Oberta convocatòria AEESD – Software orientat a l’entreteniment

S’ha publicat en el BOE la convocatòria d’ajudes a projectes de desenvolupament de software orientat a l’entreteniment dins el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD) per a l’anualitat 2014, que complementa la primera convocatòria tancada a principis d’any. La presentació de sol·licituds és en una fase, havent-se de presentar la sol·licitud, com a màxim, fins al pròxim 10 de juliol de 2014.

AEESD 2014 – Projectes de desenvolupament de software orientat a l’entreteniment

Tipus de projectes

Podran rebre ajudes els projectes de desenvolupament experimental que no hagin obtingut ajudes en altres convocatòries i que s’enquadrin en les següents prioritats temàtiques:

 • Aplicacions i solucions relacionades amb els continguts digitals.
 • De manera específica, projectes de desenvolupament de software audiovisual orientat a l’entreteniment interactiu mitjançant diferents dispositius electrònics.

No s’adequaran a les prioritats temàtiques anteriors, els projectes que l’objecte final sigui per a l’ús intern de les organitzacions sol·licitants de l’ajuda.

No podran rebre ajuda els projectes inclosos en la prioritat temàtica que consisteixin en:

 • Publicitat interactiva.
 • Art algorítmic.
 • Intel·ligència ambiental.

No podran rebre judes els projectes de desenvolupament experimental o recerca industrial que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a algun dels següents clústers TIC d’EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 i EURÍPIDES.

Beneficiaris

 • Empreses, excepte:
  • Les organitzacions del sector públic.
  • Les organitzacions constituïdes després del 31/12/2012, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats.
  • Les organitzacions sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica.
  • Els professionals autònoms.
 • Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE).

Modalitats de participació

 • Projectes individuals.
 • Projectes en consorci amb un nombre màxim de 5 socis.

Ajuda

Ajuda combinada de subvenció i préstec: les ajudes en forma de subvenció podran arribar a un màxim del 10% del pressupost.

Per a completar la resta del pressupost, es concediran préstecs a un tipus d’interès del 0,592 % (Euríbor a 1 any) amb un termini d’amortització de 5 anys, inclòs 1 de carència.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.

Pressupost mínim

100.000 euros.

Durada projecte

Inici 2015 i el termini d’execució pot estendre’s fins a finals de l’exercici 2016.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase, el 25 % restant, una vegada presentada la justificació de l’anualitat 2014.

En els projectes en cooperació, el pagament es realitzarà a cada participant.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, per valor del 15 % de l’import del préstec i de la subvenció a percebre en aquest pagament. El primer pagament serà en el moment d’acceptació de l’ajuda, i el segon en el moment de presentar la justificació de l’anualitat 2014.

Termini i forma presentació projecte

La tramitació d’aquestes ajudes es realitzarà en una única fase, havent-se d’entregar una memòria definitiva que inclou sol·licitud, qüestionari i memòria del projecte complet, així com contractes de consorci i de subcontractació, si procedeix.

Dotació pressupostària

38,5 milions d’euros (3,5 milions en subvenció i 35 milions en préstec.

Responsabilitat solidària

Les organitzacions participants en els projectes en cooperació respondran solidàriament de l’obligació de reintegrament del beneficiari en relació a les activitats subvencionades que s’haguessin compromès a efectuar fins al límit de l’ajuda concedida.