Oberta la convocatòria CIEN 2015

El CDTI anuncia el llançament de la convocatòria CIEN per a l’anualitat 2015, amb una dotació pressupostària de 150 milions d’euros, per a finançar grans projectes d’R+D empresarials amb pressupostos d’entre 7 i 20 milions d’euros. El termini de presentació de les sol·licituds conclourà el pròxim 5 de maig a les 12 h.

A continuació es detallen les característiques del programa:

Tipus de projectes

Finançament de grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Beneficiaris

Consorcis empresarials, formats per un mínim de 3 empreses i un màxim de 8 empreses, almenys dos d’elles autònomes, i almenys una d’elles tindrà la consideració de PIME.

El projecte haurà de comptar amb la participació, en format subcontractació, d’Organismes de Recerca que hauran de representar un mínim del 15 % del pressupost aprovat pel CDTI. Dins dels Organismes de Recerca serà necessari que com a mínim un sigui públic.

Durada projecte

La durada mínima serà de 36 mesos i la màxima de 48 mesos.

Pressupost del projecte

El pressupost mínim finançable és de 7 milions d’euros i el màxim de 20 milions d’euros.

El pressupost mínim per organització es fixa en 350.000 euros. En el cas d’empreses de tipus petita i micro empresa, el pressupost mínim finançable per empresa serà de 260.000 euros.

Modalitat ajuda

Els projectes es finançaran mitjançant una Ajuda Parcialment Reemborsable de fins al 75 % del pressupost finançable aprovat pel Consell d’Administració del CDTI i sempre que no superin els límits d’intensitat màxima d’ajuda permesos per la normativa comunitària d’ajudes d’estat.

L’ajuda es compon d’un tram reemborsable i d’un tram no reemborsable (TNR):

  • El tipus d’interès aplicable al tram reemborsable és Euríbor a un any, fixat a la data de l’aprovació de l’ajuda pel Consell d’Administració del CDTI. Els interessos ordinaris del préstec es reportaran semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.
  • El tram no reemborsable és de fins al 30 % de l’ajuda aprovada pel Consell d’Administració del CDTI.
  • Devolució de l’ajuda: el tram reemborsable es retornarà en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada i de l’import de les fites del projecte. La primera amortització del principal es realitzarà 3 anys després del centre de gravetat del projecte i mai abans de 2 anys comptats des de la seva data de finalització.

Pagament

El pagament de l’ajuda es realitzarà certificació tècnica i econòmica de cada fita del projecte, podent-se acollir a les següents bestretes:

  • Bestreta del 25 % (màxim 200.000 euros). L’empresa podrà optar a una bestreta del 25 % de l’ajuda concedida amb un límit de fins a 200.000 euros, sense garanties addicionals. Les quantitats superiors a 200.000 euros hauran d’avalar-se per entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI.
  • Bestreta del 50 % o el 75 %. L’empresa podrà sol·licitar una bestreta del 50 % o el 75 % de l’ajuda concedida, sempre que aporti avals d’entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI, per a garantir el 25 % o el 50 % addicional de la bestreta sol·licitada.

Dotació pressupostària

150 milions d’euros.

Termini i forma presentació projecte

Des del dia d’avui fins al 5 de maig de 2015 a les 12 h.

Document CDTI. Programa estratègic CIEN >>