Oberta la convocatòria 2017 Industria Conectada 4.0

El passat 23 de novembre de 2017, el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat va publicar al BOE la convocatòria 2017 per a la concessió de suport financer a projectes d’R+D+i en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0.

Aquesta actuació persegueix el suport a projectes que promoguin la transformació digital de les empreses industrials, complementant d’aquesta manera els esforços empresarials destinats a aconseguir la seva evolució a l’economia digital. En particular, aquesta actuació té com a objectiu donar suport a la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit a les empreses industrials.

Tipus de projectes

 • Projectes de recerca industrial.
 • Projectes de desenvolupament experimental.
 • Projectes d’innovació en matèria d’organització de PIME.
 • Projectes d’innovació en matèria de processos de PIME.

Àrees temàtiques

 1. Solucions de negoci i plataformes col·laboratives. . Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran d’orientar al desenvolupament de:
  a) Aplicacions innovadores de gestió, que processin i donin ús a la informació obtinguda de les activitats de la cadena de producció i subministrament, comercials, de forma conjunta en tota o la major part de la cadena de valor del sol·licitant.
  b) Solucions de negoci interempresa utilitzant sistemes o elements, físics, virtuals o ciberfísics, que permetin la interacció entre l’empresa sol·licitant amb un ecosistema determinat ja establert (empreses, clients, proveïdors i centres d’investigació).
  El resultats esperat d’aquest tipus de projectes serà la implementació d’un software, que haurà d’estar clarament identificat i detallat a la memòria de sol·licitud.
 2. Tractament massiu de dades. Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran d’enfocar cap a solucions per a la indústria manufacturera que tractin sobre mètodes, eines de desenvolupament per a sistemes de dades intensius i/o aplicacions altament distribuïdes, sistema de visualització de dades i integració.
  El resultat esperat d’aquest tipus de projectes serà la implementació d’una solució específica que haurà d’estar clarament identificada i detallada a la memòria de la sol·licitud.
 3. Fabricació additiva. . Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i respondran a algun dels següents tipus de solucions:
  i) Nou software de modelat o simulació 3D, orientat a aconseguir objectius tals com: determinar si un element és imprimible o no, obtenir un estalvi substantiu de material en procés d’impressió, realitzar comparatives de qualitat, o qualsevol altre software relacionat amb la fabricació additiva abans, durant i després de la impressió.
  ii) b. Recerca, desenvolupament o implementació de nous processos d’impressió 3D que responguin a nous reptes, tals com: utilitzar multimaterials; treballar en microescala; incremental la velocitat d’impressió; combinat tecnologies tals com mètodes substractius treballant amb mètodes additius de forma intel·ligent; aplicacions que puguin abastar múltiples casos d’ús, etc.
  iii) Recerca, desenvolupament o implementació de nous materials i tintes.
  iv) d. Desenvolupament o implementació de metodologies per a la caracterització i/o certificació de la traçabilitat dels processos de fabricació additiva, que permetin la homologació equivalent a processos de fabricació convencionals.
  El resultat esperat d’aquest tipus de projectes haurà d’estar clarament identificat i detallat a la memòria de sol·licitud.
 4. Robòtica avançada. Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran d’enfocar cap a solucions avançades de robòtica per al sector industrial, entre altres, augmentar capacitat cognitiva, robòtica col·laborativa persona-màquina, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació i altres similars dels robots, així com en les seves aplicacions concretes als processos productius de l’empresa.
  En el cas de projectes d’innovació, el resultat esperat haurà d’incloure almenys un robo físic. En qualsevol tipus de projecte, els resultats hauran d’estar clarament identificats i detallats a la memòria de sol·licitud.
 5. Sensors i sistemes embeguts. Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organitzacions i processos, i s’hauran d’orientar fins a components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament del software i firmware necessari per a garantir la seva funcionalitat. També, s’inclouran en aquesta prioritat temàtica els projectes de realitat augmentada i realitat virtual aplicats a la indústria manufacturera.
  El resultat esperat d’aquest tipus de projectes haurà d’estar clarament identificat i detallat a la memòria de sol·licitud.

Beneficiaris

Societats vàlidament constituïdes enquadrades en la Secció C-Divisions 10 a 32 de la CNAE 2009 (Indústria Manufacturera) i que hagin desenvolupat activitat industrial productiva durant tres anys.

Característiques de les ajudes

Les ajudes seran en forma de préstecs reemborsables.

Els préstecs tindran les següents característiques:

 • L’import màxim serà del 80 % del pressupost finançable.
 • Termini màxim d’amortització de 10 anys, incloent un període de carència màxim de 3 anys.
 • El tipus d’interès aplicable serà del 0 %.

Les quotes d’amortització del principal seran anuals i d’igual quantia, i hauran de satisfer-se una vegada finalitzat el període de carència.

Els límits màxims aplicables a la quantia dels préstecs seran:

 • Per als projectes de recerca industrial: 10 milions per empresa.
 • Per als projectes de desenvolupament experimental: 7,5 milions.
 • Per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos de PIME: 5 milions.

En qualsevol cas, l’import del préstec no podrà superar en 5 vegades els últims fons propis acreditables mitjançant els comptes anuals registrats de l’exercici 2014.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.

Pressupost mínim

El pressupost mínim finançable de les actuacions serà de 100.00 euros.

Garanties

S’exigirà abans de la resolució definitiva de concessió del préstec, la constitució de garanties a la Caixa General de Dipòsits, en la modalitat d’aval prestat per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, per import del 20 % del préstec proposat.

Les garanties podran alliberar-se a mesura que es produeixi el reemborsament del préstec i una vegada l’import del préstec viu sigui igual o menor al del préstec avalat.

Termini i forma de presentació projecte

Del 24 de novembre de 2017 al 26 de desembre de 2017, ambdós inclosos, de forma telemàtica mitjançant firma electrònica de la persona apoderada.

Dotació pressupostària

70.000.000 euros