Oberta la convocatòria CIEN 2016

El CDTI anuncia el llançament de la convocatòria CIEN per a l’anualitat 2016, amb una dotació pressupostària de 100 milions d’euros, per a finançar grans projectes d’R+D empresarial amb pressupostos d’entre 7 i 20 milions d’euros. El termini de presentació de les sol·licituds conclourà el pròxim 22 de juliol a les 12 h.

A continuació es detallen les característiques del programa:

Tipus de projectes

Finançament de grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Beneficiaris

Consorcis empresarials, formats per un mínim de 3 empreses i un màxim de 8 empreses, almenys dues d’elles autònomes, i almenys una d’elles tindrà la consideració de PIME.

El projecte haurà de comptar amb la participació, en format subcontractació, d’Organismes de Recerca que hauran de representar un mínim del 15 % del pressupost aprovat per el CDTI. Dins dels Organismes de Recerca serà necessari que com a mínim un sigui públic.

Durada projecte

La durada mínima serà de 36 mesos i la màxim de 48 mesos. Les fites del projecte hauran de tenir una durada entre 9 i 18 mesos.

Pressupost del projecte

El pressupost mínim finançable és de 7 milions d’euros i el màxim de 20 milions d’euros.

El pressupost mínim per organització es fixa en 350.000 euros. En el cas d’empreses de tipus petita i micro empresa, el pressupost mínim finançable per empresa serà de 260.000 euros.

Modalitat d’ajuda

Els projectes es finançaran mitjançant una ajuda Parcialment Reemborsable de fins al 75% del pressupost finançable aprovat pel Consell d’Administració del CDTI i sempre que no superin els límits d’intensitat màxima d’ajuda permesos per la normativa comunitària d’ajudes d’estat.

L’ajuda es composa d’un tram reemborsable i d’un tram no reemborsable (TNR):

  • El tipus d’interès aplicable al tram reemborsable és Euríbor a un any, fixat a la data de l’aprovació de l’ajuda pel Consell d’Administració del CDTI. Els interessos ordinaris del préstec es reportaran semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.
  • El tram no reemborsable és de fins al 30% de l’ajuda aprovada pel Consell d’Administració del CDTI.
  • Devolució de l’ajuda: el tram reemborsable es retornarà en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada i de l’import de les fites del projecte. La primera amortització del principal es realitzarà 3 anys després del centre de gravetat del projecte i mai abans de 2 anys comptats des de la seva data de finalització.

Pagament

El pagament de l’ajuda es realitzarà certificació tècnica i econòmica de cada fita del projecte, podent-se acollir a les següents bestretes:

  • Bestreta del 25 % (màxim 200.000 euros). L’empresa podrà optar a una bestreta del 25 % de l’ajuda concedida amb un límit de fins a 200.000 euros, sense garanties addicionals. Les quantitats superiors a 200.000 euros hauran d’avalar-se per entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI.
  • Bestretes del 50 % o el 75 %: l’empresa podrà sol·licitar una bestreta del 50 % o el 75 % de l’ajuda concedida, sempre que aporti avals d’entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI, per a garantir el 25 % o el 50 % addicional de la bestreta sol·licitada.

Qualsevol desemborsament de quantitat per part del CDTI queda condicionat a la comprovació de les següents circumstàncies:

  • Que el beneficiari es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  • Que el beneficiari es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions de reemborsament de qualssevol altres ajudes concedides anteriorment pel CDTI o de qualssevol altre préstec o bestreta concedida anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.
  • Que el beneficiari no estigui subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

Dotació pressupostària

100 milions d’euros.

Termini i forma presentació projecte

Des de la data fins al 22 de juliol de 2016 a les 12h.

Document CDTI. Convocatòria d’ajudes de l’any 2016 destinades al finançament del Programa CIEN >>