Oberta la convocatòria Emprendetur I+D+i 2015

El passat 1 de desembre es va publicar la convocatòria d’ajudes del programa Emprendetur I+D+i, orientat a donar suport a l’R+D, a enfortir els processos d’R+D+i, a impulsar el desenvolupament de productes turístics innovadors que millorin la competitivitat i a facilitar a les empreses l’accés a desenvolupaments innovadors per a la internacionalització dels seus productes, del sector turístic. El programa es divideix en dos subprogrames: Emprendetur I+D i Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores.

Tipus de projectes

Els projectes i els models de negoci que s’adeqüin als àmbits de coneixement científic tecnològic del sector turístic que es citen a continuació:

  • Energia i sostenibilitat: gestió energètica, energies renovables, eficiència energètica, edificació sostenible, turisme sostenible, reutilització de l’aigua, gestió i control energètic, gestió i control de residus, emissions CO2, petjada de carboni i certificacions.
  • TIC: s’han tingut en compte les propostes realitzades per altres plataformes TIC (eNEM, eMov, es.Internet, INES) així com les línies que han sorgit de les agendes dels grups estratègics, no només TIC, sinó també: tecnologies mòbils, gestió de continguts, eines de gestió, georeferenciació, turisme 2.0, realitat virtual i realitat augmentada, recerca en nous sistemes de comunicació sense fils, recerca en nous sensors i dispositius mòbils, noves arquitectures software, sistemes de seguretat a través de la biometria i de RFID, sistemes de localització i seguiment, destins turístics intel·ligents, emotional computing, passarel·les de pagament mòbils, reconeixement biomètric, reconeixement fàcil 3D i moviments de llavis, interoperabilitat, interconnexió i interrelació de sistemes, processament de llenguatge natural, modelat d’avatars 3D, màrqueting contextual, persuasive computing, cloud DMS, responsive web design i geofencing.
  • Materials i construcció: arquitectura bioclimàtica, personalització d’ambients, aïllament tèrmic, acústic en els nous materials de construcció, reciclatge de materials, materials no residuals, rehabilitació i recuperació de patrimoni i nous materials (aïllament, neteja, revestiment, decoració, etc.)
  • Humanitats, societats i ciències jurídiques: aquest àmbit ha de tenir en compte com afecten les noves tendències sociodemogràfiques i d’oci en el sector turístic: living labs, coneixement de les necessitats del turista, en l’àmbit de l’accessibilitat, recerca sobre metodologies de certificació d’accessibilitat, cadena de valor turística totalment accessible, desenvolupament d’indicadors tant per la mesura dels destins turístics, ja sigui en relació amb els competidors, qualitat com a indicadors de posicionament del destí, personalització, impacte del turisme en l’entorn i models de previsió de la demanda per a la gestió integrada amb la cadena de subministrament.
  • Transport i serveis associats: transport sostenible, recerca sobre l’usuari de transport i el seu paper en els programes de compensació de carboni, plans de destí sobre productes, itineraris i rutes temàtiques integrant-ho tot amb els transports, desenvolupament de programes d’actuació pública-privada en zones o comarques turístiques sobre la base de rutes i productes temàtics experiencials, vertebració territorial del transport i mobilitat turística, recerca sobre externalització dels efectes del transport, efectes interns de l’externalització dels efectes del transport, elaboració de mapes sobre intensitat de l’ús del transport, intensitat de l’ús de tecnologies de la informació i comunicació en transport turístic i conseqüències en el marc de relacions del partenariat, orientació a l’usuari de les TIC turístics, col·laboració i cooperació de xarxes de destins, desenvolupament de nous models de negoci i sistemes de distribució, solucions avançades d’informació per a múltiples destins i dispositius, generació de nous serveis i continguts per als turistes i models de previsió de la demanda per a la gestió integrada amb la cadena de subministrament.
  • Gestió empresarial: les línies d’R+D+i definides en aquest àmbit han d0anar enfocades a permetre una millora de la productivitat de les empreses i dels seus professionals, per mitjà de la incorporació de tecnologies i innovacions que ajudin a l’optimització de processos, millora de la promoció i el màrqueting, incorporació de l’eficiència energètica i les energies renovables, entre altres: infraestructura de xarxes, adaptació del software i hardware, recerca sobre nous productes i serveis turístics, promoció i comercialització multicanal i oberta, gestió de la informació, recerca sobre la demanda dels serveis que ofereixen les empreses turístiques, percepció i coneixement del client, optimització de processos de gestió, sistemes de gestió de la innovació, integració de la informació: interoperabilitat, noves fórmules de màrqueting, vigilància tecnològica, control alimentari i col·laboració i cooperació entre agents.
  • Accessibilitat: desenvolupament d’una metodologia que permeti la certificació estandarditzada i efectiva de l’accessibilitat de l’oferta turística, disseny de normatives sobre accessibilitat eficients per a aconseguir l’accessibilitat total dels recursos turístics, desenvolupament de millores tècniques i tecnològiques dels recursos i destins turístics per a la seva accessibilitat i adaptabilitat a les necessitats de les persones amb discapacitat, creació de nous programes de formació del personal dels serveis turístics innovadors, i promoure la conscienciació i sensibilització respecte a l’accessibilitat per part de les empreses i les administracions a Espanya.

Beneficiaris

Les persones físiques i les empreses constituïdes a Espanya. S’exclouen les societats mercantils públiques, els ens públics empresarials i qualsevol altra empresa constituïda o regida d’acord amb el dret públic.

Ajuda

Les ajudes seran en forma de préstecs reemborsables. L’import màxim serà del 75 % del pressupost finançable sense que la quantitat finançada pugui superar 1.000.000 d’euros o la xifra del net patrimonial acreditat de l’empresa en el moment de la sol·licitud.

El límit màxim de finançament serà el menor d’aquests imports. Els préstecs tindran les següents característiques:

  • Termini màxim d’amortització de 5 anys, incloent un període de carència màxim de 2 anys.
  • El tipus d’interès passa al 0,967 %, en comparació al 2,264 % de la convocatòria anterior.

Durada del projecte

El projecte s’iniciarà posteriorment l’1/12/2014 i podrà tenir una durada màxima de 3 anys.

Garanties i pagament

L’abonament anticipat s’efectuarà després de dictar-se resolució definitiva i una vegada rebuda de cada adjudicatari la garantia i l’acreditació d’estar al corrent de pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altre préstec o bestreta concedits amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.

S’exigirà com a garanties un 36 % del préstec proposat. Es podrà subrogar la devolució del préstec per una entitat de crèdit.

Les garanties podran alliberar-se a mesura que es produeixi el reemborsament del préstec, i una vegada l’import del préstec viu sigui igual o menor al del préstec avalat. La quantia a alliberar serà per l’import de l’excés de la garantia sobre el préstec viu.

Termini i forma de presentació del projecte

La tramitació d’aquestes ajudes es realitzarà en una única fase, havent d’entregar la memòria tècnica del projecte, la sol·licitud i la documentació requerida.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 2 de desembre de2014 i finalitza el 2 de febrer de 2015, ambdós inclosos.