promoure la integració de doctors que liderin projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, dins empreses, centres tecnològics, entitats de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, així com parcs científics i tecnològics. Aquest enfocament té com a propòsit impulsar la trajectòria professional d’investigadors, tant homes com dones, alhora que estimula la demanda al sector privat de professionals altament capacitats per abordar plans i projectes d’R+D. A més, contribueix a la consolidació d’empreses tecnològiques acabades de crear. És important assenyalar que aquesta convocatòria s’integra dins el marc del Pla de transferència i col·laboració.

A continuació, les característiques de l’ajuda:

Dotació pressupostària
Dotació pressupostària de 20.100.000 euros, amb una quantia addicional de 6.000.000 euros condicionada a la disponibilitat de crèdit.

Ajuda
Subvencions a fons perdut, sense garanties, en règim de concurrència competitiva, amb una durada de 3 anys i el seu import es pagarà amb caràcter anual per anticipat.

Beneficiaris
a) Les empreses, entre les quals s’inclouen les empreses spin-off i les JEI
b) Els centres tecnològics.
c) Els centres de suport a la innovació tecnològica.
d) Les associacions empresarials.
e) Els parcs científics i tecnològics.

Requisits

  • L’ajuda cobreix els costos corresponents al salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats.
  • El pressupost màxim finançable serà de 55.000€ per any, amb un sou brut mínim de 28.000€.
  • El salari de cadascun dels doctors contractats podrà ser subvencionat per un període màxim de 3 anys.
  • Els investigadors contractats hauran d’estar en possessió del títol de doctor, a data de presentació de la sol·licitud.
  • El contracte haurà de tenir una durada indefinida i ser a jornada completa.
  • Es poden presentar fins a 3 sol·licituds per entitat sol·licitant, corresponent cadascuna d’elles amb un projecte o actuació clarament diferents
  • Els contractes no podran ser finançats per altres ajuts o ingressos, provinents de entitats públiques o privades, destinats a la mateixa finalitat.

Intensitats brutes màximes

  • Per als projectes de recerca industrial: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.
  • Per als estudis de viabilitat: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.
  • Per als projectes de desenvolupament experimental: fins al 45% per a petites empreses, fins al 35% per a mitjanes empreses i fins al 25% per a grans empreses.

Obertura: 23 de gener de 2024
Tancament: 13 de febrer de 2024 a les 14h (hora peninsular)