Oberta la 2a Convocatòria d’ajudes EEA Grants 2014

Fins al pròxim 10 d’abril està oberta la convocatòria EEA Grants per a projectes en l’àmbit d’energies renovables, l’eficiència energètica, les tecnologies mediambientals i el canvi climàtic. L’objectiu del EEA Grants és contribuir a la reducció de disparitats econòmiques i socials en l’Espai Econòmic Europeu, així com enfortir les relacions bilaterals entre Noruega, Islàndia i Liechtenstein i els 15 països UE beneficiaris d’aquestes ajudes, entre els quals s’inclou Espanya.

Sota aquest instrument, el CDTI ha preparat el llançament d’un programa d’ajuda de projectes empresarials d’R+D per a promocionar la generació de coneixement, tecnologies, productes i serveis relacionats amb les energies renovables, l’eficiència energètica, les tecnologies mediambientals i el canvi climàtic.

Característiques dels projectes a presentar

L’objectiu és finançar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, presentats per empreses espanyoles, sota la figura de Promotors de Projecte, amb l’objectiu d’obtenir productes, processos o serveis nous o significativament millorats.

Els projectes han d’estar orientats al desenvolupament d’un producte, procés o servei innovador amb perspectives de mercat. D’aquesta forma, els projectes finançables han de mostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents en el mercat.

Beneficiaris

Empreses establertes a Espanya encarregades de l’inici, preparació i desenvolupament d’un projecte d’R+D.

En el cas de projectes en col·laboració entre empreses espanyoles, es requereix la formalització d’una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) o consorci regit per un acord privat de col·laboració, constituït per, com a mínim, dues empreses autònomes.

En el cas de projectes en col·laboració amb organitzacions dels Estats Donants EEA (Noruega, Islàndia, Liechtenstein), aquestes organitzacions podran actuar com a proveïdors dels promotors del projecte (empreses beneficiaries de l’ajuda), com a socis d’un projecte en col·laboració o com a socis per a la futura explotació dels resultats. En els dos últims casos, el Programa no finançarà les despeses de les organitzacions dels Estats Donants EEA.

Durada dels projectes

El projecte tindrà una durada de 12 mesos com a mínim, i l’inici del període de elegibilitat de despeses serà la data d’aprovació del projecte pel Consell d’Administració del CDTI. El final del període d’elegibilitat de les despeses del projecte serà el 31 de desembre de 2015, i no podrà ampliar-se en cap cas.

Pressupost del projecte

El pressupost finançable mínim serà de 175.000 euros i 500.000 euros com a màxim.

En el cas dels projectes en cooperació entre empreses espanyoles, el pressupost mínim serà de 500.000 euros, amb un pressupost mínim per empresa de 175.000 euros. El repartiment del pressupost haurà de ser equilibrat, no superant en cap cas la participació d’una única empresa al 65 % del pressupost total del projecte.

Modalitat i quantia de finançament

La modalitat d’ajuda al projecte serà una “Ajuda Parcialment Reemborsable”, que comptarà amb un tram no reemborsable i un tram reemborsable. La cobertura financera serà d’un import mínim del 75 % del pressupost total aprovat, podent arribar fins al 85 %, i el tram no reemborsable serà del 20 % del valor del préstec.

Les ajudes seran cofinançades amb càrrec al Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu (EEA Grants) i la resta es finançarà amb càrrec a fons propis del CDTI.