Publicada la convocatòria d’ajuts al videojoc i la creació digital amb una dotació de 8 milions d’euros

El Ministerio de Cultura y Deporte va publicar el 20 de desembre passat la convocatòria d’ajuts públics per a la promoció del sector del videojoc i d’altres formes de creació digital. Aquests ajuts compten amb un pressupost de 8 milions d’euros que es destinaran a la promoció del sector del videojoc i altres formes de creació digital mitjançant el suport a l’ecosistema del videojoc i de la creació digital, tot fomentant projectes que contribueixin a la promoció d’inversions, generació d’ocupació, augment de la visibilitat de videojocs espanyols, estimulació de la participació del sector privat i foment de les capacitats d’innovació emprenedoria i transformació estratègica en el sector dels videojocs i de la creació digital.

Línies d’actuació subvencionables:
a) La preproducció, producció i distribució de videojocs.
b) La preproducció, la producció i la distribució d’altres formes de creació digital, incloent-hi les experiències narratives en formats RV, RA, RX, ja siguin interactius o no interactius, experiències narratives orientades a metaversos, podcasts i altres.
c) Els programes d’incubació, mentorització o acceleració de projectes relacionats amb les categories anteriors, ja siguin en format físic, digital o híbrid (digital i físic).
d) Els esdeveniments professionals i les exposicions culturals sobre el videojoc i altres formes de creació digital.

Termini d’execució
Les activitats s’han de desenvolupar entre l’1 d’abril de 2022 i el 15 de desembre de 2023. Per tant, les despeses s’han de fer dins aquest període

Beneficiaris
Autònoms, microempreses i PIMES, de nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europa i que tinguen residència fiscal a Espanya.

Modalitats de l’ajuda
• Ajuts en forma de subvenció en concurrència competitiva poden arribar a finançar fins al 80% del projecte, amb una inversió màxima de 120.000 euros i mínima de 40.000 euros.
• Resolució als sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.
• Aquests ajuts seran compatibles amb la percepció d’altres ajuts.
• Possibilitat de realçar pagaments anticipats una vegada dictada la resolució de concessió i no és necessària la constitució de garantia.

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 de gener de 2023 al 27 de gener de 2023 a les 14.00 hores.