ENISA aplica mesures específiques de renegociació

Per donar sortida a les dificultats de liquiditat de moltes empreses, ocasionades per la restricció de l’activitat econòmica provocada per la situació actual Covid19, ENISA (Empresa Nacional d’Innovació) aprova amb data 27 de març i amb una vigència de 9 mesos, mesures de renegociació per a tots els préstecs participatius, concedits per ENISA, i celebrats entre el MINCOTUR i ENISA, entre el 2011 i 2019.

Amb les mesures aprovades, els beneficiaris dels préstecs podran sol·licitar la renegociació de la devolució dels préstecs, prèvia acreditació de el dany econòmic ocasionat pel COVID-19 en les vendes, subministraments, pagaments, etc.

Per això, s’aplicaran les següents condicions en la renegociació dels préstecs d’aquells que ho sol·licitin, tal com segueix:
• Es mantindrà el tipus d’interès del primer tram en vigor.
• El tipus d’interès de demora no podrà superar el tipus del primer tram més dos punts percentuals.

Els ajuts beneficiàries d’aquestes mesures són:
ENISA línia emprenedors
Aquest ajut està dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes i startups promogudes per emprenedors, sense límit d’edat. El seu objectiu és dotar-les dels recursos financers necessaris per a abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. Pressupostos de 25.000 € a 300.000 € amb un màxim de 7 anys

ENISA línia Joves emprenedors
Ajuda està dirigida a pimes / startups de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. El seu objectiu és dotar dels recursos financers necessaris a pimes i startups de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. Pressupostos de 25.000 € a 75.000 € amb un màxim de 7 anys

ENISA línia Creixement
Ajuda dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva. El seu objectiu és finançar projectes basats en un model de negoci viable i rendible quan l’empresa està buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius, vol ampliar la capacitat productiva adquirint nova tecnologia o augmentant la gamma de productes / serveis o diversificant mercats, busca capitalització o deute en mercats regulats o es planteja finançar el projecte empresarial a través d’operacions societàries. Pressupostos de 25.000 € a 1.5M € amb un màxim de 9 anys