Oberta la convocatòria 2021 Projectes d’R+D+I en Línies Estratègiques

Al BOE del 24 d’abril, es va publicar la convocatòria de l’anualitat 2021 de la nova línia d’ajuts Projectes d’R+D+I en Línies Estratègiques de R+ D+I de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) obrint-se el termini de presentació de sol·licituds des del dia 27 d’abril de 2021 fins al dia 18 de maig de 2021, a les 14:00.

L’objectiu del programa és finançar projectes de recerca en col·laboració entre empreses i organismes d’investigació dirigits a donar resposta als desafiaments identificats en les prioritats temàtiques expressades en forma de temes (Topics).
La convocatòria de l’anualitat 2021 s’obre amb una dotació de 86 milions d’euros (43 en forma de subvenció i 43 en forma de préstec) assignant-se la ajuda en forma de subvenció als organismes d’investigació i en forma de préstec a les empreses.

Característiques de el programa:

Beneficiaris
Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i Organismes d’Investigació (centres tecnològics, centres suport innovació, universitats, organismes investigació, entitats privades sense ànim de lucre o instituts d’investigació sanitària).
En el consorci ha d’intervenir un mínim de dues entitats, sent obligar un organisme d’Investigació públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim de el 10%.

Tipologia de projectes
Projectes de recerca en cooperació entre empreses i organismes d’investigació, alineats amb alguna de les següents prioritats temàtiques (topics)
1. Malalties animals emergents i zoonosis: de la biodiversitat dels patògens a la producció sostenible d’aliments d’origen animal.
2. Millora sostenible de la productivitat vegetal: desenvolupament de programes i productes fitosanitaris innovadors.
3. Nous sistemes d’observació, modelització i gestió d’ecosistemes marins.
4. Sostenibilitat de plàstics: síntesi, reciclatge i valorització.
5. Una nova generació de bateries.
6. Conversió eficient de la llum solar a combustibles i productes químics.
7. Tecnologies d’edificis intel·ligents.
8. Estratègies intel·ligents de mobilitat urbana i metropolitana.
9. Patrimoni cultural.
10. Implementació experimental de tecnologies quàntiques.
11. Robots per ajudar les persones.
12. Combustibles sostenibles.
13. Bessons digitals: modelització i disseny.
14. Noves estratègies de biofabricació: dels òrgans en un xip, organoides o bioimpresión 3D, a l’aplicació clínica.
15. Nanomaterials i nanotecnologia per al diagnòstic de malalties humanes.
16. Nous enfocaments per comprendre els mecanismes i establir noves estratègies per a la immunoteràpia d’el càncer de tumors sòlids.
17. Enfocaments innovadors per millorar la comprensió i identificació de dianes terapèutiques noves per l’arteriosclerosi.
18. Desinformació, enganys i notícies falses a través de canals públics i privats.
19. Estratègies per abordar la despoblació i les desigualtats socio-espacials.
20. Canvi demogràfic i el futur dels serveis públics: salut i pensions.
21. Manteniment predictiu d’infraestructures mitjançant sistemes intel·ligents.
22. Explotació i modelatge de la complexitat en escenaris de previsió de riscos.
23. Plàstics en ambients naturals.

Modalitat d’ajuda i intensitat
• Per a empreses préstec fins al 95% de l’pressupost a el 0% amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució). Els beneficiaris no podran subrogar la devolució de l’préstec a favor d’entitats financeres.
Les empreses de el sector públic rebran ajuda en forma de subvenció amb un màxim de 65% de l’pressupost finançable.
• Per Organismes d’R+D+I públics subvenció fins al 100% de l’pressupost fons perdut a costos marginals (subvenció i / o bestreta FEDER).
• Per Organismes d’R+D+I privats fins al 100% de l’pressupost en forma de subvenció a costos totals.

Pressupost
El pressupost de el projecte serà d’un mínim de 400.000euros i un màxim de 2.000.000euros.

Durada del Projecte
Els projectes tindran una durada de 3 anys i començaran la seva execució en la data indicada en la sol·licitud. En qualsevol cas, la data d’inici ha de ser posterior a la data de finalització de l’termini de presentació de sol·licituds i, en tot cas, estar compresa al llarg de l’any 2021.

Convocatoria
Oberta del 27 de abril de 2021 al 18 de maig de 2021, a les 14h (hora peninsular española)

Garanties
Subvencions sense garanties.
Quan el préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% de l’préstec concedit. Per a projectes en els quals el préstec global de el projecte sigui superior a l’milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25% del seu préstec sense importar el valor individual de la mateixa.

Forma cobrament ajuda
L’ajuda es paga any a any.
El pagament de l’ajut es realitza directament a cada un dels participants de l’consorci.

Dotació pressupostària
La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 86.000.000 d’euros, sent 43.000.000 d’euros en forma de subvenció i 43.000.000 d’euros en forma de préstec