ENISA, tres línies de préstecs participatius

El Consell de Ministres ha aprovat tres addendes als convenis subscrits entre el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) perquè aquesta desenvolupés tres línies de préstecs participatius: Línia PIME, dotada amb 57,5M €, línia Empreses de Base Tecnològica (EBT), dotada amb 20,5M € i línia Joves Emprenedors, dotada amb 20,5M €.
L’objecte de les addendes és establir l’import de què finalment ha disposat ENISA en aplicació d’aquestes línies de préstecs, que en tots els casos ha estat inferior a les quantitats assenyalades.

Així, l’import disposat per ENISA en aplicació de la Línia PIME ascendeix a 56.979.507 €. L’import disposat per ENISA per a la Línia Empreses de Base Tecnològica ascendeix a 19.938.000 €. I l’import utilitzat per ENISA en la Línia Joves Emprenedors ascendeix a 4.941.000 €.

La Línia PIME ser creada en la Llei 2/2004, de PGE per a 2005, per donar suport financer als projectes de les Pimes per tal de millorar la seva competitivitat i contribuir a la creació d’ocupació.
La Línia d’Empreses de Base Tecnològica (Línia EBT) es va crear en la Llei 6/2000, de Mesures fiscals urgents d’estímul a l’estalvi familiar i la Pime, per finançar a les Pimes que duguin a terme projectes que suposin un avanç tecnològic en la obtenció de nous productes, processos o serveis.

La Línia Joves Emprenedors, creada en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2011, dóna suport financer perquè els joves emprenedors puguin emprendre les inversions que necessita el seu projecte en la fase inicial.