FAQs CDTI sobre les noves mesures aprovades i la crisi COVID19

L’estat d’alarma actual, provocat per la crisi COVID19, ha donat lloc a una situació d’incertesa fent que molts dels projectes finançats pel CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) comencin a plantejar-se algunes preguntes sobre l’afectació que puguin tenir al respecte.

Per això, CDTI posa a disposició de les empreses unes FAQs sobre les noves mesures aprovades:

Davant l’estat d’alarma, ¿continua el CDTI operant amb normalitat?
SÍ. El CDTI manté oberta la presentació, avaluació i aprovació d’ajuts parcialment reemborsables durant aquest període, ja que tot el procés pot realitzar-se online. El CDTI està implantant mecanismes per flexibilitzar la justificació de les ajudes i desenvolupar amb normalitat la resta d’activitats. Només queden afectats els procediments administratius (subvencions) als quals són d’aplicació les Disposicions addicionals tercera i quarta de Reial Decret 463/2020, de 14 de març sobre la suspensió de terminis de tramitació.

Com afecta la suspensió de terminis administratius als ajuts de CDTI?
La suspensió de terminis també s’aplica als procediments administratius de CDTI, de manera que tots els terminis previstos en les convocatòries de subvencions que estiguin en curs fins a l’aixecament de l’estat d’alarma queden temporalment suspesos. Una vegada aixecat l’estat d’alarma, es reprendran els còmputs de terminis pel temps que resti des que es van interrompre.
A tall d’exemple, aquesta suspensió s’aplica als terminis per presentar qualsevol sol·licitud (sol·licitud de subvenció, bestreta, modificacions, etc.), terminis de justificació o terminis d’execució dels projectes.
La suspensió de terminis no afecta les ajudes parcialment reemborsables de CDTI, degut a que es regeixen per dret privat.

• ¿S’aplica també la suspensió de terminis administratius a la presentació de sol·licituds per a la convocatòria de Missions Ciència i Innovació, que segons publica el BOE venç el 15 d’abril?
SI. El termini de presentació de sol·licituds a Missions Ciència i Innovació s’ha d’entendre suspès durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves eventuals pròrrogues. A data 23 de març, i donada la recent pròrroga anunciada, s’estima que el termini de sol·licituds de Missions Ciència i Innovació finalitzi durant la primera quinzena de maig de 2020.

• El meu projecte ha estat presentat abans de l’14 de març de 2020. Es pot beneficiar de les exempcions de garanties?
SI. Els projectes que no hagin estat aprovats encara però hagin estat presentats abans de l’14 de març podran rebre el tractament extraordinari d’exempció de garanties però sempre subjectes als criteris de solvència empresarial sol·licitats habitualment pel CDTI.

• El meu projecte ha estat presentat i aprovat abans de l’14 de març de 2020. Es pot beneficiar de les exempcions de garanties?
NO. Els projectes ja aprovats, encara que no haguessin rebut encara cap desemborsament, ja han entrat en una fase d’execució i no són elegibles per a aquesta exempció extraordinària.

• El meu projecte es troba en fase de justificació. ¿Es pot beneficiar de les exempcions de garanties?
NO. Només poden beneficiar-se d’aquesta mesura extraordinària els projectes que encara no hagin estat aprovats pel Consell d’Administració.

• Les mesures extraordinàries aprovades podran ser aplicades de forma retroactiva?
NO. Aquestes mesures són exclusives per als projectes no aprovats abans de l’14 de març.

• És necessari seguir algun procediment especial per a sol·licitar l’exempció de garanties?
NO. El procediment de sol·licitud d’ajuts és el mateix de sempre, a través de la seu electrònica de l’CDTI.

• El meu projecte està en fase de justificació. Segueixen corrent els terminis normalment?
NO. Segons el Reial Decret, els terminis de l’Administració entren en pausa a partir de l’14 de març i només es reactivaran quan sigui desactivat l’estat d’alarma. Per tant, els dies transcorreguts entre les dues dates no comptaran a efectes de còmput de terminis. El CDTI aplicarà una flexibilització de dates en aquesta etapa de la vida del projecte (més informació)

¿Caldrà esperar fins que finalitzi l’estat d’alarma per poder procedir a la signatura de projectes aprovats o s’habilitarà un procediment digital telemàtic?
Si el seu projecte està aprovat i pendent de signatura, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible per indicar-li com procedir.

Es poden presentar ja projectes de la modalitat LIC-A encara que els terminis administratius estiguin en pausa o cal fer-ho a partir d’l’1 d’abril?
SÍ. CDTI manté oberta la seva finestreta de sol·licituds en la seva aplicació en línia. Fins a l’1 d’abril, les comunitats autònomes de desenvolupament per a la LICA són Andalusia, Castella la Manxa, Extremadura, Múrcia, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana (s’exclou València capital), les Canàries i Galícia. Des l’1 d’abril s’estén a tot el territori nacional segons el mapa de regions assistides 

• Les empreses estrangeres amb seu a Espanya poden sol·licitar els ajuts CDTI?
Per sol·licitar ajudes CDTI, l’empresa ha de tenir domicili fiscal a Espanya. Encara que estigui participada o sigui filial, si està vàlidament constituïda a Espanya és elegible.

FONT:CDTI