Oberta la convocatòria NEOTEC 2023, amb una dotació pressupostària de 40 milions d’euros

Avui s’ha publicat al BOE la convocatòria d’ajuts NEOTEC 2023 del CDTI per finançar nous projectes empresarials d’empreses de base tecnològica de recent constitució (menys de 3 anys i mínim 6 mesos de vida) obrint-se el termini de presentació de sol·licituds des del dia 28 de febrer fins el proper 20 d’abril a les 12h.

Els ajuts estan destinats a finançar l’execució del pla de l’empresa 2023 o 2023-24 amb un ajut de fins a 250.000 euros permetent cobrir fins al 70% del pla, podent assolir els 325.000euros i el 85% respectivament, en el cas que el pla inclogui la incorporació d’almenys un doctor amb contracte laboral.

Com a novetat en aquesta anualitat, s’integra a la mateixa convocatòria NEOTEC, els ajuts destinats a empreses de base tecnològica liderades per dones, destinant-se directament 5 milions de la dotació pressupostària.

Característiques de la convocatòria NEOTEC 2023

Objectiu
Nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

Els ajuts es podran destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. Tot i això, no s’adeqüen a aquesta convocatòria els models de negoci que es basen principalment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Tampoc seran objecte d’ajut aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia ni les que, directament o indirectament, ocasionin un perjudici significatiu al medi ambient o tinguin relació amb combustibles fòssils (llevat de les excepcions especificades a la convocatòria).

Beneficiaris
Petites empreses de base tecnològica que compleixin els requisits següents:

  1. No han d’estar cotitzades en una borsa de valors, excepte les plataformes de negociació alternativa.
  2. Hauran d’estar constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda a la present convocatòria, a comptar de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa i sent aquesta, al menys sis mesos anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut.
  3. No han d’haver distribuït beneficis.
  4. No s’han d’haver fet càrrec de l’activitat d’una altra empresa, ni haver sorgit d’una operació de concentració, segons la definició de l’article 7 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de defensa de la competència.
  5. Han de comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. A aquests efectes, la data de registre que es considera és exclusivament la data de l’assentament d’inscripció registral.
  6. S’han de trobar al corrent en el compliment de les obligacions de dipòsit de comptes anuals, tant individuals com consolidades, si escau, al Registre Mercantil o registre oficial corresponent a la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda.

Ajuda
Ajuda en forma de subvenció de fins a 250.000 euros i el 70% del pla d’empresa, podent ampliar-se fins a 325.000euros i el 85% en aquells projectes en què s’incorpori un doctor amb un contracte laboral a jornada completa.

Dotació pressupostària
40 milions d’euros, 5 dels quals estan destinats específicament a aquelles empreses de base tecnològica liderades per dones.

Als efectes de la present convocatòria, es considera que una empresa està liderada per dones quan compleixi els requisits següents:

  1. L’òrgan d’administració de l’empresa ha d’estar integrat majoritàriament per dones i
  2. Les dones han de tenir la majoria del capital social de l’empresa o una participació rellevant en el projecte objecte de l’ajut.

Forma cobrament ajuda
Pagament inicial del 60% fins a 150.000 euros una vegada resolta favorablement la proposta (desembre 2023) i la resta, una vegada justificat el projecte i validat per part del CDTI (2n semestre 2025)

Durada projecte
Projectes amb inici el 2023 i finalització el 31 de desembre del 2024

Convocatòria
Del 28 de febrer al 20 d’abril de 2023 a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

Garanties
Sense garanties

Despeses finançables
a. Inversions en equips.

b. Despeses de personal. S’han de recollir els costos relacionats amb els investigadors, els tècnics i la resta de personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats al projecte o activitat pertinent. Podran imputar-se despeses al projecte tant de personal amb contracte laboral com de personal autònom soci de l’empresa, incloses les noves contractacions de doctors. El cost hora màxim finançable serà de 40€, incloent-hi la seguretat social a càrrec de l’empresa.

c. Materials.

d. Col·laboracions externes/assessoria.

e. Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i altres despeses derivades, així com despeses de promoció i difusió i despeses de formació: També seran subvencionables les despeses derivades del infor