Oberta la convocatòria d’ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a empreses del sector turístic

Avui s’ha publicat al BOE, amb una dotació de 25 milions d’euros, la convocatòria “Última Milla” d’ajudes destinades al suport a la competitivitat de les empreses l’activitat de les quals, sigui directa o verticalitzada, estiguin orientades al sector turístic en general i qualsevol dels seus subsectors productius, obrint-se un termini de presentació de propostes fins al proper 4 de juliol.

El programa pretén mobilitzar aquells projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin, entre d’altres, millores en la digitalització i la intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, sostenibilitat, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

Beneficiaris
Agrupacions empresarials amb participació d’empreses del sector turístic (segons CNAE adjunt a continuació) i empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic

Es consideraran com a empreses turístiques aquelles que tinguin un CNAE dins del llistat següent:
493 Un altre transport terrestre de passatgers.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers NCOP.
501 Transport marítim de passatgers.
5010 Transport marítim de passatgers.
503 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
511 Transport aeri de passatgers.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
223 Activitats annexes al transport aeri.
551 Hotels i allotjaments similars.
5510 Hotels i allotjaments similars.
552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
553 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
559 Altres allotjaments.
5590 Altres allotjaments.
56 Serveis de menjars i begudes.
561 Restaurants i llocs de menjar.
5610 Restaurants i llocs de menjar.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
855 Una altra educació.
910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.
9004 Gestió de sales d’espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i dels parcs temàtics.
9329 Activitats recreatives i entreteniment.

Tipologia de projectes
Dins la convocatòria es fixen dues línies d’actuacions susceptibles a rebre ajuts:

•Línia 1: Per a projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix

Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes de desenvolupament amb caràcter aplicat, molt propers al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 6-8), amb risc tecnològic mitjà/baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la incorporació de tecnologies emergents o de nou desenvolupament a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu. La finalitat última dels projectes serà promoure la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de les categories següents gestió de les empreses en la seva relació amb clients, en la gestió dels seus beneficis o en el posicionament de marca.
Aquesta línia està dotada amb 20 milions d’euros i podrà finançar projectes amb un període d’execució màxim de 18 mesos i un pressupost mínim de 500.000 euros i un màxim de 5 milions d’euros.

•Línia 2: Per a projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix.

Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes demostradors de coneixements i/o tecnologies testades prèviament al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 8-9), amb risc tecnològic baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la implantació i adopció de tecnologies existents a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data i ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu. La finalitat última dels projectes serà promoure la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de les categories següents gestió de les empreses en la seva relació amb clients, en la gestió dels seus beneficis o en el posicionament de marca.

Aquesta línia està dotada de 5 milions d’euros i podrà finançar projectes amb un període d’execució màxim de 12 mesos i un pressupost mínim de 300.000 euros i un màxim de 750.000 euros.

Intensitat màxima de les ajudes
Pimes, una intensitat màxima de l’ajuda de fins al 50 % del pressupost total del projecte.
Grans empreses, la intensitat màxima serà del 15%. (Les ajudes a grans empreses únicament seran compatibles amb el mercat interior si col·laboren de manera efectiva amb PIME a l’activitat objecte d’ajuda i si les PIME amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % dels costos subvencionables.)

Despeses subvencionables

  • Despeses de personal tècnic (Grups de Cotització I, II o III): Màxim 45 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
  • Despeses de personal administratiu: Màxim 30 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
  • Despeses de col·laboracions externes: Màxim el 30% de la base subvencionable de cada participant a l’actuació.
  • Despeses d’allotjament: Màxim 120€/dia.
  • Costos d’instrumental i material inventariable en la mesura i durant el període en què s’utilitzen per al projecte.
  • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
  • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat.
  • Es permet imputar com a despesa subvencionable les despeses associades als informes d’auditoria externa exigides.

Modalitat de l’ajuda
Subvenció sense garanties. El pagament es fa de manera anticipada.

Dotació pressupostària
25 milions d’euros

Convocatòria
Del 03 de juny al 03 de juliol del 2022