Propera obertura de les convocatòries 2023 del programa ACTIVA FINANCIACIÓN i IDI del Ministeri d’Indústria

Està previst que durant aquest mes d’abril i maig s’obrin les convocatòries 2023 dels programes d’ajuda a la digitalització (ACTIVA FINANCIACIÓN) i a la sostenibilitat (IDI) de la indústria manufacturera.

Aquests programes, amb una important dotació pressupostària en línia de la dels darrer any, cerca finançar els projectes de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos d’empreses industrials manufactureres, fixant-se com a objectius la digitalització de les mateixes, en el cas del programa ACTIVA FINANCIACIÓN, i la sostenibilitat, en el cas del programa IDI.

Les línies seran molt similars a les d’anys anteriors, quedant per definir en dues convocatòries les característiques de l’ajuda en forma de préstec, que el 2022 eren del 0%, i les garanties exigides, que el 2022 eren del 100% sobre la subvenció i del 20% sobre el préstec, però que presumiblement es reduiran sobre la base de la solvència de l’empresa.
A continuació s’acompanya un resum de les dues línies:

1. ACTIVA FINANCIACIÓN
ACTIVA FINANCIACIÓN finança projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització, en un dels àmbits següents:

 1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa.
 2. Solucions per al tractament avançat de dades.
 3. Solucions d’intel·ligència artificial.
 4. Projectes de simulació industrial.
 5. Disseny i fabricació additiva.
 6. Projectes industrials de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
 7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
 8. Sensòrica.

Característiques de l’ajuda
L’ajut serà en subvenció, préstec o una combinació d’ambdues modalitats, a petició de l’empresa, i es podrà cobrir fins al 80% del pressupost, depenent de la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

• Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a cinc anys, dos dels quals són de carència.
• Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a cinc anys, dos dels quals són de carència.
• Grans empreses: Subvenció fins al 5% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres són de carència.

Els interessos del préstec es fixaven a les convocatòries anteriors eren del 0% quedant per fixar a la convocatòria el valor d’aquests interessos.
El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2023) requerint garanties un màxim del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció (el valor concret es determinarà a la convocatòria)

Línies d’actuació
Es defineixen dues línies d’actuació:
ACTIVA – PIME: per a projectes executats per PIMEs
ACTIVA – Grans Implementacions: per a projectes de PIMEs o Grans Empreses

Beneficiaris
Empreses que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic, sempre que hagi desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de tres anys comptats fins a la data de finalització de termini de sol·licitud.

Tipologia de Projectes-(Característiques de l’ajuda)
Podran ser objecte d’ajuda els projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental, els projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, segons es defineixen a continuació:
a) Investigació industrial
b) Projectes de desenvolupament experimental
c) Projectes d’innovació en matèria d’organització
d) Projectes d’innovació en matèria de processos
e) Projectes de validació preliminar

Els projectes d’innovació en matèria de processos i organització realitzats per grans empreses únicament seran objecte d’ajuda si col·laboren de manera efectiva amb pimes en l’activitat objecte d’ajuda i si les pimes amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % del total de els costos subvencionables, segons estableix aquest Reglament, i sense perjudici del que estableixin les possibles modificacions del mateix. A tots els efectes, la responsable de l’actuació davant de l’Administració serà únicament la sol·licitant.

Dotació pressupostària
A la convocatòria 2022 la dotació pressupostària va ser de 140 milions d’euros (40M€ per a subvenció i 100M€ per a préstec). Es preveu una dotació pressupostària semblant per a la convocatòria 2023.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia Activa-Pymes s’inclouran les següents partides de despeses:
a) Aparells i equips de producció.
b) Infraestructura maquinari.
c) Despeses de col·laboracions externes
d) Per als projectes de validació preliminar, les despeses d’amortització de l’instrumental i els equips indispensables per al desenvolupament del projecte
e) Per als projectes de validació preliminar, despeses de lloguer de l’equipament

Per als projectes de la Línia Activa-Grans Implementacions s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Costos de personal.
b) Costos de instrumental i material inventariable.
c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pressupostos mínims i màxims
El pressupost mínim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-Grans Implementacions serà de 100.000 euros.
El pressupost màxim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-PIME serà de 400.000 euros per a les microempreses i petites empreses i de 600.000 euros per a mitjanes empreses. La línia ACTIVA PIMEs està afectada pel règim de mínimis.

Pagament
Pagament anticipat al moment de la resolució de concessió.

Garanties
A la convocatòria 2022 les garanties es van fixar en un 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció, sent previsible que en aquesta anualitat aquests valors es redueixin sobre la base de la solvència de l’empresa.
Aquestes garanties seran alliberades íntegrament en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant-se aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.

2. IDI – PLANS D’INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT A L’ÀMBIL DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA
El programa IDI persegueix l’objectiu d’incentivar el desenvolupament i la implantació de plans d’innovació i de sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera.

En particular, aquesta actuació té com a objectiu donar suport a empreses industrials en l’execució de projectes de recerca industrial, desenvolupament tecnològic, innovació de processos i organització, així com de les inversions enfocades a la sostenibilitat a través de la millora de l’eficiència energètica i la protecció ambiental més enllà de les normes de la Unió.

 • El programa es divideix en dues línies d’actuació:
 • Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
  Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

L’ajut serà una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent de la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

 • Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
 • Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
 • Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost, si són de la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i del 5% per als projectes de R+D+i i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

Els interessos del préstec es fixaven a les convocatòries anteriors eren del 0% quedant per fixar a la convocatòria el valor d’aquests interessos.
El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2023) requerint unes garanties màximes del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

Detallem a continuació les principals característiques de la línia:

Línies d’actuació
• Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
• Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Beneficiaris
Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAEs:
a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades a la secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009)
b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x de la CNAE 2009,
c) Activitats complementàries a la producció industrial.

Prioritats temàtiques
Els projectes han d’estar destinats a aplicar-se a la cadena de valor de la indústria manufacturera i hauran d’adaptar-se almenys a alguna de les prioritats temàtiques següents:

 1. Economia circular i ressò innovació aplicades a la millora de les cadenes de valor. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i/o innovació en matèria d’organització o de processos orientats a:
 2. Descarbonització, eficiència energètica, fonts noves d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i/o innovació en matèria d’organització o de processos orientats a:
 3. Materials i productes avançats. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial i/o desenvolupament experimental.
 4. Innovació en processos de qualitat i seguretat. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i/o innovació en matèria d’organització i/o processos orientats a:
 5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i/o innovació en matèria d’organització i/o processos derivats de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en el àmbit de materials i productes avançats.

Dotació pressupostària
A la convocatòria 2022 la dotació pressupostària va ser de 150 milions d’euros (59M€ per a subvenció i 91M€ per a préstec). Es preveu una dotació pressupostària semblant per a la convocatòria 2023.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Costos de personal.
b) Costos d’instrumental i material inventariable.
c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides

Per als projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius fixos materials vinculats a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.
b) Edificació i instal·lacions: Inversions materials per a l’adequació de naus industrials, així com de les seues instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
c) Actius immaterials: Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
d) Col·laboracions externes: Col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades a la protecció del medi ambient oa l’increment del nivell d’eficiència energètica.

Pressupost mínim
100.000 €

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pagament
Pagament anticipat al moment de la resolució de concessió.

Garanties
A la convocatòria 2022 les garanties es van fixar en un 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció, sent previsible que en aquesta anualitat aquests valors es redueixin sobre la base de la solvència de l’empresa.
Aquestes garanties seran alliberades íntegrament en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant-se aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.