El MINCOTUR anuncia les convocatòries 2023 dels programes ACTIVA FINANCIACIÓN i IDI

Segons va informar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MINCOTUR) a la seva webinar de dimecres passat, està previst que els propers dies s’obrin les convocatòries 2023 dels programes d’ajuda a la digitalització (ACTIVA FINANCIACIÓN) i a la sostenibilitat (IDI) de la indústria manufacturera, així com la específica per a la indústria farmacèutica.

Aquests programes, amb una important dotació pressupostària en línia de la dels darrers anys, cerca finançar els projectes de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos d’empreses industrials manufactureres, fixant-se com a objectius la digitalització de les mateixes, en el cas del programa ACTIVA FINANCIACIÓN, i la sostenibilitat, en el cas del programa IDI.

Les línies seran molt similars a les d’anys anteriors, destacant-ne els aspectes següents:

 • Ajuda en subvenció i o préstec, podent cobrir fins al 80% del pressupost del projecte, mantenint-se el préstec a un interès del 0%.
 • El valor de subvenció per a grans empreses a la línia ACTIVA FINANCIACIÓN puja del 5% al 10%.
 • Les garanties per al cobrament de les ajudes es minoren sobre la base de la solvència de l’empresa sol·licitant, passant d’un 100% i 20% del valor de la subvenció i préstec respectivament de la convocatòria anterior, a valors entre el 80-40% i el 20%-10% respectivament segons la solvència.

 • Així mateix, es disposarà de més temps per a la constitució i la presentació de les garanties, ja que s’exigiran amb anterioritat a la resolució de concessió.
 • La dotació pressupostària serà de 30 milions d’euros (15 de subvenció i 15 de préstec) per a la convocatòria ACTIVA FINANCIACIÓN, 188 milions (74 i 114M) per a la línia IDI del sector manufacturer i 30 milions (15+15) la línia IDI específica del sector farmacèutic.
 • La previsió de terminis de presentació s’estima del 25 d’abril al 16 de maig per a les línies ACTIVA FINANCIACIÓN i IDI Manufacturera; i del 3 de maig al 5 de juny per a la línia IDI Farma.

A continuació un resum de les dues línies:

1.ACTIVA FINANCIACIÓN
ACTIVA FINANCIACIÓN finança projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització, en un dels àmbits següents:

 1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa.
 2. Solucions per al tractament avançat de dades.
 3. Solucions d’intel·ligència artificial.
 4. Projectes de simulació industrial.
 5. Disseny i fabricació additiva.
 6. Projectes industrials de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
 7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
 8. Sensòrica.

Característiques de l’ajuda
L’ajut serà en subvenció, préstec o una combinació d’ambdues modalitats, a petició de l’empresa, i es podrà cobrir fins al 80% del pressupost, depenent de la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

 • Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec al 0% a cinc anys, dos dels quals són de carència.
 • Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec al 0% a cinc anys, dos dels quals són de carència.
 • Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost i préstec al 0% a deu anys, tres dels quals són de carència.

El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2023) requerint garanties un màxim del 20% del préstec concedit i d’un màxim del 80% de la subvenció, en funció de la qualificació financera de l’entitat.

Línies d’actuació
Es defineixen dues línies d’actuació:
ACTIVA – PIME: per a projectes executats per PIMEs
ACTIVA – Grans Implementacions: per a projectes de PIMEs o Grans Empreses

Beneficiaris
Empreses que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic, sempre que hagi desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de tres anys comptats fins a la data de finalització de termini de sol·licitud.

Tipologia de Projectes-(Característiques de l’ajuda)
Podran ser objecte d’ajuda els projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental, els projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, segons es defineixen a continuació:
a) Investigació industrial
b) Projectes de desenvolupament experimental
c) Projectes d’innovació en matèria d’organització
d) Projectes d’innovació en matèria de processos
e) Projectes de validació preliminar (només a la línia Activa-PIME)

Els projectes d’innovació en matèria de processos i organització realitzats per grans empreses únicament seran objecte d’ajuda si col·laboren de manera efectiva amb pimes en l’activitat objecte d’ajuda i si les pimes amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % del total de els costos subvencionables, segons estableix aquest Reglament, i sense perjudici del que estableixin les possibles modificacions del mateix. A tots els efectes, la responsable de l’actuació davant de l’Administració serà únicament la sol·licitant.

Dotació pressupostària
Dotació pressupostària de 15 milions d’euros per a préstec i de 15 milions d’euros per a subvenció per a la convocatòria 2023.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia Activa-Pymes s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Aparells i equips de producció.
b) Infraestructura maquinari.
c) Despeses de col·laboracions externes
d) Per als projectes de validació preliminar, les despeses d’amortització de l’instrumental i els equips indispensables per al desenvolupament del projecte
e) Per als projectes de validació preliminar, despeses de lloguer de l’equipament

Per als projectes de la Línia Activa-Grans Implementacions s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Costos de personal.
b) Costos d’amortització d’instrumental i material inventariable.
c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents

Queden exclosos els costos de consultoria per a la tramitació de la sol·licitud.

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pressupostos mínims i màxims
El pressupost mínim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-Grans Implementacions serà de 100.000 euros, no hi ha pressupost mínim per a ACTIVA-PIME.

El pressupost màxim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-PIME serà de 400.000 euros per a les microempreses i petites empreses i de 1.000.000 euros per a mitjanes empreses. La línia ACTIVA PIMEs està afectada pel règim de mínimis.

No hi ha efecte incentivador a la línia ACTIVA-PIME, mentre sí que n’hi ha a Grans Implementacions.

Pagament
Pagament anticipat al moment de la resolució de concessió.

Garanties
Les garanties es fixen segons el tipus d’ajuda i la solvència de l’entitat segons el que fixa la taula adjunta:

Aquestes garanties seran alliberades íntegrament en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant-se aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.

2.IDI – PLANS D’INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT A L’ÀMBIT DE LA INDUSTRIAL MANUFACTURERA
El programa IDI persegueix l’objectiu d’incentivar el desenvolupament i la implantació de plans d’innovació i de sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera.
En particular, aquesta actuació té com a objectiu donar suport a empreses industrials en l’execució de projectes de recerca industrial, desenvolupament tecnològic, innovació de processos i organització, així com de les inversions enfocades a la sostenibilitat a través de la millora de l’eficiència energètica i la protecció ambiental més enllà de les normes de la Unió.

El programa es divideix en dues línies d’actuació:

 • Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
 • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

L’ajut serà una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent de la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

 • Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
 • Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
 • Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost, si són de la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i del 5% per als projectes de R+D+i i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2023) requerint unes garanties màximes del 20% del préstec concedit i del 80% de la subvenció.

Detallem a continuació les principals característiques de la línia:

Línies d’actuació

 • Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
 • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Beneficiaris
Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els CNAEs de les activitats industrials següents (que no el CNAE de l’objecte social):
a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades a la secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009)
b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x de la CNAE 2009,
c) Activitats complementàries a la producció industrial CNAE 82.92*, 52.10*, 33*.
d) Activitats de serveis a la indústria CNAE 71.12 i 71.20*

Prioritats temàtiques
Els projectes han d’estar destinats a aplicar-se a la cadena de valor de la indústria manufacturera i hauran d’adaptar-se almenys a alguna de les prioritats temàtiques següents:

 1. Economia circular i ressò innovació
 2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants
 3. Materials i productes avançats
 4. Innovació en processos de qualitat i seguretat
 5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3

Dotació pressupostària
Dotació pressupostària de 114 milions d’euros per a préstec i 74 milions d’euros per a subvenció per a la convocatòria 2023, amb un total de 188 milions d’euros.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació s’inclouran les partides de despeses següents:

a) Costos de personal.
b) Costos dinstrumental i material inventariable: es finança lamortització durant el període necessari per al desenvolupament del projecte, fins a un 60% del pressupost finançable. El material fungible, consumibles, etc per a proves i/o prototips no és finançable.
c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides.
Per als projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Aparells i equips de producció: inversió separada o diferència amb la inversió alternativa. Adquisició d’actius fixos materials, adquisició de SW específic de solucions d’hibridació o connectivitat digital dels processos de producció (en queden exclosos els elements de transport exterior).
b) Edificació i instal·lacions: fins al 50% del pressupost finançable, inversions materials per a l’adequació de naus industrials existents, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu, es podran incloure en aquesta partida les inversions corresponents a línies de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables que els productors industrials implantin a les seves instal·lacions per autoconsum i que només podran consistir en instal·lacions de generació d’electricitat renovable amb tecnologia fotovoltaica i/o eòlica. Pressupost finançable limitat en funció de la potència instal·lada fins a un màx de 5MW.
c) Actius immaterials: Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
d) Col·laboracions externes: Col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades a la protecció del medi ambient oa l’increment del nivell d’eficiència energètica.

Pressupost mínim
A la convocatòria de 2022 va ser de 100.000€.

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pagament
Pagament anticipat al moment de la resolució de concessió.

Garanties
Les garanties es fixen segons el tipus d’ajuda i la solvència de l’entitat segons el que fixa la taula adjunta:

Aquestes garanties seran alliberades íntegrament en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant-se aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.