Oberta convocatòria 2015 Torres Quevedo i Doctorados Industriales

La Secretaria de l’Estat d’R+D+i, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, ha publicat dues convocatòries que contribueixen a la contractació de doctors en empreses i pretenen afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per escometre plans i projectes d’R+D, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

 • Torres Quevedo 2015, per a la contractació de doctors en organitzacions per a la realització de projectes d’investigació industrial, estudis de viabilitat i projectes de desenvolupament experimental a fi d’afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per escometre plans i projectes d’R+D+i, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.
 • Per a la formació de doctors en empreses Doctorados Industriales 2015. El programa finança aquestes noves ajudes per a contractes per a la formació de doctors en empreses, que participen en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l’empresa, en el que s’emmarcarà la seva testis doctoral, a fi d’afavorir la inserció laboral d’investigadors en les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent en el teixit productiu.

TORRES QUEVEDO 2015

Beneficiaris

 • Les empreses, entre les que s’inclouen les empreses spin-off i les JEIs..
 • Els centres tecnològics d’àmbit estatal.
 • Els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
 • Les associacions empresarials.
 • Els parcs científics i tecnològics.

Característiques de les ajudes

Seran subvencions i tindran una durada de 3 anys, i la data de l’inici del còmput de l’ajuda estarà compresa en el termini de presentació de contractes.

La quantia de les ajudes es realitzarà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’organització. El cost de contractació màxim no podrà ser superior a 55.000 euros anuals ni inferior a 18.000 euros, sense prejudici de la retribució bruta que rebi el doctor. Les ajudes es destinaran a sufragar els costos de retribució bruta anual i la quota empresarial a la SS.

Les intensitats brutes màximes seran:

Tipus de projecte Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa
Recerca industrial 70 % 60 % 50 %
Estudis de viabilitat 70 % 60 % 50 %
Desenvolupament experimental 45 % 35 % 25 %

Els llocs de treball han d’estar ubicats a Espanya.

Requisits dels investigadors

 • Estar en possessió del grau de doctor en la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver estat vincular laboralment amb l’organització amb la que sol·licita una ajuda d’aquesta actuació ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa entre el 13 de març de 2014 i el 25 de març de 2015, ambdós inclosos.
 • En el cas de les empreses spin-off i les JEIs, no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb una institució d’R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l’accionariat o en el capital de la nova empresa.
 • No comptar amb una participació en el capital de l’organització que sol·licita l’ajuda o d’una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’organització.
 • No estar inclòs com a candidat en la sol·licitud de més d’una organització.

Es podrà sol·licitar una ajuda per a doctors ja contractats per l’organització sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud a aquesta actuació, sempre que la contractació s’hagi realitzat amb posterioritat el 25 de març de 2015, data final de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2014 de les ajudes Torres Quevedo.

Presentació de contractes

Les organitzacions beneficiàries disposaran d’un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la Resolució per a presentar els contractes laborals formalitzats amb els investigadors, que hauran de tenir caràcter indefinit, almenys des de la data d’inici de còmput de l’ajuda i ser a jornada completa.

Pagament

L’import de les ajudes es pagarà amb caràcter anual per anticipat en benefici de les organitzacions beneficiàries, a les que s’eximeix de la constitució de garanties.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds comença el 2 de febrer de 2016 i finalitza l’1 de març de 2016 a les 15 hores.

Dotació pressupostària

15.000.000 d’euros.

Doctorados Industriales 2015

Beneficiaris

Les empreses.

Característiques de les ajudes

Seran subvencions i tindran una durada de 4 anys. L’obtenció del grau de doctor haurà de tenir lloc, de manera general, durant les 3 primeres anualitats de l’ajuda. La quarta anualitat de l’ajuda estarà condicionada a l’existència d’un contracte laboral amb l’investigador en formació de caràcter indefinit per aquesta anualitat.

L’ajuda comprendrà 3 conceptes: l’ajuda per al finançament dels contractes (sou brut + quota empresarial SS), l’ajuda per a la realització d’estades en organitzacions d’R+D i les ajudes per a finançar les despeses de matricula en els ensenyaments de doctorat.

El cost màxim de contractació serà de 21.800 euros, sense prejudici que la retribució bruta que figuri en el contracte resulti superior. La retribució salarial bruta mínima serà de 16.422 euros anuals.

Les intensitats brutes màximes seran:

Tipus de projecte Petita empresa Mitjana empresa Gran empres
Recerca industrial 70 % 60 % 50 %
Desenvolupament experimental 45 % 35 % 25 %

Els llocs de treball han d’estar ubicats a Espanya.

Per a l’ajuda de realització d’estades s’autoritzarà una quantitat de 2.400 euros per cada investigador, per a la realització d’estades a organitzacions d’R+D públiques o privades, incloent empreses estrangeres o espanyoles.

Per a l’ajuda per a finançar les despeses de matricula en ensenyaments de doctorat en universitats espanyoles públiques o privades, s’autoritzaran 1.500 euros.

Requisits dels investigadors

 • Estar en disposició d’estar matriculat o admès en un programa de doctorat, per al curs 2015/2016, en el moment de la formalització del contracte.
 • No tenir en la data de presentació de la sol·licitud vinculació laboral amb l’organització amb la que sol·licita una ajuda d’aquesta actuació ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa. En el cas de les empreses spin-off i les JEIs, no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb una institució d’R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l’accionariat o en el capital de la nova empresa.
 • No comptar amb una participació en el capital de l’organització que sol·licita l’ajuda o d’una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’organització.
 • No estar inclòs com a candidat en la sol·licitud de més d’una organització.
 • No haver gaudit d’una ajuda, per període superior a 12 mesos, en el marc d’algun dels Plans Estatals o Nacionals d’R+D+i, que tinguin l’objectiu de formació predoctoral a través del desenvolupament d’una tesis doctoral (ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors, ajudes per a la formació de personal investigador –FPI–, ajudes per a la formació de professorat universitari –FPU–, ajudes per al desenvolupament de tesis doctorals de la Junta d’Ampliació d’Estudis –CSIC-JAE-Predoc, ajudes per a la formació de personal investigador en agroalimentació –FPI-INIA–, ajudes predoctorals de formació en recerca en salut –PFIS–, etc.).
 • No estar en possessió del títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.

Obligacions dels beneficiaris

 • Formalitzar el contracte laboral amb l’investigador.
 • Proporcionar a l’investigador el suport necessari en formació i facilitar-li l’ús d’instal·lacions i equips per a l’adequat desenvolupament de la seva activitat.
 • Designar un tutor de recerca que haurà de ser doctor i estar en plantilla. Aquest haurà de sol·licitar l’assignació com a director de la tesis doctoral de l’investigador.
 • Vetllar pel desenvolupament adequat de les activitats d’R+D a realitzar per l’investigador per a l’obtenció de la seva tesis.
 • En cas de projectes en col·laboració comptar amb un acord/contracte de col·laboració.
 • Comunicar al Ministeri la data de l’acte de defensa i aprovació de la tesis en el termini de 20 dies des que es produeix.
 • Facilitar la publicació dels resultats d’investigació en el marc de la tesis, així com en l’acte acadèmic de defensa. No obstant, en relació als drets de propietat industrial s’aplicarà la normativa vigent, pel que els mateixos pertanyeran única i exclusivament a l’organització.
 • Comunicar renuncies, interrupcions i altres incidències en un termini de 10 dies hàbils.

Pagament

Per a sufragar els costos de contractació es pagarà amb caràcter anual per anticipat a les organitzacions i se les eximeix de presentació de garanties.

Per a les despeses de matriculació i estades s’abonaran en 4 parts, cada una corresponent a un quart del total de l’ajuda, juntament a cada una de les 4 anualitats de contractació.

Termini i forma de presentació

El termini de presentació de sol·licituds comença el 4 de febrer de 2016 i finalitza el 3 de març de 2016 a les 15 hores. S’haurà de presentar la instància de sol·licitud, CV de l’investigador, memòria científico-tècnica del projecte d’R+D i CV de l’investigador responsable.

Dotació pressupostària

3.000.000 d’euros repartits en 4 anualitats.