Innoglobal: nou programa d’ajudes del CDTI per a impulsar la cooperació tecnològica internacional

El passat 14 de maig es va publicar en el BOE la convocatòria del Programa Innoglobal 2016, obrint-se el termini de presentació de sol·licituds des del dia 26 de maig fins al pròxim 1 de juliol de 2016, a les 12h (hora peninsular).

El programa té com a principal objectiu la concessió d’ajudes destinades a fomentar la cooperació internacional en recerca i desenvolupament, dins del marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016.

Es persegueix el desenvolupament de tecnologies noves en àrees tecnològiques de futur amb projecció econòmica i comercial a nivell internacional, que suposin un avenç tecnològic i industrial rellevant.

Es finançarà la participació d’empreses espanyoles integrants de consorcis internacionals que participen en els següents programes internacionals:

  • Programes Multilaterals (EUREKA e IBEROEKA).
  • Bilaterals (Algèria, Brasil, Cuba, Japó, Xina, Egipte, Índia, Mèxic i Rússia)
  • Programes Unilaterals, de cooperació tecnològica internacional amb certificació i seguiment unilateral per part del CDTI (Algèria, Austràlia, Xina, Xile, Colòmbia, Egipte, Emirats Àrabs Units, Estats Units d’Amèrica, Indonèsia, Malàisia, Marroc, Mèxic, Singapur, Tailàndia i Taiwan)
  • Projectes de cooperació tecnològica internacional per a la participació d’empreses en Organismes Internacionals de Recerca i Grans Instal·lacions Científiques internacionals en les que participi Espanya.

Les principals característiques del programa són:

Beneficiaris

Les empreses que estiguin constituïdes i tinguin residència fiscal o establiment permanent a Espanya.

Durada projecte

Els projectes podran ser plurianuals i part del projecte haurà de realitzar-se a l’any 2016. En tot cas, s’haurà de sol·licitar ajuda per a l’any 2016.

Els projectes tindran una durada mínima de 12 mesos i màxim de 36 mesos.

Pressupost mínim del projecte

Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.

Modalitat d’ajuda

Subvenció amb una intensitat màxima del 50 % per a les petites empreses, del 40 % per a les mitjanes i del 30 % per a les grans empreses.

La percepció de les ajudes serà incompatible amb qualsevol altra subvenció o ajuda destinada al mateix projecte.

Pagament

El beneficiari podrà rebre el pagament anticipat de fins al 75 % de la subvenció concedida per a cada anualitat, excepte per a la última, que serà del 50 %. El pagament anticipat de la primera anualitat s’efectuarà després de dictar-se la resolució de concessió definitiva. El beneficiari no haurà de constituir cap garantia.

En tractar-se d’una ajuda plurianual, el pagament de les anualitats successives quedarà condicionat a la presentació de la documentació de la justificació del projecte.

Despeses finançables

  • Despeses de personal.
  • Costos d’adquisició d’equipament, instrumental i material.
  • Material fungible i subministraments.
  • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics, assessorament jurídic internacional i patents adquirides.
  • Auditories.

El cost global de l’activitat subcontractada pel beneficiari no podrà ser superior al 50 % del pressupost finançable del beneficiari. En cas de subcontractar organitzacions estrangeres, no podrà excedir del 30 %.

Dotació pressupostària

10 milions d’euros en concepte de subvencions.