Oberta la convocatòria 2023 del programa ACTIVA STARTUPS a Catalunya i Galícia

Fins al proper 21 d’abril esta oberta la convocatòria 2023 del programa ACTIVA STARTUPS a Catalunya i Galícia, amb una dotació pressupostària de 2.800.000 euros i 800.000 euros respectivament.

El programa Activa Startups està dirigit a les pimes i les empreses emergents amb l’objectiu de potenciar la transformació digital de l’empresa a través de la col·laboració i la innovació oberta.

Per fer-ho, cada pime plantejarà un repte d’innovació per resoldre amb l’ajuda de les startups, cercant la innovació a través de solucions basades en les tecnologies disruptives.

L’ajut és en forma de subvenció fins a 40.000 euros, que es concediran per finançar les despeses derivades dels processos d’innovació de les pimes a través de la col·laboració amb les startups. Les actuacions finançades podran ser qualsevol de les següents:

  • Actuacions basades en la validació i l’adopció de tecnologies disruptives que puguin servir per desenvolupar productes, processos o serveis nous.
  • Actuacions basades en la digitalització de les pimes, la transferència de coneixements i tecnologia, proves de concepte o producció de prototips, entre d’altres.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA ACTIVA STARTUPS:

Beneficiaris
Empreses PIMEs en general, excepte les que operin als sectors de la pesca i l’aqüicultura, així com les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

Tipologia dels projectes
Impuls de la innovació oberta, a través de casos d’èxit de col·laboració empresa&startup, que ajudin al creixement i la transformació digital de les empreses vinculades a qualsevol sector mitjançant el treball de resolució dels reptes d’innovació.

En concret, seran susceptibles d’ajuts els projectes d’assessorament en matèria d’innovació en transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular al model de negoci de la pime, amb el objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies emergents com intel·ligència artificial, internet de les coses, tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d’alt rendiment, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, realitat augmentada, realitat virtual, robòtica col·laborativa, entre d’altres.

Despeses finançables
Costos de contractació de serveis d’assessorament i suport realitzats per empreses Startups.
Als efectes de convocatòria, s’entén per startup empreses de recent creació, quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de la data d’inscripció al Registre Mercantil de l’escriptura pública de constitució, amb caràcter general, o de set en el cas d’empreses de biotecnologia, energia, o industrial, que compleixi els requisits següents:

  • No haver sorgit d’una operació de fusió, escissió o transformació. Els termes concentració o segregació es consideren inclosos en les operacions anteriors.
  • Tenir la seu social, el domicili social o l’establiment permanent a Espanya.
  • El 60% de la plantilla haurà de tenir un contracte laboral a Espanya o contractes mercantils a l’àmbit de la Unió europea.
  • No distribuir ni haver distribuït dividends.
  • No cotitzar en un mercat regulat ni en un sistema multilateral de negociació.

Si pertany a un grup d’empreses d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç, el grup o cadascuna de les empreses que el componen ha de complir amb els requisits anteriors.

Tipus i intensitat d’ajuda
Ajuda en forma de subvenció de fins a 40.000euros i pot cobrir fins al 100% de la subcontractació a la startup.

Termini execució dels projectes
Des de la data de publicació de la resolució de concessió fins a 6 mesos posteriors.

Pagament
El pagament es fa un cop executat i justificat el projecte.