Oberta la convocatòria FEDER Innterconecta 2015

Des d’avui i fins al 30 de juny està oberta la convocatòria d’ajudes FEDER Innterconecta 2015. El programa té com a principal objectiu la cooperació estable en activitats d’R+D entre empreses ubicades en les principals regions destinataris del “Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020”.

Les principals característiques del programa són:

Tipus de projectes

Projectes de desenvolupament experimental en cooperació amb participació d’empreses d’Andalusia, Astúries, Canàries, Castella La Manxa, Extremadura, Galícia, Múrcia, Ceuta i Melilla, relacionats amb algun dels següents reptes socials:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima.
 • Energia, segura, eficient i neta.
 • Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
 • Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
 • Canvis i innovacions socials.
 • Economia i societat digital.
 • Seguretat, protecció i defensa.

Beneficiaris

Consorcis empresarials, formats per un mínim de 2 empreses autònomes entre si, de les quals almenys una d’elles ha de ser gran o mitjana i una altra ha de ser PIME, fixant-se un nombre màxim d’empreses en el consorci de 6. Cap de les empreses autònomes de l’agrupació, ni cap tipus d’empreses vinculades o associades, podrà superar el 70% del pressupost finançable del projecte.

Durada projecte

La durada del projecte es fixarà entre 2 i 3 anys.

Pressupost del projecte

El pressupost mínim del projecte es fixa en 1 milió d’euros amb un màxim de 4 milions d’euros.

Modalitat ajuda

Subvenció amb una intensitat màxima del 60 % per a les petites empreses, del 50 % per a les mitjanes i del 40 % per a les grans empreses.

Despeses finançables

 • Despeses de personal.
 • Material fungible.
 • Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides.
 • Despeses d’adquisició d’equipament, instrumental i material.
 • Auditoria.

Pagament

Es podrà concedir un pagament anticipat de fins al 75 % de la subvenció concedida amb anterioritat a la realització de l’actuació. El pagament s’efectuarà després de dictar-se la resolució de concessió definitiva no havent-se de constituir cap garantia.

Dotació pressupostària

110 milions d’euros.

Termini i forma presentació projecte

Des del 30 d’abril fins al 30 de juny de 2015 a les 12h.