Nova convocatòria de 11M € per a la fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció personal i aquells productes que siguin considerats d’emergència pel Govern en relació amb el COVID-19

El dia d’avui, s’ha publicat al BOE una nova convocatòria d’ajuts dotada amb 11M€ destinats exclusivament a entitats que realitzin inversions per a la fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció personal i aquells productes que siguin considerats d’emergència pel Govern en relació amb el COVID-19, durant l’exercici 2020.

Beneficiaris
Podran acollir-se a l’ajut establert en aquesta ordre les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya, i que vagin a desenvolupar un projecte de fabricació en territori espanyol de dispositius mèdics, equips de protecció personal, gels i aquells productes que han estat considerats d’emergència pel Govern en relació amb la gestió sanitària derivada de l’COVID-19:

Màscares quirúrgiques, de tipus II i IIR.
Mascaretes de protecció individual FFP2 i FFP3.
Kits PCR diagnòstic COVID-19 i els seus consumibles.
Kits de diagnòstic ràpid (detecció d’antigen).
Hisops.
Ulleres de protecció.
Guants de nitril, amb i sense pols.
Bates d’un sol ús i impermeables.
Solucions hidroalcohòliques (biocida i cosmètic) i les seves matèries primeres.
Equips i dispositius de ventilació mecànica invasiva (VMI).
Fungibles o consumibles d’equips de VMI.
Alcohols sanitaris.
Clorhexidrina.

Projectes Finançables
Seran beneficiaris de l’ajuda aquells projectes on es dugui a terme la producció dels béns descrits anteriorment i on, a més:
* Establisquen noves instal·lacions per a la producció dels productes anteriorment ressenyats
* Expandeixin la producció de les seves estructures existents que produeixen aquest producte
* Converteixin línies de producció existents a aquest efecte

Convocatòria
Dotació: 11.000.000 €
Inici: 16 de juliol de 2020
Finalització: 30 de juliol de 2020

Intensitat de l’ajut i pressupost
Subvenció amb una intensitat de l’ajuda de l’80% amb imports màxims segons partida finançable i fins a un màxim de 500.000 € per entitat jurídica (i fins a 800.000 € si existís disponibilitat pressupostària):

Partides finançables:
* 80 per cent sobre el pressupost finançable de la partida d’aparells i equips;
* 80 per cent sobre el pressupost finançable de la partida de despeses de validació tècnica;
* 30 per cent sobre el pressupost finançable de la partida d’Enginyeria de procés de producció;
* 20 per cent sobre el pressupost finançable de la partida d’Edificació.

Termini d’execució de el projecte
De 1 de febrer de 2020 fins a 31 de desembre de 2020