Oberta la Convocatòria Industria Conectada 4.0

El passat 9 de juliol de 2016 el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme va publicar en el BOE la Convocatòria 2016 per a la concessió de suport financer a projectes d’R+D+i en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0.

Aquesta actuació persegueix el suport a projectes que promouen la transformació digital de les empreses industrials, complementant d’aquesta forma els esforços empresarials destinats a aconseguir la seva evolució a l’economia digital. En particular, aquesta actuació té com a objectiu donar suport a la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit en les empreses industrials.

Tipus de projectes

 • Projectes de recerca industrial.
 • Projectes de desenvolupament experimental.
 • Projectes d’innovació en matèria d’organització de PIME.
 • Projectes d’innovació en matèria de processos de PIME

Àrees temàtiques

Els projectes han d’estar destinats a aplicar-se a la industria manufacturera i en alguna de les següents prioritats temàtiques:

 1. Aplicacions de gestió intraempresa/interempresa en la indústria manufacturera.
  1. Solucions de negoci i d’intel·ligència
   Aplicacions innovadores de gestió, que processin i donin ús a la informació obtinguda de les activitats de la cadena de producció i subministrament, comercials, financeres, de recursos humans, de forma conjunta en tota o la major part de la cadena de valor del sol·licitant. Especialment sistemes que tractin de forma global i integrada comptabilitat, optimització d’estocs, sistemes de gestió avançades dels processos productius i que posseeixin integració amb plataformes actualment desenvolupades o futures.
  2. Plataformes col·laboratives
   Solucions de negoci interempresa utilitzant sistemes o elements, físics, virtuals o ciberfísics, que permetin la interacció entre l’empresa sol·licitant amb un ecosistema determinat ja establert (empreses, clients, proveïdors, centres de recerca, etc.). Especialment en aquesta línia s’espera suport d’operacions comercials entre empreses com acceptació de mercaderia per part del client, sol·licitud de comandes, integració de sistemes de pagament, utilització de factura digital, entre altres sobre plataforma cloud.
 2. Comunicacions i tractament de dades en la cadena del sector manufacturer
  Solucions per a la indústria manufacturera que tractin sobre mètodes, eines de desenvolupament per a sistemes de dades intensius i/o aplicacions altament distribuïdes; sistema de visualització de dades i integració. A nivell de hardware i d’arquitectura: pròxima generació de servidors, microservidors, fog computing (computació en la boira), solucions a les problemàtiques pròpies com l’escalat i cascada per a efectes de xarxa, així com, ecosistemes i plataformes per aquests dispositius. Es valorarà positivament les solucions amb dades obertes (open data).
  Es consideraran especialment rellevants els projectes destinats a processos de demanda (anàlisi de comandes, preferències dels clients, oportunitats de comercialització); manteniment preventiu de maquinària industrial (identificació d’anomalies o averies); anàlisi de procés i/o qualitat i sistemes logístics (localització dels productes en temps real o sistemes antirobatori), entre altres.
 3. Processos de fabricació
  1. Fabricació additiva
   i) Nou software de modelat o simulació 3D, orientats a aconseguir objectius tals com: determinar si un element és imprimible o no, obtenir un estalvi substantiu de material en el procés d’impressió, realitzar comparatives de qualitat, o qualsevol altre software relacionat amb la fabricació additiva abans, durant i després de la impressió.
   ii) Disseny de nous processos d’impressió 3D que responguin a nous reptes, tals com: utilitzar multimaterials; treballar en microescala; incrementar la velocitat d’impressió; combinar tecnologies tals com, mètodes substractius treballant amb mètodes additius de forma intel·ligent; aplicacions que puguin abastar múltiples casos d’ús, etc.
   iii) Disseny de nous materials i tintes.
  2. Robòtica avançada
   Solucions avançades de robòtica per al sector industrial, això com per a l’emmagatzematge, per exemple, augmentar capacitat cognitiva, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació, navegació o altres similars dels robots, així com en les seves aplicacions concretes als processos productius de l’empresa, entre altres.
  3. Sensors i sistemes embeguts
   Components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament del software i firmware necessari per a garantir la seva funcionalitat, especialment aquells que incorporin tècnics de disseny automatitzades o tècniques avançades de micro o nanoelectrònica en 2D o 3D i que siguin un avenç enfront els ja existents, per exemple, flexibles, alta freqüència, TOLAE (Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics) o dissipació amb aplicacions per a sistemes embeguts, multifunció, il·luminació, fotònica, entre altres per a la seva aplicació en productes ciberfísics.

Beneficiaris

Societats vàlidament constituïdes, abans de l’1 de gener de 2013, enquadrades en la Secció C-Divisions 10 a 32 de la CNAE 2009 (Indústria Manufacturera) i que hagin desenvolupat activitat industrial productiva durant tres anys.

Característiques de les ajudes

Les ajudes seran en forma de préstecs reemborsables.

Els préstecs tindran les següents característiques:

 • L’import màxim serà del 80 % del pressupost finançable.
 • Termini màxim d’amortització de 10 anys, incloent un període de carència màxim de 3 anys.
 • El tipus d’interès aplicable serà el 0 %.

Les quotes d’amortització del principal seran anuals i d’igual quantia, i hauran de satisfer-se una vegada finalitzat el període de carència.

Els límits màxims aplicables a la quantia dels préstecs:

 • Per als projectes de recerca industrial: 10 milions d’euros per empresa.
 • Per als projectes de desenvolupament experimental: 7,5 milions d’euros.
 • Per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos de PIME: 5 milions d’euros.

En qualsevol cas, l’import del préstec no podrà superar en 5 vegades els últims fons propis acreditables mitjançant els comptes anuals registrats de l’exercici 2014.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec en benefici d’entitats financeres.

Pressupost mínim

El pressupost mínim finançable de les actuacions serà de 150.000 euros.

Garanties

S’exigirà abans de la resolució definitiva de concessió del préstec, la constitució de garanties davant de la Caixa General de Dipòsits, en la modalitat d’aval prestat per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, per import del 20 % del préstec proposat.

Les garantires podran alliberar-se a mesura que es produeixi el reemborsament del préstec, i una vegada que l’import del préstec viu sigui igual o menar al del préstec avalat.

Termini i forma presentació projecte

De l’11 de juliol al 27 de juliol de 2016, ambdós inclosos, de forma telemàtica mitjançant firma electrònica de la persona apoderada.

Dotación presupuestaria

97.524.450 euros