Oberta la convocatòra 2021 del programa ACTIVA Financiación

S’ha publicat al BOE la convocatòria ACTIVA_Financiación de l’any 2021 obrint-se el període de presentació des d’avui fins al pròxim 17 d’agost de 2021.

ACTIVA_Financiación finança projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i de la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització, en un dels següents àmbits:

 1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa.
 2. Solucions per al tractament avançat de dades.
 3. Solucions d’intel·ligència artificial.
 4. Projectes de simulació industrial.
 5. Disseny i fabricació additiva.
 6. Projectes industrials de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
 7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
 8. Sensòrica.

L’ajuda és una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% de l’pressupost, depenent la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

 • Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a cinc anys, dels quals dos seran de carència.
 • Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a cinc anys, dels quals dos seran de carència.
 • Grans empreses: Subvenció fins al 5% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

El pagament de l’ajut es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2021) requerint garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

Detallem a continuació les principals característiques de la línia:

Línies d’actuació
Es defineixen dues línies d’actuació segons la tipologia de l’empresa sol·licitant:

 • ACTIVA-PIMES per a projectes realitzats per petites i mitjanes empreses.
 • ACTIVA-GRANS implementacions per a projectes realitzats per grans empreses.

Beneficiaris
Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAES:

a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C-divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009)

b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 i R12 (amb exclusió del desmuntatge, la classificació, l’assecat, el condicionament, l’envasament, la combinació o la barreja).

c) Activitats complementàries a la producció industrial. S’entén que es tracta d’activitats complementàries a la producció industrial, si es duen a terme majoritàriament com a serveis de suport a empreses manufactureres (incloses en les CNAE 10 a 32) en els seus processos de producció industrial. S’entendrà com a tal les següents:

i. Activitats d’envasament i empaquetatge a escala industrial enquadrades en la CNAE 82.92, amb excepció de les activitats d’embalatge de paquets i l’embolcall de regals;

ii. Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses en la CNAE 52.10, a excepció dels serveis de digitalització i emmagatzematge d’arxius i documents;

iii. Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades en la divisió 33 de la secció C de la CNAE, sempre i només quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera (activitats incloses en les CNAE 10 a 32), a alguna de les activitats enquadrades en la CNAE 35 (subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat), oa les activitats de tractament d’aigües per a ús industrial o de dessalinització d’aigua de mar o aigües subterrànies per obtenir aigua com a producte principal, enquadrades en la CNAE 36; a excepció de les activitats de reparació i el manteniment d’armes de foc i munició (inclosa la reparació d’armes per a activitats esportives i recreatives), reparació i el manteniment de carros de supermercat, reparació d’extintors, reparació i manteniment de tractors agrícoles, reparació i manteniment de maquinària agropecuària i forestal, màquines expenedores automàtiques, caixes registradores, fotocopiadores, reparació de calculadores, electròniques o no, reparació de màquines d’escriure, reparació d’equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics, d’equips i instruments òptics, reparació i manteniment d’equips d’enllumenat elèctric i reparació i manteniment de dispositius de cablejat portador o no de corrent per a circuits elèctrics. També queden excloses les activitats enquadrades en les CNAE 33.19 i 33.20.

Prioritats temàtiques
1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa.
Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran orientar el desenvolupament de solucions de connexió Inter empresa utilitzant sistemes o elements virtuals o ciberfísics, que permetin la interacció entre l’empresa sol·licitant amb un ecosistema determinat ja establert (empreses, clients, proveïdors i centres de recerca).

2. Solucions per al tractament avançat de dades.
Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran orientar ús de massiu de dades (Big Data) per a l’obtenció de solucions d’analítica avançada i business inteligence.

3. Solucions d’intel·ligència artificial.
Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran orientar la generació de solucions d’intel·ligència artificial que permetin prendre decisions predictives sobre els processos, productes, comercials, etc., basats en ús de machine learning, deep learning, Reinforcement learning, deep Reinforcement learning, etc.

4. Projectes de simulació industrial.
Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran orientar la generació de solucions que permetin simulacions de peces i materials dins de sistemes complexos, processos de producció i fins i tot fàbriques completes (bessons digitals) , amb l’objecte d’optimitzar productes, processos de fabricació i altres processos.

5. Disseny i fabricació additiva.
Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i respondran a algun dels següents tipus de solucions:

a) Nou programari de modelatge o simulació 3D, orientats a aconseguir objectius com ara: determinar si un element és imprimible o no, obtenir un estalvi substantiu de material en el procés d’impressió, realitzar comparatives de qualitat, o qualsevol altre programari relacionat amb la fabricació additiva abans, durant i després de la impressió.

b) Recerca, desenvolupament o implementació de nous processos d’impressió 3D que responguin a nous reptes, com ara: utilitzar multimaterials; treballar en micro escala; incrementar la velocitat d’impressió; combinar tecnologies com ara mètodes substractius treballant al costat de mètodes additius de forma intel·ligent; aplicacions que puguin abastar múltiples casos d’ús, etc.

c) Recerca, desenvolupament o implementació de nous materials i tintes.

d) Desenvolupament o implementació de metodologies per a la caracterització i / o certificació de la traçabilitat dels processos de fabricació additiva, que permetin l’homologació equivalent a processos de fabricació convencionals.

6. Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, orientats cap a components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament de programari i firmware necessari per garantir la seva funcionalitat per a la implementació de projectes de realitat augmentada i realitat virtual aplicats a la indústria manufacturera.

7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran enfocar cap a solucions avançades de robòtica per al sector industrial, entre d’altres, augmentar capacitat cognitiva, robòtica col·laborativa persona -màquina, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació, navegació o altres similars dels robots, així com en les seves aplicacions concretes als processos productius de l’empresa.

8. Sensòrica.
Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i es hauran d’orientar cap a components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament de programari i firmware necessari per garantir la seva funcionalitat i connectivitat.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia Activa-Pimes s’inclouran les següents partides de despeses:

a) Aparells i equips de producció: adquisició d’actius fixos materials directament vinculats a la producció i als objectius de el projecte, així com l’adquisició de programari específic de solucions de hibridació o connectivitat digital dels processos de producció. Queden exclosos els elements de transport exterior.

b) Infraestructura maquinari: adquisició d’equips que no estan directament vinculats amb la producció, però que resulten indubtablement necessaris per al projecte plantejat.

c) Despeses de col·laboracions externes exclusivament derivades de el projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC avançats, consultoria per al disseny o redisseny de processos, i l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució del projecte. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació de l’ajut sol·licitat.

d) Per als projectes de validació preliminar, despeses d’amortització de l’instrumental i els equips indispensables per al desenvolupament de el projecte, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, durant el període estrictament necessari per al desenvolupament de el projecte presentat i dins dels límits marcats per la resolució de concessió.

e) Per als projectes de validació preliminar, despeses de lloguer de l’equipament que sigui indispensable per a la realització de proves de concepte i desenvolupaments inicials. En els casos de rènting i / o leasing, no seran finançables les despeses financeres associades.

Per als projectes de la Línia Activa-Grans Implementacions s’inclouran les següents partides de despeses:

a) Costos de personal. Els costos relacionats amb els investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats a el projecte o activitat pertinent.

b) Costos d’instrumental i material inventariable. Només s’admetran les despeses d’amortització d’aquest instrumental o material inventariable, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, durant el període estrictament necessari per al desenvolupament de el projecte presentat, i dins dels límits marcats per la resolució de concessió.

c) Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. S’imputaran a aquest concepte les despeses de col·laboració externa exclusivament derivats de el projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes o serveis derivats de el projecte per part de tercers, i l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució de el projecte. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació de l’ajut sol·licitat.

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pressupostos mínims i màxims
El pressupost mínim de conceptes finançables per projectes de la línia ACTIVA-Grans Implementacions serà de 100.000 euros.
El pressupost màxim de conceptes finançables per projectes de la línia ACTIVA-PIME serà de 400.000 euros per a les microempreses i petites empreses i de 600.000 euros per a mitjanes empreses.

Pagament
Pagament anticipat en el moment de la resolució de concessió.

Garanties
Garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.
Aquestes garanties seran alliberades en la seva totalitat en el moment de certificar la correcta justificació de el projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.