Oberta convocatòria 2017 de Reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial

El passat 8 d’abril es va publicat al BOE la convocatòria de concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de Reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial de l’any 2017.

Les principals característiques del programa són:

Organisme

Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 30 de maig fins al 17 de juny de 2017.

Objecte

Podran ser objecte de suport financer les inversions industrials de les següents tipologies:

  • Creació d’establiments industrials.
  • Trasllat: canvi de localització d’una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt del territori nacional.
  • Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció.
  • Millores i/o modificacions de línies de producció prèviament existents.

Beneficiaris

Societats vàlidament constituïdes que no formin part del sector públic que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva.

Tipus d’ajuda

Finançament en forma de préstec reemborsable del 75 % del pressupost finançable. Termini d’amortització de 10 anys, amb un termini de carència de 3 anys.

El tipus d’interès es determinarà en funció de la classificació obtinguda pel beneficiari i de la garantia constituïda abans de la resolució.

Garanties

S’exigirà en el moment de la sol·licitud, la presentació de resguard de constitució de garanties davant de la Caixa General de Dipòsits per import del 10 % del préstec interessat en la sol·licitud.

Pagament de l’ajuda

Es realitzarà una vegada dictada la resolució de concessió i les garanties s’aniran lliurant per trams segons es produeixin els reemborsaments, una vegada que l’import de capital pendent de devolució sigui igual o inferior a l’import garantit.

Característiques i requisits

Pressupost mínim finançable de 100.000 euros.

Durada máxima del projece: 18 meses.

Despeses finançables

  • Obra Civil.
  • Edificació.
  • Adquisició aparells i equips de producció.
  • Enginyeria de procés de producció: despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos.

Dotació pressupostària

En la convocatòria de 2017 aquesta serà de 606 milions d’euros en préstecs i s’imputaran en funció de les zones industrials de l’Estat Espanyol.