El Govern aprova la convocatòria 2016 del programa Retos Colaboración

A l’últim Consell de Ministres del 18 de desembre, es va aprovar la convocatòria 2016 del programa Retos Colaboración, per a potenciar els projectes de desenvolupament experimental en col·laboració entre empreses i organismes de recerca. El pressupost d’aquesta convocatòria, cofinançada amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), és 586 milions d’euros, dels que gairebé 100 milions són subvencions i la resta préstecs (tipus d’interès Euríbor, amb 10 anys d’amortització incloent 3 de carència) i bestretes reemborsables FEDER.

La convocatòria, que es publicarà en les properes setmanes al BOE, preveu com a novetat més destacada que les pimes de les comunitats autònomes d’Andalusia, Canàries, Castella La Manxa, Ceuta, Extremadura, Galícia, Melilla, Astúries i Múrcia, puguin rebre subvencions per a finançar les seves actuacions de 2016.

A continuació s’adjunten les principals característiques del programa, tot esperant la publicació definitiva de la convocatòria en el BOE:

Beneficiaris

 • Consorcis empresarials (empreses, agrupacions i associacions).
 • Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres de suport a la innovació, universitats, organismes de recerca, entitats privades sense ànim de lucre o altres entitats de dret públic).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

En el consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues organitzacions, sent obligatori un Organisme de Recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim de 10 % del pressupost i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 60 % amb un màxim del 70 % per a una organització individual.

Tipologia de projectes

Projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, alineats amb les prioritats establertes en els Reptes del Programa Estatal d’R+D+i orientats en els Reptes de la Societat:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima.
 • Energia, segura, eficient i neta.
 • Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
 • Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
 • Canvis i innovacions socials.
 • Economia i societat digital.
 • Seguretat, protecció i defensa.

Modalitat ajuda i intensitat

 • Per a empreses, préstec fins al 95 % del pressupost a l’Euríbor amb un període de devolució de 10 anys incloses 3 de carència. Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec en benefici d’entitats financeres. En el cas de PIMES d’Andalusia, Canàries, Castella La Manxa, Ceuta, Extremadura, Galícia, Melilla, Astúries i Múrcia, l’ajuda pot ser en forma de subvenció.
 • Per a Organismes d’R+D+i públics, subvenció fins al 100 % del pressupost fons perdut a costos marginals (subvenció i/o bestreta FEDER).
 • Per a Organismes d’R+D+i privats fins al 100 % del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

Pressupost mínim

500.000 euros.

Durada projecte

Durada mínima fins al 31 de desembre de 2017 i màxima fins al 31 de desembre de 2019, havent de començar el projecte com a mínim en el moment de presentar la sol·licitud.

Tipus de convocatòria

Convocatòria única anual. Pendent de publicació durant el mes de gener. Des de la publicació, un mes per a presentar les sol·licituds.

Garanties

Quan el préstec total concedit a una empresa sigui superior o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25 % del préstec concedit. Per a projectes en què el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros, totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25 % del seu préstec independentment del valor individual del mateix.

Forma cobrament ajuda

L’ajuda es paga any a any.

El pagament de l’ajuda es realitza directament a cada un dels participants del consorci.

Dotació pressupostària

586 milions d’euros dels quals aproximadament 100 milions d’euros són en subvenció i la resta en forma de préstec i bestreta FEDER.

Responsabilitat

En el cas que un membre de l’agrupació no respongui d’obligacions de reintegrament, cada membre de la mateixa respondrà solidàriament, d’acord amb l’article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. L’import a reintegrar per cada membre de l’agrupació tindrà com a límit les quantitats d’ajuda efectivament rebudes.

En virtut del que s’estableix en la disposició addicional primera de la ECC/1780/2013, de 30 de setembre, cada membre de l’agrupació respondrà individualment i exclusivament de l’amortització del préstec que li hagi estat assignat i dels incompliments en les devolucions de les quotes d’amortització dels préstecs, no aplicant-se per tan la responsabilitat solidària a la devolució dels préstecs.