Empresa en crisi

Què es considera empresa en crisi?

Segons les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisis (2014/C 249/01) publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea, de 31 de juliol de 2014, una empresa es considerarà en crisi si, de no mediar una intervenció de l’Estat, la seva desaparició econòmica a curt o mitjà termini fos gairebé segura.

Criteris per a categoritzar una empresa en crisi

Pimes de nova creació (amb menys de tres anys del començament de la seva activitat)

Si s’ha declarat en concurs de creditors o es compleixen els requisits perquè els creditors poguessin sol·licitar el concurs.

Pimes amb més de tres anys des de l’inici de la seva activitat

Quan es produeixi una de les següents circumstàncies:

 • Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, que hagi desaparegut més de la meitat del seu capital subscrit (incloent reserves).
 • Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns dels seus socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de l’empresa, que hagin desaparegut més de la meitat dels fons propis, tal com s’indiquen en els llibres d’aquesta.
 • Per a totes les formes d’empreses que reuneixin les condicions establertes en el dret nacional per a sotmetre’s a un procediment de fallida o insolvència.

Gran Empresa

 • Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, que hagi desaparegut més de la meitat del seu capital subscrit.
 • Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns dels seus socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de l’empresa, que hagin desaparegut més de la meitat dels fons propis, tal com s’indiquen en els llibres d’aquesta.
 • Per a totes les formes d’empreses que reuneixin les condicions establertes en el dret nacional per a sotmetre’s a un procediment de fallida o insolvència.
 • Quan durant els dos anys anteriors:
  • La ràtio deute/capital de l’empresa hagi estat superior a 7,5.
  • La ràtio de cobertura d’interessos de l’empresa, calculada sobre la base del EBITDA , s’hagi situat per sota de 1,0.