El CDTI obre la nova convocatòria de projectes de R+D de Transferència Tecnològica Cervera

El CDTI ha obert aquest dilluns, 24 d’abril, el programa 2023 de projectes d’R+D de Transferència Tecnològica Cervera donant continuïtat a un programa que ja va estar actiu des del 2019 fins a mitjans de l’any passat.

Aquest programa, que s’ha incorporat a la convocatòria contínua del CDTI, finança projectes de recerca i desenvolupament empresarial de caràcter aplicat per a la creació o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei, que poden comprendre activitats de recerca industrial i de desenvolupament experimental i demostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents al mercat.

El seu objectiu és enfortir les capacitats d’innovació de les PIMEs i les MIDCAP mitjançant la contractació, d’un mínim del 10% del pressupost, en activitats de R+D a centres generadors de coneixement en projectes d’R+D englobats en algunes de les tecnologies prioritàries Cervera: materials avançats, economia circular, transició energètica, fabricació intel·ligent, tecnologies per a la salut, cadena alimentària segura i saludable, Deep learning i intel·ligència artificial, xarxes mòbils avançades, transport intel·ligent, protecció de la informació i computació quàntica.
El programa pot finançar fins al 90% del pressupost d’aquests projectes de forma combinada entre subvenció (ajuda no reemborsable) i préstec a 10 o 15 anys a l’Euribor. La part de tram no reemborsable pot pujar fins al 33% del valor de l’ajuda.

Pel que fa a la convocatòria anterior convocatòria destaquen:
• A l’anterior convocatòria només es comptabilitzaven com a centres generadors de coneixement els centres tecnològics, ampliant-se en aquesta convocatòria aquesta consideració els organismes públics de recerca, les universitats públiques i els instituts de recerca sanitària.
• L’ajut global s’amplia fins al 90% del pressupost (anteriorment era fins al 85%) ampliant-se la subvenció que pot assolir fins al 33% d’aquest 90%, mentre que anteriorment es fixava al 33% del 75% del pressupost.
• Depenent de la solvència financera de l’empresa, el CDTI podrà sol·licitar garanties. No obstant això, es podran aplicar minoracions – exoneracions de garanties, duplicant-se els límits actuals fins a 1 milió per a petites empreses, 2 milions per a mitjanes i 6 milions per a midcaps.

S’acompanya a continuació un resum de la línia:

OBJECTIUS
Els projectes Transferencia Cervera tenen com a objectiu fomentar l’execució de projectes de recerca industrial i desenvolupament empresarial amb centres generadors de coneixement. Es finançaran projectes de R+D empresarial de caràcter aplicatiu per a la creació o la millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Els projectes han de demostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents al mercat. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental. La característica essencial d’aquests projectes és que necessàriament han de contractar determinades activitats del projecte a centres generadors de coneixement i desenvolupar-se en un grup limitat d’àrees tecnològiques o tecnologies prioritàries Cervera:

 • Materials avançats
 • Economia circular
 • Transició energètica
 • Fabricació intel·ligent
 • Tecnologies per a la salut
 • Cadena alimentària segura i saludable
 • Deep learning i Intel·ligència Artificial
 • Xarxes mòbils avançades
 • Transport intel·ligent
 • Protecció de la informació
 • Computació quàntica

BENEFICIARIS
Pimes i empreses de mitjana capitalització (MIDCAPs) que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya, i que desenvolupin un projecte de R+D.

TIPUS DE CONVOCATÒRIA
Oberta tot l´any.

DESPESES FINANÇABLES

 • Despeses de personal.
 • Costos d’instrumental i material.
 • Costos de recerca contractual, coneixements i patents, costos de consultoria i serveis equivalents.
 • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.
 • Altres despeses d’explotació, inclosos costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
 • Despesa derivada de l’informe realitzat per l’auditor, amb un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i fita.
 • Les despeses de gestió i coordinació del projecte (límit màxim de 6.000 euros per beneficiari i fita).
 • La despesa derivada de l’obtenció de l’informe de valoració del compliment del DNSH (límit màxim de 2.000 euros per projecte).

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • L’ajut es compon d’un tram reemborsable (TR), s’ha de tornar en un termini de 10 a 15 anys per petició expressa de l’empresa, i en determinats casos d’un tram no reemborsable (TNR).
 • El termini d’amortització del TR tindrà caràcter semestral amb 2 o 3 anys de carència, i un tipus d’interès fix a Euribor a 1 any.
 • El TNR pot ser fins a un màxim del 33% de l’ajuda en base al 90% del pressupost total aprovat.
 • Els projectes han de comptar amb una participació mínima del 10% del pressupost del projecte de centres generadors de coneixement.
 • Les col·laboracions externes no podran superar el 65% del pressupost elegible amb caràcter general, podent assolir fins al 80% per al sector biofarmacèutic a causa de l’elevat cost dels assaigs d’aquest tipus de productes.
  • L’empresa podrà optar a una bestreta del 35% de l’ajut concedit amb un límit de fins a 250.000 euros, sense exigència d’una garantia addicional a les condicions financeres acordades pel Consell d’Administració en l’aprovació del projecte

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE
175.000 euros

DURADA DEL PROJECTE
De 12 a 36 mesos

MODALITAT D’AJUDA
Ajuda parcialment reemborsable fins al 90% del pressupost total aprovat.

GARANTIES
El CDTI podrà requerir la constitució de garanties per a la devolució de l’ajuda quan l’anàlisi econòmica financera de l’empresa així ho indiqui.