Oberta la convocatòria 2016 FEDER Innterconecta

En el BOE d’avui es publica la convocatòria del programa FEDER Innterconecta 2016 obrint-se el termini de presentació de sol·licituds des del dia 29 d’abril fins al pròxim 20 de juny a les 12h (hora peninsular).

El programa té com a principal objectiu la cooperació estable en activitats d’R+D entre empreses ubicades a les principals regions destinatàries del “Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020”: Andalusia, Canàries, Castilla La Mancha, Extremadura, Galícia, Múrcia, Ceuta i Melilla.

Les principals característiques del programa són:

Tipus de projectes

Projectes de desenvolupament experimental en cooperació.

Les temàtiques dels projectes presentats hauran d’estar alineades amb les prioritats establertes en els següents Reptes Socials:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible.
 • Recursos naturals, recerca marina i marítima.
 • Energia, segura, eficient i neta.
 • Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
 • Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
 • Canvis i innovacions socials.
 • Economia i societat digital.
 • Seguretat, protecció i defensa.

Àmbit geogràfic

Només es finançaran aquells projectes que siguin desenvolupats en l’àmbit geogràfic de les següents comunitats i/o ciutats autònomes: Andalusia, Canàries, Castella La Manxa, Extremadura, Galícia, Múrcia, Ceuta i Melilla.

Beneficiaris

Consorcis empresarials, formats per un mínim de 2 empreses autònomes entre sí, de les quals almenys una d’elles ha de ser gran o mitjana i una altra ha de ser PIME, fixant-se un número màxim d’empreses en el consorci de 6. Cap de les empreses autònomes de l’agrupació, ni cap grup d’empreses vinculades i associades, podrà superar el 70 % del pressupost finançable del projecte.

Durada del projecte

Els projectes hauran de ser plurianuals i part del projecte s’haurà de realitzar l’any 2016. En tot cas, s’haurà de sol·licitar ajuda per l’any 2016.

Els projectes tindran una durada de dos o tres anys naturals, de forma que hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2017 o el 31 de desembre de 2018.

Pressupost mínim i màxim del projecte

Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost finançable mínim d’1.000.000 euros i màxim de 4.000.000 euros.

Modalitat d’ajuda

Subvenció amb una intensitat del 60 % per a les petites empreses, del 50 % per a les mitjanes i del 40 % per a les grans empreses.

Pagament

El beneficiari podrà rebre el pagament anticipat de fins al 75% de la subvenció concedida amb anterioritat a la realització de l’actuació. El pagament s’efectuarà després de dictar-se la resolució de concessió definitiva. El beneficiari no haurà de constituir cap garantia.

En tractar-se d’una ajuda plurianual, el pagament de les anualitats successives quedarà condicionat a la presentació de la documentació de la justificació del projecte.

El pagament de l’ajuda es realitzarà al representant de l’agrupació, qui es responsabilitzarà de la transferència a cada organització beneficiària dels fons que els corresponguin segons el repartiment establert en la resolució de concessió.

El representant de l’agrupació haurà de transferir els fons a la resta de l’agrupació, en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data de recepció del pagament de l’ajuda, ja sigui pagament anticipat o pagament derivat de la certificació anual de les despeses.

Despeses finançables

 • Despeses de personal.
 • Material fungible
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides.
 • Costos d’adquisició d’equipament, instrumental i material.
 • Auditoria.

El cost global de l’activitat subcontractada pel beneficiari no podrà ser superior al 50 % del pressupost finançable del beneficiari.

Dotació pressupostària

50 milions d’euros en subvencions. Aquesta quantia màxima podrà ser incrementada amb un compte addicional de fins a 25 milions d’euros quan es produeixi un augment del crèdit disponible abans de la concessió de les ajudes.

En la convocatòria 2015 la dotació pressupostària inicial era de 110 milions d’euros, havent-se dotat finalment 122,8 milions finançant 134 projectes.