Deduccions del 25% per a l’Impost Societats dins el sector Automoció IT

El 24 de juny es va publicar al BOE el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny en què s’incorporen interessants mesures de caràcter fiscal per al sector de l’automoció.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021, el percentatge de deducció a què es refereix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, serà del 25 per cent per a les despeses efectuades en la realització d’activitats d’innovació tecnològica el resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials dels ja existents.

Per a l’aplicació de la deducció regulada en el paràgraf anterior, caldrà que l’entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat com a innovació tecnològica el resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials dels ja existents, en els termes que estableix la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.