Manifestacions d’interès relatives a Ciberseguretat

L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), a través del seu Pla Estratègic 2021-2025, incorpora diverses línies d’actuació orientades a (i) l’enfortiment de les capacitats de ciberseguretat de les empreses espanyoles, amb especial atenció a les pimes, (ii ) l’impuls, creixement i internacionalització de la indústria de ciberseguretat espanyola, (iii) l’increment i millora de les capacitats d’R+D+i vinculades a la ciberseguretat, i (iv) la identificació, generació i desenvolupament del talent en ciberseguretat.

Aquestes línies d’actuació es veuran reforçades en els propers 3 anys per les iniciatives que INCIBE desenvoluparà per a l’enfortiment de les capacitats de ciberseguretat i l’impuls de l’ecosistema de ciberseguretat a través del PRTR, amb una dotació econòmica que, en 2021, està pròxima a els 260 milions d’euros. Per garantir la consecució i eficiència d’aquestes línies d’actuació, alineades amb les activitats que INCIBE desenvoluparà a través del PRTR, el Ministeri Afers Econòmics i Transformació Digital llança la present petició amb l’objectiu d’identificar els instruments, iniciatives o actuacions concretes i específiques que permetin:

Enfortiment de les capacitats de ciberseguretat de les PIMES:
• Enfortir la ciberseguretat de les PIMEs espanyoles.
• Elevar el nivell de conscienciació i capacitat en ciberseguretat de les pimes i el teixit econòmic i empresarial.
• Impulsar la demanda de serveis de ciberseguretat per part de les pimes, promovent l’adopció de serveis de ciberseguretat per part de les mateixes.
• Millorar la capacitat de resiliència de les pimes davant de les amenaces i riscos digitals i de les xarxes de comunicació.
• Fomentar la divulgació i el coneixement de la tecnologia de ciberseguretat en el teixit empresarial espanyol.
• Impuls a la indústria de ciberseguretat
• Dinamitzar i impulsar el creixement de les empreses espanyoles de el sector de la ciberseguretat.
• Impulsar l’emprenedoria a ciberseguretat.
• Contribuir a el creixement i internacionalització de les empreses, productes i serveis de ciberseguretat espanyols.
• Incrementar i millorar de les capacitats de R+D+I vinculades a la ciberseguretat.
• Identificar, generar i desenvolupar el talent en ciberseguretat.
• Desenvolupar serveis i solucions competitius de ciberseguretat que responguin a les creixents necessitats de prevenció, protecció i resposta a incidents / esdeveniments de ciberseguretat.

Manifestacions d’Interès
-Es convida a les empreses i altres actors interessats a contribuir a aquesta expressió d’interès, en base als següents criteris:

-Tipus d’institució: obert a tot tipus d’agents privats i públics.

-Import màxim o mínim de el projecte a presentar: l’avaluació i concreció d’aquest import forma part de la resposta a la sol·licitud de l’expressió d’interès.

-S’establirà en la resposta el marc temporal d’execució en la informació específica d’aquesta sol·licitud d’expressions d’interès, sense que aquest pugui excedir els 3 anys.

-La informació que es recopili mitjançant aquestes manifestacions d’interès té com a únic objectiu ajudar a la definició de les línies estratègiques i guiar l’execució dels plans amb càrrec als fons europeus abans esmentats. Amb ella es procedirà a l’estudi dels projectes presentats, per posteriorment articular els instruments de col·laboració públic privada més adequats. Aquesta manifestació d’interès no es realitza en el marc de cap procediment de contractació ni de subvenció convocat ni per convocar, i en cap cas genera dret preferent al finançament, ni cap compromís per part de Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

-La no presentació d’una manifestació d’interès o resposta a la consulta no limitarà la possibilitat de presentar propostes en una eventual futura convocatòria.

-Les convocatòries posteriors a aquesta manifestació d’interès estan subjectes en tot moment als criteris de publicitat, concurrència, transparència i no discriminació

Presentació d’expressions d’interès
Les expressions d’interès es podran enviar fins al dia 21 d’abril de 2021 a les 19 hores. Les expressions rebudes després d’aquesta data no seran tingudes en compte. Les expressions d’interès s’han de remetre utilitzant el formulari publicat al següent enllaç:

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/5450/sWHy

Link: Manifestacions d’Interès en CiberSeguretat