Nova línia d’ajudes per a inversions industrials: FAIIP – Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva

Per donar continuïtat a l’antic programa Reindus, es posa en marxa el programa FAIIP amb una dotació per a l’any 2021 de 600 milions d’euros, gestionats des de l’empresa pública SEPIDES segons el conveni publicat al BOE el passat 13 de maig.Està previst que la finestreta per a la presentació de sol·licituds d’accés al finançament s’activi el proper mes de juliol, i romandrà oberta cada any fins a l’esgotament de fons d’aquesta anualitat.

El Fons es va crear per la Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2021 amb la finalitat de donar suport financer a retornar per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat industrial i mantenir les capacitats industrials del territori. Es configura com l’evolució de el programa Reindus per adaptar-se millor als requeriments del finançament de l’activitat industrial.

Característiques de Fons
El Fons finança societats mercantils i societats cooperatives privades, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva mida, donant suport a la creació i trasllat d’establiments industrials, així com les millores o modificacions de línies de producció i procés amb inclusió expressa de la implementació productiva de tecnologies de la Indústria Connectada 4.0. i d’actuacions en les línies orientades a la sostenibilitat ambiental.

El finançament es realitzarà mitjançant préstecs ordinaris, préstecs participatius, participació en capital temporal i minoritària, o fórmules mixtes entre les anteriors, amb operacions a llarg termini (fins a 10 anys) i mancances elevades (fins a 3 anys en préstecs ordinaris i participatius), requerint- un aval del 10% en el cas de préstecs ordinaris i participatius i una comissió d’obertura del 0,5% de l’import de l’operació.

Els tipus d’interès seran funció de la qualificació (ràting) d’empresa i tipus de projecte, del tipus d’operació financera, i de la bonificació que pugui establir-se per compliment de criteris d’impacte industrial, estant en les següents forquilles: entre el 1 i el 4,5% per a préstecs ordinaris; entre el 4 i 7,5% en préstecs participatius; i entre el 4,5 i el 8% en participació de capital.

L’import atorgable de cada operació és de fins al 75% del pressupost finançable de el projecte amb un import de les operacions entre els 200 mil euros i 60 milions per any.

Els projectes han d’estar ubicats en el territori nacional, sent finançables, per a les sol·licituds que es presentin en 2021, tant partides que s’hagin executat el 1 de juliol de 2020, com les que s’executin fins a 2 anys després de la data de formalització del finançament.

Pàgina instrument AQUÍ