Oberta la convocatòria AEESD 1/2016

El dissabte dia 23 d’abril es va publicar la convocatòria d’ajudes AESSD 1/2016 per a impulsar tecnologies amb baix nivell de maduresa i gran valor tecnològic i a incentivar la posada en marxa de grans projectes amb alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant dos subprogrames: Impuls Tecnològic i Grans Projectes, obrint-se un termini de presentació fins al pròxim 17 de maig i incorporant-se novetats al respecte a les convocatòries del mateix programa publicades en l’anualitat 2015, destacant les següents:

 • Simplificació documentació administrativa: la convocatòria 1/2016 introdueix alguns altres canvis respecte de convocatòries anteriors, tals com la consulta d’ofici dels comptes econòmics de l’organització al Registre Mercantil o la simplificació i estructuració de les dades de la sol·licitud, reduint així la càrrega administrativa pels sol·licitants i accelerant el procés d’avaluació i concessió de les ajudes.
 • Convocatòria específica internacional: degut a les singularitats dels clústers internacionals EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA i EURÍPIDES, es considera necessari adaptar l’instrument de finançament de manera que es coordinin els calendaris nacional i internacional i es simplifiqui la càrrega administrativa per al sol·licitant. Per aquest motiu, en aquesta convocatòria 1/2016, no podran rebre ajudes els projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a algun dels clústers TIC d’EUREKA, quedant emplaçats aquests projectes a una segona convocatòria en aquest mateix any 2016.
 • Ampliació de les prioritats temàtiques amb la incorporació de Fabricació Additiva (Impressió 3D) i Indústria Connectada 4.0. El terme “Indústria 4.0 o Indústria Connectada 4.0” es refereix a la quarta revolució industrial, un fenomen que marca un salt qualitatiu en l’organització i gestió de tota la cadena de valor a través dels cicles de vida dels productes. Aquests cicles de vida s’orienten als requisits cada vegada més personalitzats dels clients. Abasten des de la idea original sobre la comanda de productes, el desenvolupament i la fabricació, fins a l’entrega al client final i, en última instància, el reciclatge. Inclouen tots els serveis associats al cicle de vida del producte. La base de la “Indústria 4.0” es disposar en temps real de tota la informació rellevant al producte proporcionada per un xarxa accessible en tota la cadena de valor, així com la capacitat per a modificar el flux de valor òptim en qualsevol moment al ser un sistema ciberfísic. La prioritat temàtica d’Indústria Connectada 4.0 es dirigeix a promoure la transformació industrial de la petita i mitjana empresa (en endavant PIME) del sector manufacturer espanyol, a través d’aquest paradigma tecnològic, particularitzant en el seu primer pas, el desenvolupament de productes per a la seva digitalització.
 • Dotació pressupostària: el programa es divideix en dos subprogrames: Impuls Tecnològic, amb l’objectiu de fomentar la inversió en tecnologies de la informació i les comunicacions amb baix nivell de maduresa i una dotació pressupostària de 15 milions d’euros en subvenció i 45 milions d’euros en préstecs, i Grans Projectes, amb l’objectiu d’incentivar la posada en marxa de projectes amb alt potencial transformador i un marcat efecte tractor sobre altres entitats i una dotació pressupostària de 5 milions d’euros en subvenció i 15 milions d’euros en préstecs. En total 80 milions d’euros enfront dels 150 pressupostats en la convocatòria 1/2015, dels quals es va assignar un total de 53,7 milions d’euros (23,4 en forma de subvenció i la resta en forma de préstec).
 • Grans Projectes: el subprograma Grans Projectes es destinarà específicament a finançar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental basats en tecnologies que s’enquadrin en temàtiques d’indústria del futur (components i sistemes, internet del futur, Cloud Computing, tractament massiu de dades, supercomputació, robots i sistemes autònoms, ciutats intel·ligents, internet de les coses i fabricació additiva) o Indústria Connectada 4.0, rebaixant-se el pressupost mínim a 1 milió d’euros per projecte (versus els 2 milions establerts en la convocatòria 2015), mantenint-se l’obligatorietat de subcontractar un mínim del 25 % del pressupost presentat i un pressupost màxim de 10 milions d’euros.
 • Modificació percentatge garanties vs solvència organització: en la convocatòria 1/2015 s’establien unes garanties entre un 10 % i un 40 % de l’ajuda depenent del nivell de solvència de l’empresa, mentre que en la convocatòria 1/2016 les garanties fixades poden anar del 0 % al 100 % de l’ajuda proposada en base també a la solvència de l’organització.

A continuació es detallen les característiques de la convocatòria:

Tipus de projectes

Subprograma Impuls Tecnològic

Projectes d’R+D d’alt risc tecnològic que impulsin tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC que s’enquadrin en les temàtiques definides com a prioritàries.

Subprograma Grans Projectes

Projectes d’R+D amb gran valor tecnològic i alt potencial de tracció i impacte socioeconòmic basats en les prioritats temàtiques d’Indústries del futur o Indústria Connectada 4.0.

Beneficiaris

 • Empreses, excepte:
  a) Les organitzacions del sector públic.
  b) Les organitzacions constituïdes després del 31/12/2012, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats.
  c) Les entitats sense afany de lucre que exerceixin activitat econòmica.
  d) Els professionals autònoms.
 • Agrupacions d’Interès Econòmica (AIE), excepte les que pertanyin al sector públic.

Modalitats de participació

Subprograma Impuls Tecnològic

Projectes individuals.

Subprograma Grans Projectes

Projectes individuals amb un 25 % mínim del pressupost en subcontractacions.

Característiques de l’ajuda

Ajuda en format subvenció, préstec o combinació de subvenció i préstec:

 • Les ajudes en forma de subvenció arribaran a un màxim del 50 % per a PIMES i del 40 % per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 17 punts. Del 35 % per a PIMES i del 25 % per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 13 punts; i del 30 % per a PIMES i del 20 % per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 8 punts.
 • Els préstecs per aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0 % amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència. Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec en benefici d’entitats financeres.

Prioritats temàtiques

 1. Indústries del futur: s’inclouen en aquesta prioritat les tecnologies horitzontals de les indústries del futur: internet del futur, components i sistemes, solucions Cloud Computing, solucions per al tractament massiu de dades, High Perfomance Computing (supercomputació), robots i sistemes autònoms, ciutats intel·ligents i internet de les coses. Els projectes hauran de consistir en el desenvolupament de solucions en un dels següents àmbits:
  a) Components i sistemes: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran d’enfocar en components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament del SW i/o FW necessari per a garantir la seva funcionalitat, especialment aquells que demostrin la incorporació de nous materials semiconductors de base (grafè, nitrurs o altres materials semiconductors), o bé incorporin tècniques de disseny automatitzades o tècniques avançades de micro o nanotelectrònica en 2D o 3D i que siguin un avenç enfront als ja existents, per exemple, flexibles, alta freqüència, TOLAE (Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics) o dissipació amb aplicacions per a sistemes intel·ligents embeguts, multifunció, il·luminació, fotònica, entre altres.
  b) Internet del futur: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran d’enfocar a les infraestructures avançades de comunicacions, incloent aspectes tan d’arquitectura, gestió , protocols que permetin altes capacitats, ubiqüitat o reducció de costos, i solucions de connectivitat i ubiqüitat per a infraestructures en edificis i xarxes d’accés que facin us de qualsevol mitjà o integrin convergència de xarxes.
  Es podran proposar projectes que investiguin i desenvolupin tecnologies en l’àmbit 5G, per exemple: xarxes definides per software, xarxes cognitives espectralment eficients, xarxes adaptables al context, accés de sistemes massius M2M, o xarxes que compleixin requisits d’ultra baixa latència i eficiència energètica.
  c) Solucions Cloud Computing: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica s’hauran d’enfocar en oferir serveis competitius, segurs i integrats a través d’internet mitjançant la utilització de grans bases de dades heterogènies capaces d’albergar tot tipus d’aplicacions i sent interoperables amb qualsevol dispositiu i/o servei.
  Es busquen solucions que afrontin els reptes actuals d’aquesta tecnologia, especialment els referents a la provisió, interoperabilitat i desenvolupament de serveis, de cara a l’increment de la demanda que s’espera durant els pròxims anys.
  En concret es valoraran positivament aquelles solucions que ofereixin millores en: privacitat i seguretat, solucions de cloud híbrid, fog computing (computació en la boira), utilització de la tecnologia cloud per a la provisió de plataformes per a aplicacions de mobilitat, socials i de Big Data, aplicació dels conceptes i models del cloud computin en les infraestructures dels centres de dades, etc.
  Els projectes presentats hauran de comptar amb cloud computing com a tecnologia principal i dominant en el mateix. A més, es buscaran desenvolupaments optimitzats i centrats en el cloud computing i no en la mera migració d’aplicació al núvol.
  d) Tractament massiu de dades:  els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran d’enfocar a solucions que tractin sobre mètodes, eines de desenvolupament per a sistemes de dades intensius i/o aplicacions altament distribuïdes; sistema de visualització de dades i integració. A nivell hardware i d’arquitectura: pròxima generació de servidors, microservidors, fog computing (computació en la boira), solucions a les problemàtiques pròpies com l’escalat i cascada per a efectes de xarxa, així com ecosistemes i plataformes per a aquests dispositius. Es valorarà positivament les solucions amb dades obertes (open data).
  e) High Perfomance Computing (supercomputació): problemàtiques pròpies com escalat i cascada per a efectes de xarxa, així com ecosistemes i plataformes per a aquests dispositius. Es valorarà positivament les solucions amb dades obertes (open data).
  f)  Robots i sistemes autònoms: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran d’enfocar en solucions avançades de robòtica, per exemple, augmentar capacitat cognitiva, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació, navegació i altres similars dels tovors, així com en les seves aplicacions concretes com agricultura, comerç, fabricació, robòtica assistencial, entre altres.
  g) Ciutats intel·ligents: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran d’enfocar en solucions integrades en ciutats, en els següents camps: mobilitat urbana sostenibles, reducció d’energia, integració d’infraestructures i gestió de residus, que junt a les TIC proveeixin i impliquin sinergies entre diferents elements de la ciutat. Es valoraran principalment solucions que permetin la interoperabilitat, la desaparició de les barreres d’entrada o la dependència d’un proveïdor. En aquest sentit s’esperen solucions orientades a la promoció d’estructures de meta-dades comunes i interoperables, a interfícies obertes i a la utilització de dades obertes (open data) i consistents, en lloc de solucions propietàries.
  h) Internet de las coses: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran d’enfocar a solucions que tractin sobre conceptes arquitectònics i d’interoperabilitat semàntica per a plataformes que puguin abastar múltiples casos d’ús, donant resposta a les necessitats específiques en termes de seguretat, fiabilitat, cognició, interfícies, entre altres, per a la integració eficient de nous objectes, adquisició d’informació o problemàtiques similars valorant la utilització d’utilitzar i oferir dades obertes.
  i) Fabricació Additiva (Impressió 3D): els projectes esperats en aquesta àrea temàtica respondran preferentment a algun dels següents tipus de solucions:
  – Nou software de modelat o simulació 3D, orientats a aconseguir objectius tals com: determinar si un element és imprimible o no, obtenir un estalvi substantiu de material en el procés d’impressió, realitzar comparatives de qualitat, o qualsevol altre software relacionat amb la fabricació additiva abans, durant i després de la impressió.
  – Disseny de nous processos d’impressió 3D que responguin a nous reptes, tals com: utilitzar multimaterials; treballar en microescala; incremental la velocitat d’impressió; combinar tecnologies tals com mètodes substractius treballant juntament a mètodes additius de forma intel·ligent; aplicacions que puguin abastar múltiples casos d’ús, etc.
  S’exclouen, dins d’aquesta convocatòria, aquells projectes que la seva innovació consisteixi exclusivament en el material de fabricació additiva utilitzat.
 2. Indústria Connectada 4.0: els projectes esperats en aquesta temàtica han de tenir com a destinatari final la indústria manufacturera i contenir la fusió d’almenys dues de les tecnologies següents:
  a) Internet de las coses (IoT).
  b) Robòtica.
  c) Impressión 3D.
  d) Analítica de dades sota el paradigma de Big Data (Analytics).
 3. Ciberseguretat i confiança digital: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran d’enfocar tan en la criptografia com en la cerca de solucions que garanteixin la seguretat, la privacitat, i el control d’accés que permeti compartir la informació de forma segura, incrementar la confiança en les aplicacions, i la gestió de riscos especialment les dedicades a la protecció d’infraestructures crítiques. Tot això tant extrem a extrem, com en certs elements de xarxa o aplicacions en el núvol.
  Els projectes presentats hauran de comptar amb ciberseguretat i confiança digital com tecnologia principal i dominant en el mateix. A més, es buscaran desenvolupaments d’aplicació el més genèric o a grans sectors tecnològics i no la mera solució de nínxol.
 4. Salut i benestar: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran d’enfocar a solucions que suposin un avenç respecte a l’existent en vida independent amb deterioració cognitiva o cura integral; detecció de riscos i intervenció primerenca que suposi solucions no intrusives, això com sistema de suport a les decisions i interoperabilitat en plataformes i estàndards de salut.
 5. Agroalimentari, gestió mediambiental i eficiència energètica:
  a) Agroalimentari: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment tractaran de desenvolupar solucions basades en tecnologies de la informació que millorin des d’un punt de vista d’eficiència en l’ús de recursos i afavoreixin una producció sostenible en les àrees d’agricultura, silvicultura, pesca (inclosa la aqüicultura) i ramaderia.
  b) Gestió mediambiental: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment tractaran de desenvolupar solucions sistemàtiques i rentables per a la recuperació i gestió de residus i de l’aigua, tan dins de cadena de valor d’un tipus de producció o amb un enfocament intersectorial, per exemple basades en la traçabilitat i gestió dels residus o la seva estimació, disponibilitat, composició i qualitat dels mateixos, entre altres.
  c) Eficiència energètica: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment tractaran de desenvolupar serveis i aplicacions que facin ús de la informació generada pels consumidors d’energia o el capturat de sensors, per exemple, comptadors intel·ligents, endolls, així com afavorir, la micro-generació i la distribució energètica en entorns reals. Es valorarà positivament que les solucions i els seus resultats siguin quantificables.
 6. Transport i logística: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment tractaran de desenvolupar solucions per a proveir un increment de la seguretat, cooperació, connectivitat, compartició d’informació i dades en els àmbits de carretera, logística i transport, això com en l’àmbit del vehicle elèctric.
 7. Continguts digitals: els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment tractaran de produir avenços, respecte a les solucions ja existents, en la digitalització del contingut cultural i el seu accés, modelat 3D, realitat augmentada, eines de formació com solucions adaptatives, jocs i procediments de gamificació, així com interacció humana-màquina, entre altres.

Pressupost mínim i màxim

En el cas del subprograma Impuls Tecnològic s’exigeix un pressupost mínim de 200.000 euros i màxim d’1.000.000 d’euros.

En el cas del subprograma Grans Projectes s’exigeix un pressupost mínim d’1 milió d’euros i un màxim de 10 milions. Aquests projectes hauran de comptar amb subcontractacions per un import que ascendeixi almenys al 25% del pressupost presentat.

Durada projecte

Inici 2016 i el termini d’execució pot estendre’s fins al 31 de desembre de 2018.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase el 25 % restant, una vegada presentada la justificació de l’anualitat 2016.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, pel valor indicat en la següent taula i que anirà en funció de la qualificació obtinguda pel beneficiari en quant a solvència financera.

Categoria de qualificació Puntuació solvència financera Garantia exigida convocatòria 1/2016 Garantia exigida convocatòria 1/2015
AAA 20 0 % 10 %
AA 18 0 % 10 %
A 16 10 % 10 %
BBB 14 20 % 25 %
BB 12 30 % 25 %
B 10 50 % 40 %
CCC 9 75 % 40 %
CC 8 100 % 40 %
C 0 No subvencionable No subvencionable
D 0 No subvencionable No subvencionable

Termini i forma presentació projecte

La tramitació i presentació d’aquestes sol·licituds d’ajuda es realitzarà en un sola fase del 25 d’abril al 17 de maig de 2016, de forma telemàtica amb firma electrònica avançada.

Dotació pressupostària

15 milions d’euros en subvencions i 45 milions d’euros en préstecs en el cas del Subprograma d’Impuls Tecnològic i 5 milions d’euros en subvencions i 15 milions d’euros en préstecs en el Subprograma Grans Projectes.