ENISA, Mesures específiques de renegociació

MINCOTUR (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme) adopta, a través d’ENISA, mesures extraordinàries per donar suport a les pimes i els emprenedors. Per això, i emparant-se en el recent Reial Decret 463/2020, de 14 de març de declaració d’estat d’alarma COVID-19, va aprovar amb data 27 de març Mesures Específiques de Renegociació per a empreses amb préstecs Enisa que ho sol·licitin i que estiguin afectades per la crisi COVID-19.

A tots els préstecs participatius, concedits per ENISA, continguts en els convenis celerados entre el MINOCTUR i ENISA, entre el 2011 i el 2019, els són aplicables les següents condicions de renegociació d’aquests préstecs:

  1. Els beneficiaris dels préstecs participatius concedits per ENISA podran sol·licitar la renegociació dels seus préstecs, sempre que acreditin davant els serveis d’ENISA que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 els ha originat períodes d’inactivitat, reducció de el volum de les vendes o interrupcions en la recepció de subministraments o serveis que els dificulti o impedeixi atendre el pagament dels mateixos.
  2. La sol·licitud ha d’incorporar una memòria justificativa en la qual es motivi adequadament la dificultat d’atendre el pagament de l’proper venciment d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior, així com les mesures que l’empresa va a implementar per pal·liar la situació de crisi .
  3. La justificació ha d’incloure una imatge de la situació economicofinancera de l’empresa referida a abans de el 14 de març de 2020, una explicació qualitativa i quantitativa de com s’ha produït l’afectació, la seva valoració econòmica i financera i un pla per pal·liar aquests efectes.
  4. Les sol·licituds de renegociació es gestionaran pels serveis d’ENISA intentant adaptar els calendaris d’amortització dels préstecs i els seus interessos vençuts i no cobrats a les previsions de la capacitat de devolució de l’empresa deutora, sempre dins el període màxim de devolució de l’ préstec a l’MINCOTUR per part d’ENISA establert en els convenis.
  5. Les condicions generals que s’aplicaran a les renegociacions dels préstecs dels beneficiaris que ho sol·licitin, són les següents: – Es manté el tipus d’interès del primer tram en vigor. – El tipus d’interès de demora no podrà superar el tipus del primer tram més dos punts percentuals.

Enisa Línia Joves emprenedors
Enisa Línia emprenedors