El CDTI posa en marxa una nova ajuda financera per a potenciar la innovació tecnològica

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat, ha posat en marxa la Línia Directa d’Innovació, que té com a objectiu cofinançar, per mitjà de préstecs bonificats amb un tipus d’interès del 2 %, projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies que suposin un avantatge competitiu per a les empreses, així com processos de millora de tecnologies i adaptació a nous mercats.

Tant les societats mercantils com les cooperatives, amb independència de la seva grandària, es podran beneficiar d’aquestes ajudes que concedeix el CDTI i que estaran cofinançades amb Fons Tecnològic, una partida especial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dedicada a la promoció de l’R+D+i empresarial a Espanya.

Els projectes que optin a aquesta Línia —la durada màxima de la qual no ha d’excedir els 18 mesos— hauran de tenir un pressupost mínim finançable de 175.000 euros. Amb caràcter general, la cobertura financera podrà aconseguir fins al 85 % del pressupost total finançable de cada projecte.

A més, les empreses sol·licitants podran acollir-se a una bestreta del 25 % —amb un límit de fins a 300.000 euros—, sobre l’ajuda concedida, sense exigència d’una garantia addicional; o fins a un 75 %, i en aquest cas, es  sol·licitaran garanties a les empreses. El finançament màxim per beneficiari i any es veurà condicionada a la normativa que estableix el règim de minimis de la Comissió Europea.

Es consideren inversions finançables:

  • L’adquisició d’actius fixos nous, les inversions dels quals poden aconseguir el 100% del pressupost total sempre que la innovació suposi un salt tecnològic important per a la companyia.
  • Costos de personal.
  • Materials i consumibles.
  • Col·laboracions externes.
  • Despeses generals.
  • Costos d’auditoria.

Totes la inversions i despeses hauran de ser posteriors a la data de presentació de cada proposta.