Oberta la convocatòria 2014 del programa Reto Colaboración (antic programa INNPACTO)

Fins al pròxim 28 de gener està oberta la convocatòria 2014 del programa Retos Colaboración que dóna continuïtat a l’antic programa INNPACTO del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

El nou programa introdueix importants millores quant al tipus d’ajuda, pressupost mínim o solidaritat entre les organitzacions que conformen el consorci i, pel contrari, s’empitjora l’aspecte de garanties del préstec i la dotació pressupostària inicial respecte la última convocatòria INNPACTO, destacant les següents diferències:

  • L’estructura del consorci es manté igual (mínim una empresa i un organisme de recerca), però en aquest cas l’ajuda als organismes de recerca serà només en forma de subvenció fins al 100 % del pressupost independentment de si l’organisme és públic o privat (a diferència del programa Innpacto en el qual els organismes de recerca privats tenien una ajuda en forma combinada de préstec i subvenció).
  • El préstec per a les empreses serà a l’Euríbor amb un període d’amortització de 10 anys, inclosos 2 de carència. (en l’última convocatòria Innpacto aquesta ajuda era a l’1 % d’interès amb una amortització a 8 anys, inclosos 2 de carència).
  • Quan el préstec total concedit a una empresa sigui superior o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25 % del préstec concedit. Per a projectes en els quals el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros, totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25 % del seu préstec independent del valor individual del mateix. (en la convocatòria Innpacto es limitaven les garanties als préstecs que superessin per empresa i any els 250.000 euros, però en aquest cas, s’havia de garantir el 100 % del valor del préstec).
  • El pressupost mínim del projecte es fixa en 300.000 euros enfront als 500.000 euros que s’establien en l’última convocatòria Innpacto de l’any 2012.
  • La responsabilitat solidària es limita a les subvencions i al límit d’ajuda rebuda per l’organització. En canvi, en el que es refereix als préstecs, cada membre de l’agrupació respondrà individual i exclusivament de l’amortització del préstec no aplicant-se la responsabilitat solidària a la devolució dels mateixos. (en les convocatòries Innpacto no es feia distinció entre subvenció i préstec).
  • La dotació pressupostària serà de 548 milions d’euros, 60,4 milions d’euros en forma de subvenció i 487,6 milions d’euros en forma de préstec, pels inicialment 851,7 milions d’euros pressupostats en la convocatòria 2012, 101,7 milions d’euros en forma de subvenció i 750 milions d’euros en forma de préstec. Comentar, no obstant, que d’aquest valor de dotació pressupostària de 2012, finalment només es van utilitzar poc més de 360 milions d’euros.

Retos Colaboración 2014

Tipologia projectes

  • Consorcis empresarials (empreses, agrupacions i associacions).
  • Organismes de recerca (centres tecnològics, centres de suport innovació, universitats, organismes de recerca, organitzacions privades sense ànim de lucre o altres entitats de dret públic).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

En el consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues organitzacions, sent obligatori un organisme de recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim del 10 % del pressupost i la part empresarials (empreses agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 60 % amb un màxim del 70 % per a una organització individual.

Modalitat i intensitat ajuda

  • Per a empreses: crèdit a l’Euríbor amb un període d’amortització de 10 anys, inclosos 3 de carència, podent cobrir el 95 % del pressupost del projecte.
  • Per a Organismes de recerca: subvenció fins al 100 % del pressupost del projecte.

Convocatòria

Convocatòria única anual – del 23 de desembre fins al 28 de gener de 2013 a les 15 h (hora peninsular).

Durada projecte

Durada mínima de 24 mesos i màxima fins al 31 de desembre de 2017, havent de començar el projecte com a mínim en el moment de presentar la sol·licitud.

Pressupost mínim

300.000 euros.

Garanties

Subvenciones sin garantías.

Quan el préstec total concedit a una empresa sigui superior o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25 % del préstec concedit. Per a projectes en els quals el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros, totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25 % del seu préstec independentment del valor individual del mateix.

Forma de cobrament

L’ajuda es paga any a any.

El pagament de l’ajuda es realitzarà al coordinador del projecte.

Una vegada concedida l’ajuda, el representant de l’agrupació serà l’encarregat de rebre i distribuir els fons entre la resta d’organitzacions beneficiàries, tal com s’indica en la resolució de concessió.

Dotació pressupostària

548 milions d’euros, dels quals 60,4 milions d’euros són en forma de subvenció i 487,6 milions d’euros en forma de préstec.

Responsabilitat

En el cas que un membre de l’agrupació no respongui de les obligacions de reintegrament, cada membre respondrà solidàriament, d’acord amb l’article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. L’import a reintegrar per cada membre de l’agrupació tindrà com a límit les quantitats d’ajuda efectivament rebudes.

En virtut del que s’estableix en la disposició addicional primera de la ECC/1780/2013, de 30 de setembre, cada membre de l’agrupació respondrà individual i exclusivament de l’amortització del préstec que li hagi estat assignat i dels incompliments en les devolucions de les quotes d’amortització dels préstecs, no aplicant-se, per tant, la responsabilitat solidària a la devolució dels préstecs.