Oberta la convocatòria d’ajuda a projectes TIC AEESD 2014

S’ha publicat la convocatòria d’ajudes a projectes TIC en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD) per a l’anualitat 2014. La presentació de sol·licituds és en dues fases, havent de presentar la sol·licitud inicial com a màxim el proper 30 de gener de 2014.

Beneficiaris

En els projectes de desenvolupament experimental nacionals:

 • Empreses, excepte:
  • Les organitzacions del sector públic.
  • Les organitzacions constituïdes després del 31/12/2012, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats.
  • Dins de la tipologia d’empreses, les organitzacions sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica.
  • Els professionals autònoms.
 • Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE).

En els projectes de desenvolupament experimental o recerca industrial internacionals:

 • Addicionalment a les organitzacions detallades anteriorment, els organismes de recerca, excepte les organitzacions del sector públic.

Tipus de projectes

 • Els projectes de desenvolupament experimental que no hagin obtingut ajudes en altres convocatòries.
 • Els projectes de desenvolupament experimental o recerca industrial que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a algun dels següents clústers TIC d’EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 i EURÍPIDES.

Modalitats de participació

 • Projectes individuals.
 • Projectes en consorci amb un nombre màxim de 5 socis (excepte en aquells casos que siguin projectes internacionals).

Ajuda

Ajuda combinada de subvenció i préstec:

 • Les ajudes en forma de subvenció arribaran a un 30 % o un 20 % del projecte per a PIMES i d’un 20 % o un 15 % per a la resta de beneficiaris. El valor màxim es donarà per aquells projectes que superin la nota de 7 punts. (en la convocatòria AEESD 2013 els percentatges de subvenció eren inferiors, marcant-se per a les PIMES un valor entre el 20 % i el 12 %, i la resta del 15 % i 9 %, respectivament).
 • Els préstecs per a aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0,506 % (Euríbor a 1 any) amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.

Prioritats temàtiques/u>

 • Indústries del futur: s’inclouen en aquesta prioritat tecnologies horitzontals de les indústries del futur: internet del futur, components i sistemes electrònics, computació en el núvol i tractament massiu de dades. Els projectes hauran de consistir en el desenvolupament de solucions en un dels següents àmbits:
  • Infraestructures d’internet del futur. Habilitadors genèrics per a plataformes d’internet del futur. Solucions de connectivitat i ubiqüitat digital, solucions de xarxes i infraestructures de comunicacions en edificis i solucions de xarxes d’accés. Equips avançats per a la transmissió i recepció de dades.
  • Components i sistemes electrònics. Subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics, incloent sensors ni electrònics flexible, que poden anar acompanyats de desenvolupament del software i firmware que garanteixi la seva adequada funcionalitat, especialment aquells que es realitzin a partir de tècniques de disseny automatitzades, així com aquells basats en tecnologies per a la seva miniaturització i/o integració a menor cost.
  • Solucions per al desenvolupament de la computació en el núvol (cloud computing). Sistemes orientats a ampliar l’oferta de serveis segons el paradigma de computació en el núvol. Solucions que possibilitin la integració entre aplicacions allotjades als sistemes corporatius i en el núvol, així com altres solucions que facilitin a les organitzacions la transició dels seus sistemes a aquest paradigma. Sistemes que contribueixin a la portabilitat de dades i aplicacions entre serveis del núvol.
  • Solucions TIC Big Data. Sistemes per al tractament de dades que per raons de volum, velocitat o varietat no puguin ser tractats per sistemes tradicionals de gestió de dades. Solucions per a totes les fases del procés des de la captura, organització i anàlisi, fins a la presa de decisions.
 • Ciberseguretat i confiança digital: tecnologies i solucions per a la confiança digital en els seus distintius àmbits, entre ells la ciberseguretat, la privacitat, la protecció de col·lectius vulnerables, l’ús segur de serveis, i els serveis de confiança en les transaccions electròniques. Solucions de seguretat adaptativa, prevenció, detecció i reacció davant dels riscos per a la confiança digital en el ciberespai.

No s’adequaran a les prioritats temàtiques anteriors, els projectes l’objecte final dels quals sigui per a ús intern de les organitzacions sol·licitants de l’ajuda.

No podran rebre ajuda els projectes incloses en la prioritat temàtica Solucions per al desenvolupament de la computació en el núvol (cloud computing) que consisteixi en:

 • La migració al núvol de serveis ja existents en les organitzacions.
 • El desenvolupament de solucions per a ús intern allotjats al núvol.
 • Consumir serveis existents en el núvol, com a únic objecte en relació amb el paradigma de cloud computing.

Pressupost mínim

200.000 euros (en la convocatòria AEESD 2013, el pressupost mínim es va establir en 300.000 euros).

Durada projecte

Inici 2014 i el termini d’execució pot estendre’s fins a finals de l’exercici 2015, en el cas de projectes nacionals, i fins a finals de l’exercici 2016, per a projectes internacionals.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase, s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase, el 25 % restant, una vegada presentada la justificació de l’anualitat 2013.

En els projectes en cooperació, el pagament es realitzarà a cada participant.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, per valor del 25 % de l’import del préstec i de la subvenció a percebre en aquest pagament. El primer pagament serà en el moment de l’acceptació de l’ajuda, i el segon en el moment de presentar la justificació de l’anualitat 2013.

Termini i forma presentació projecte

La tramitació d’aquestes ajudes es realitzarà en dues fases.

FASE 1

 • En aquesta primera fase s’ha de presentar, per part del líder del projecte, un qüestionari amb les dades de l’organització sol·licitant, un qüestionari sobre la innovació tecnològica del projecte, declaracions, poders representant legal i currículum vitae del director del projecte amb una extensió màxima d’1 pàgina.
 • En cas de projectes en consorci, els participants disposaran de fins a 5 dies addicionals per a presentar el model de sol·licitud i qüestionari addicional, així com els poders del representant legal.
 • Per part del Ministeri es revisarà que es compleixin els requisits de la convocatòria i s’avaluarà que el projecte es trobi en alguna de les prioritats temàtiques.
 • Superada aquesta fase, es constituiran tribunals per a un torn oral amb el director del projecte. La notificació al sol·licitant del lloc, dia i hora es realitzarà amb una antelació mínima de 48 hores, no podent reemplaçar la persona per una altra excepte causa de força major.

FASE 2

 • Per a aquells projectes que se’ls notifiqui que han superat la primera fase se’ls comunicarà mitjançant una notificació telemàtica que disposen de 10 dies hàbils per a la presentació de la memòria definitiva que inclou sol·licitud, qüestionari i memòria del projecte complet, així com contractes de consorci i de subcontractació si procedeix.
 • De la mateixa manera que en la primera fase, les organitzacions participants disposaran de 5 dies addicionals per a completar la seva part.

Dotació pressupostària

140 milions d’euros (20 milions d’euros en subvenció i 120 milions d’euros en préstec).

En l’anualitat 2013, es va fer una dotació inicial de 476,1 milions d’euros (44,7 milions d’euros en subvenció i 422,4 milions d’euros en préstec), dels que finalment es van executar en la resolució definitiva 161 milions d’euros (20,9 milions d’euros en subvenció i 140,1 milions en préstec).

Responsabilitat solidària

Les organitzacions participants en els projectes en cooperació respondran solidàriament de l’obligació de reintegrament del beneficiari en relació a les activitats subvencionades que s’haguessin compromès a efectuar fins al límit de l’ajuda concedida.