Oberta la convocatòria AEESD 2/2016

El passat 28 de maig de 2016 es va publicar en el BOE la Convocatòria 2/2016 per a la concessió d’ajudes a projectes de programes internacionals en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital, dins del Pla d’e Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, obrint-se un termini de presentació fins al 21 de juny.

Les principals diferències respecte a la convocatòria AEESD 1/2016 a nivell nacional són:

 • La convocatòria 2/2016 es dirigeix a enfortir la competitivitat i internacionalització de les empreses espanyoles, finançant la seva participació en els clústers EUREKA, CATRENE, PENTA, EURIPIDES, ITEA3 i CELTIC-PLUS.
 • L’ajuda en forma de subvenció pot arribar per a projectes de Recerca el 60 % per a petites empreses, 50 % per a mitjanes i 40 % per a grans empreses, rebaixant-se aquesta intensitat per a projectes de Desenvolupament en el 45 %, 35 % i 25 % respectivament.
 • El pressupost mínim es fixa en 200.000 euros amb un màxim de 3,5 milions.
 • La duració del projecte es situa des del moment de presentació fins a com a màxim el 31 de desembre de 2019.

A continuació es detallen les característiques de la convocatòria:

Tipus de projectes

Els projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a algun dels clúster TIC d’EUREKA, CATRENE, PENTA, EURÍPIDES, ITEA3 i CELTIC-PLUS, inclosos en qualsevol de les temàtiques contemplades.

Beneficiaris

 • Empreses, excepte:
  a) Les organitzacions del sector públic.
  b) Les organitzacions constituïdes després del 31/12/2012, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats.
  c) Les entitats sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica.
  d) Els professionals autònoms.
 • Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE), excepte les que pertanyin al sector públic.

Modalitats de participació

Projectes individuals.

Característiques de l’ajuda

Ajuda en format subvenció, préstec o combinació de subvenció i préstec, podent arribar fins al 100 % de la inversió:

 • L’ajuda en forma de subvenció pot arribar per a projectes de Recerca al 60 % per a petites empreses, 50 % per a mitjanes i 40 % per a grans empreses, rebaixant-se aquesta intensitat per a projectes de Desenvolupament en el 45 %, 35 % i 25 % respectivament.
 • Els préstecs per a aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0 % amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència. Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.

Pressupost mínim i màxim

Pressupost mínim de 200.000 euros i màxim de 3.500.000 euros.

Durada projecte

Inici 2016 i el termini d’execució pot estendre’s fins al 31 de desembre de2019.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase, el 25 % restant, una vegada presentada la justificació de l’anualitat 2016.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, pel valor indica en la següent taula i que anirà en funció de la qualificació obtinguda pel beneficiari quant a solvència financera:

Categoria de qualificació Puntuació solvència financera Garantia Exigida
Convocatòria 2/2016
AAA 20 0 %
AA 18 0 %
A 16 10 %
BBB 14 20 %
BB 12 30 %
B 10 50 %
CCC 9 75 %
CC 8 100 %
C 0 No subvencionable
D 0 No subvencionable

Per a poder fer una estimació prèviament a la presentació del projecte del nivell de solvència de l’organització, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme disposa d’un aplicatiu telemàtic per a sol·licitar la qualificació financera de l’organització.

Termini i forma de presentació projecte

La tramitació i presentació d’aquestes sol·licituds d’ajuda es realitzarà en una sola fase del 30 de maig al 21 de juny de 2016, de forma telemàtica amb firma electrònica avançada.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària total assignada a la línia és d’11,5 milions d’euros, dels quals 2.875.000 euros en forma de subvenció, i la resta (8.625.000), en forma de préstec.