Oberta Convocatòria Retos Colaboración 2016

En el BOE d’avui es publica la convocatòria del programa Retos Colaboración 2016 amb un termini de presentació de sol·licituds des del dia 9 de febrer fins al pròxim 7 de març a les 15 h (hora peninsular).

Les principals novetats de la convocatòria, tal com indicàvem anteriorment, són:

 • Per l’any 2016, les empreses PIME que declarin com a lloc efectiu de realització de l’activitat en Andalusia, Canàries, Castella La Manxa, Ceuta, Extremadura, Melilla, Astúries i Múrcia, podran rebre ajuda en forma de subvenció. A tal concepte se li dota d’una partida pressupostària en aquesta anualitat de 9,9 milions d’euros.
 • S’inclou com a nova tipologia d’organització beneficiària els Instituts de Recerca Sanitària dins de la categoria d’Organismes de Recerca.
 • Per a cada organització participant en el projecte és obligatori que es sol·liciti ajuda en totes les anualitats en les que s’ha inclòs el pressupost. Com a mínim s’haurà de presentar pressupost i sol·licitar ajuda en una anualitat. No s’admetrà la participació en un consorci d’organitzacions que no sol·licitin ajuda.
 • No es finançaran les despeses de difusió, les assistències a congressos i les despeses derivades de les publicacions.

Adjuntem a continuació un resum de les característiques de la línia Retos Colaboración 2016:

Beneficiaris

 • Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials).
 • Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres de suport innovació, universitats, organismes de recerca, organitzacions privades sense ànim de lucre o instituts de recerca sanitària).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

En el consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues organitzacions, sent obligatori un Organisme de Recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim del 10 % del pressupost i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 60 % amb un màxim del 70 % per a una organització individual.

Tipologia de projectes

Projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, alineats amb les prioritats establertes en els Reptes del Programa Estatal d’R+D+i orientats als Reptes de la Societat:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima.
 • Energia, segura, eficient i neta.
 • Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
 • Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
 • Canvis i innovacions socials.
 • Economia i societat digital.
 • Seguretat, protecció i defensa.

Modalitat ajuda i intensitat

 • Per a empreses, préstec fins al 95 % del pressupost a l’Euríbor amb un període de devolució de 10 anys, inclosos 3 de carència. Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec en benefici a entitats financeres.Per a l’any 2016, les empreses PIME que declarin com a lloc efectiu de realització de l’activitat a Andalusia, Canàries, Castella La Manxa, Ceuta, Extremadura, Melilla, Astúries i Múrcia, podran rebre ajuda en forma de subvenció. A tal concepte se li dota d’una partida pressupostària en aquesta anualitat de 9,9 milions d’euros.Les empreses del sector públic rebran ajuda en forma de subvenció amb un màxim del 40 % del pressupost finançable.
 • Per als Organismes d’R+D+i públics, subvenció fins al 100 % del pressupost fons perdut a costos marginals (subvenció i/o bestreta FEDER).
 • Per als Organismes d’R+D+i privats fins al 100 % del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

Pressupost mínim

500.000 euros.

Durada projecte

Durada mínima fins al 31 de desembre de 2017 i màxima fins al 31 de desembre de 2019, havent de començar el projecte com a mínim en el moment de presentar la sol·licitud.

Convocatòria

Oberta del 9 de febrer fins al 7 de març de 2016 a les 15 h.

Garanties

Subvencions sense garanties.

Quan el préstec total concedit a una empresa sigui superior o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25 % del préstec concedit. Per a projectes en què el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25 % del seu préstec independentment del valor individual del mateix.

Forma cobrament ajuda

L’ajuda es paga any a any.

El pagament de l’ajuda es realitza directament a cada un dels participants del consorci.

Dotació pressupostària

586,4 milions d’euros, dels quals 99,4 milions d’euros són en subvenció i 487 en forma de préstec i bestreta FEDER.

En l’anualitat 2015, es va fer una dotació inicial de 573,9 milions d’euros dels que finalment es van executar en la resolució definitiva 219,9 milions d’euros donant suport a 298 projectes.

Responsabilitat

En el cas que un membre de l’agrupació no respongui de les obligacions de reintegrament, cada membre de la mateixa respondrà solidàriament, d’acord amb l’article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. L’import a reintegrar per cada membre de l’agrupació tindrà com a límit les quantitats d’ajuda efectivament rebudes.

En virtut del que s’estableix en la disposició addicional primera de la ECC/1780/2013, de 30 de setembre, cada membre de l’agrupació respondrà individual i exclusivament de l’amortització del préstec que se li hagi assignat i dels incompliments en les devolucions de les quotes d’amortització dels préstecs, no aplicant-se per tant la responsabilitat solidària a la devolució dels préstecs.