Properes convocatòries del MINCOTUR per finançar la digitalització i sostenibilitat de les empreses manufactureres

Està previst que el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) publiqui durant el mes d’abril les convocatòries 2022 dels programes ACTIVA FINANCIACIÓN i IDi (Plans d’Innovació i Sostenibilitat a l’àmbit de la indústria manufacturera) per donar suport a projectes de I+D+i a l’àmbit de digitalització i sostenibilitat respectivament d’empreses manufactureres. L’ajuda d’aquests programes serà una combinació de subvenció més préstec al 0% i podrà cobrir fins al 80% del pressupost del projecte, amb un 50% de subvenció per a petites empreses, 20% per a mitjanes empreses i 5% per a grans empreses.

La dotació pressupostària dels programes serà de 150 milions en ambdós casos, i es podran plantejar projectes que s’iniciïn des del moment de presentar la sol·licitud fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

A continuació, s’adjunta la descripció dels dos programes:

ACTIVA FINANCIACIÓN

ACTIVA FINANCIACIÓN finança projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització, en un dels àmbits següents:

1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa.
2. Solucions per al tractament avançat de dades.
3. Solucions d’intel·ligència artificial.
4. Projectes de simulació industrial.
5. Disseny i fabricació additiva.
6. Projectes industrials de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
8. Sensorica.

L’ajut és una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent de la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

• Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec al 0% a cinc anys, dos dels quals són de carència.
• Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec al 0% a cinc anys, dels quals dos són de carència.
• Grans empreses: Subvenció fins al 5% del pressupost i préstec al 0% a deu anys, tres dels quals són de carència.

El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2022) requerint garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

Detallem a continuació les principals característiques de la línia:

Línies d’actuació
Es defineixen dues línies d’actuació segons la tipologia de l’empresa sol·licitant:

• ACTIVA-PIMES per a projectes realitzats per petites i mitjanes empreses.
• ACTIVA-GRANDES IMPLEMENTACIONES per a projectes realitzats per grans empreses.

Beneficiaris
Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAEs:

a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades a la secció C-Divisions 10 a32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE2009)

b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x de la CNAE2009.

c) Activitats complementàries a la producció industrial:

i. Activitats d’envasament i empaquetatge a escala industrial enquadrades a la CNAE82.92, a excepció de les activitats d’embalatge de paquets i l’embolcall de regals;
ii. Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses a la CNAE52.10, a excepció dels serveis de digitalització i emmagatzematge d’arxius i documents;
iii. Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades a la divisió33 de la secció C de la CNAE, sempre i només quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia Activa-Pymes s’inclouran les partides de despeses següents:

a) Aparells i equips de producció: adquisició d’actius fixos materials directament vinculats a la producció i als objectius del projecte, així com l’adquisició de programari específic de solucions d’hibridació o connectivitat digital dels processos de producció. En queden exclosos els elements de transport exterior.

b) Infraestructura de maquinari: adquisició d’equips que no estan directament vinculats amb la producció, però que resulten indubtablement necessaris per al projecte plantejat.

c) Despeses de col·laboracions externes exclusivament derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC avançats, consultoria per al disseny o redisseny de processos, i l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució del projecte. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i la tramitació de l’ajut sol·licitat.

d) Per als projectes de validació preliminar, despeses d’amortització de l’instrumental i els equips indispensables per al desenvolupament del projecte, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, durant el període estrictament necessari per al desenvolupament del projecte presentat i dins dels límits marcats per la resolució de concessió.

e) Per als projectes de validació preliminar, despeses de lloguer de l’equipament que sigui indispensable per a la realització de proves de concepte i desenvolupaments inicials. En els casos de renting i/o leasing, no seran finançables les despeses financeres associades.

Per als projectes de la Línia Activa-Grandes Implementaciones s’inclouran les partides de despeses següents:

a) Costos de personal. Els costos relacionats amb els investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats al projecte o activitat pertinent.

b) Costos d’instrumental i material inventariable. Només s’admetran les despeses d’amortització d’aquest instrumental o material inventariable, calculades d’acord amb els principis comptables acceptats generalment, durant el període estrictament necessari per al desenvolupament del projecte presentat, i dins dels límits marcats per la resolució de concessió.

c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. S’imputaran a aquest concepte les despeses de col·laboració externa exclusivament derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes o serveis derivats del projecte per part de tercers, i l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució del projecte. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i la tramitació de l’ajut sol·licitat.

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pressupostos mínims i màxims
El pressupost mínim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-Grandes Implementaciones serà de 100.000 euros.
El pressupost màxim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-PIME serà de 400.000 euros per a les microempreses i petites empreses i de 600.000 euros per a mitjanes empreses.

Pagament
Pagament anticipat al moment de la resolució de concessió.

Dotació pressupostària
150 milions dels quals 50 milions en forma de subvenció i la resta en forma de préstec.

Garanties
Garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.
Aquestes garanties seran alliberades en la seva totalitat en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.

IDi: Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la indústria manufacturera

Aquesta actuació persegueix el suport a plans d’innovació i sostenibilitat a les empreses industrials a través de l’execució de projectes de recerca industrial, desenvolupament tecnològic, innovació en processos i organització, així com d’inversions enfocades a la sostenibilitat a través de la millora de la eficiència energètica i la protecció ambiental més enllà de les normes de la Unió.

El programa es divideix en dues línies d’actuació:

• Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
• Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

L’ajut serà una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

• Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
• Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
• Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost, si són de la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i del 5% per als projectes de R+D+i i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2022) requerint garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

Detallem a continuació les principals característiques de la línia:

Línies d’actuació
Es defineixen dues línies d’actuació segons la tipologia dels projectes:

• Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
• Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Beneficiaris
Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAEs:

a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades a la secció C-Divisions10 a32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE2009)

b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x de la CNAE2009.

c) Activitats complementàries a la producció industrial:

i. Activitats d’envasament i empaquetatge a escala industrial enquadrades a la CNAE82.92, a excepció de les activitats d’embalatge de paquets i l’embolcall de regals;

ii. Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses a la CNAE52.10, a excepció dels serveis de digitalització i emmagatzematge d’arxius i documents;

iii. Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades a la divisió33 de la secció C de la CNAE, sempre i només quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera.

Prioritats temàtiques
Els projectes han d’estar destinats a aplicar-se a la cadena de valor de la indústria manufacturera i hauran d’adaptar-se almenys a alguna de les prioritats temàtiques següents:

1. Economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i/o innovació en matèria d’organització o de processos orientats a:

a) Disseny, evolució i/o implantació de sistemes productius per a la transició ecològica.
b) Optimització de recursos, matèries primeres i reducció de residus.
c) Reutilització, reciclatge i aprofitament matèries primeres secundàries.
d) Ecodisseny, amb criteris d’economia circular (major vida útil, reparabilitat, reciclabilitat).

2. Descarbonització, eficiència energètica, fonts noves d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i/o innovació en matèria d’organització o de processos orientats a:

3. Materials i productes avançats. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial i/o desenvolupament experimental.

4. Innovació en processos de qualitat i seguretat. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i/o innovació en matèria d’organització i/o processos orientats a:

a) Noves metodologies d’assajos i validacions.
b) Millores de qualitat respecte al que estableixen normes i estàndards.
c) Traçabilitat de procés i producte.

5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i/o innovació en matèria d’organització i/o processos derivats de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en el àmbit de materials i productes avançats.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació s’inclouran les partides de despeses següents:

a) Costos de personal. Els costos relacionats amb els investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats al projecte o activitat pertinent. Podran imputar-se despeses al projecte tant de personal amb contracte laboral, personal autònom soci de l’empresa i personal autònom econòmicament dependent, segons el que estableix la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

b) Costos d’instrumental i material inventariable. Només s’admetran les despeses d’amortització d’aquest instrumental o material inventariable, calculades d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, durant el període estrictament necessari per al desenvolupament del projecte presentat, i dins dels límits marcats per la resolució de concessió. Els costos d’amortització i material inventariable no superaran el 60% del pressupost finançable.

c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. S’imputaran a aquest concepte les despeses de col·laboració externa exclusivament derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes o serveis derivats del projecte per part de tercers, i l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució del projecte.

Per als projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica s’inclouran les partides de despeses següents:

a) Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius fixos materials vinculats a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.

b) Edificació i instal·lacions: Inversions materials per a l’adequació de naus industrials, així com de les seues instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.

c) Actius immaterials: Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

d) Col·laboracions externes: col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades a la protecció del medi ambient o a l’increment del nivell d’eficiència energètica.

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pagament
Pagament anticipat al moment de la resolució de concessió.

Dotació pressupostària
150 milions dels quals 59 milions en forma de subvenció i la resta en forma de préstec.

Garanties
Garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.
Aquestes garanties seran alliberades en la seva totalitat en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.