Oberta la convocatòria 2018 Industria Conectada 4.0

El passat 2 d’agost de 2018, el Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme va publicar en el BOE la Convocatòria 2018 per a la concessió de suport financer a projectes d’R+D+i en l’àmbit de la Industria Conectada 4.0.

Aquesta actuació persegueix el suport a projectes que promoguin la transformació digital de les empreses industrials, complementant d’aquesta manera els esforços empresarials destinats a aconseguir la seva evolució a l’economia digital. En partícula, aquesta actuació té com a objectiu donar suport a la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit en les empreses industrials.

Tipus de projectes

 • Projectes de recerca industrial.
 • Projectes de desenvolupament experimental.
 • Projectes d’innovació en matèria d’organització de PIME
 • Projectes d’innovació en matèria de processos de PIME

Àrees temàtiques

 1. Solucions de negoci i plataformes col·laboratives. Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran d’orientar al desenvolupament de:
  a) Aplicacions innovadores de gestió, que processin i donin ús a la informació obtinguda de les activitats de la cadena de producció i subministrament, comercials, de forma conjunta en tota o en la major part de la cadena de valor del sol·licitant.
  b) Solucions de negoci interempresa utilitzant sistemes o elements, físics, virtuals o ciberfísics, que permetin la interacció entre l’empresa sol·licitant amb un ecosistema determinat ja establert (empreses, clients, proveïdors i centres de recerca).El resultat esperat d’aquest tipus de projectes serà la implementació d’un software, que haurà d’estar clarament identificat i detallat en la memòria de la sol·licitud.
 2. Tractament massiu de dades. Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran d’enfocar cap a solucions per a la indústria manufacturera que tractin sobre mètodes, eines de desenvolupament per a sistemes de dades intensius i/o aplicacions altament distribuïdes, sistemes de visualització de dades i integració. El resultat esperat d’aquest tipus de projectes serà la implementació d’una solució específica que haurà d’estar clarament identificada i detallada en la memòria de sol·licitud.
 3. Fabricació additiva. Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica seran projectes d’investigació i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i respondran a algun dels següents tipus de solucions:
  i) a. Nou software de modelat o simulació 3D, orientat a aconseguir objectius tals com: determinar si un element és imprimible o no, obtenir un estalvi substantiu de material en el procés d’impressió, realitzar comparatives de qualitat, o qualsevol altre software relacionat amb la fabricació additiva abans, durant i després de la impressió.
  ii) b. Recerca, desenvolupament o implementació de nous processos d’impressió 3D que responguin a nous reptes, tals com: utilitzar multimaterials, treballar en microescala; incremental la velocitat d’impressió; combinar tecnologies tals com mètodes substractius treballant al costat de mètodes additius de forma intel·ligent; aplicacions que puguin abastar múltiples casos d’ús, etc.
  iii) Recerca, desenvolupament o implementació de nous materials i tintes.
  iv) Desenvolupament o implementació de metodologies per a la caracterització i/o certificació de la traçabilitat dels processos de fabricació additiva, que permetin la homologació equivalent a processos de fabricació convencionals.
  El resultat esperat d’aquest tipus de projectes haurà d’estar clarament identificat i detallat en la memòria de sol·licitud.
 4. Robòtica avançada. Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran d’enfocar cap a solucions avançades de robòtica per al sector industrial, entre altres, augmentar capacitat cognitiva, robòtica col·laborativa persona-màquina, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació, navegació o altres similars dels robots, així com en les seves aplicacions concretes als processos productius de l’empresa. En el cas de projectes d’innovació, el resultat esperat haurà d’incloure almenys un robot físic. En qualsevol tipus de projecte, els resultats hauran d’estar clarament identificats i detallats en la memòria de sol·licitud.
 5. Sensors i sistemes embeguts. . Els projectes presentats en aquesta àrea temàtica, seran projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, i s’hauran d’orientar cap a components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament de software i firmware necessari per a garantir la seva funcionalitat. També, s’inclouran en aquesta prioritat temàtica els projectes de realitat augmentada i realitat virtual aplicats a la industria manufacturera. El resultat esperat d’aquest tipus de projectes haurà d’estar clarament identificat i detallat en la memòria de sol·licitud.

Beneficiaris

Societats vàlidament constituïdes enquadrades en la Secció C-Divisions 10 a 32 de la CNAE 2009 (Indústria Manufacturera) i que hagin desenvolupat activitat industrial productiva durant tres anys.

Característiques de les ajudes

Les ajudes seran en forma de préstecs reemborsables.

Els préstecs tindran les següents característiques:

 • L’import màxim serà del 80 % del pressupost finançable.
 • Termini màxim d’amortització de 10 anys, incloent un període de carència màxim de 3 anys.
 • El tipus d’interès aplicable serà el 0 %.

Les quotes d’amortització del principal seran anuals i d’igualtat quantia, i hauran de satisfer-se una vegada finalitzat el període de carència.

Els límits màxims aplicables a la quantia dels préstecs són:

 • Per als projectes de recerca industrial: 10 milions d’euros per empresa.
 • Per als projectes de desenvolupament experimental: 7,5 milions d’euros.
 • Per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos de PIME: 5 milions d’euros.

En qualsevol cas, l’import del préstec no podrà superar en 5 vegades els últims fons propis acreditables mitjançant els comptes anuals registrats de l’exercici 2014.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.

Pressupost mínim

El pressupost mínim finançable de les actuacions serà de 100.000 euros.

Garanties

S’exigirà abans de la resolució definitiva de concessió del préstec, la constitució de garanties davant de la Caixa General de Dipòsits, en la modalitat d’aval prestat per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, per import del 20 % del préstec proposat.

Les garanties podran alliberar-se a mesura que es produeixi el reemborsament del préstec, i una vegada que l’import del préstec viu sigui igual o menor al del préstec avalat.

Termini i forma presentació projecte

Del 3 al 28 d’agost, ambdós inclosos, de forma telemàtica mitjançant firma electrònica de la persona apoderada.

Dotació pressupostaria

30.000.000 euros.