Oberta la convocatòria Neotec 2017

Avui s’ha publicat en el BOE la convocatòria d’ajudes Neotec 2017 del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), per a finançar nous projectes empresarials d’empreses innovadores, obrint-se un termini de presentació fins al pròxim 20 de setembre.

Les principals diferències respecte a la convocatòria 2016 són:

 • Les empreses hauran d’estar constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda (per tant, constituïdes anteriorment al 20 de setembre de 2014). En la convocatòria 2016 el límit era 4 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Les sol·licituds es realitzaran en una sola fase. En la convocatòria 2016, es va realitzar una presentació en dos fases, una primera amb un resum del pla d’empresa, i una segona, només per a empreses que hagin superat un llindar de puntuació, amb el pla d’empresa complet.

A continuació es detallen les característiques de la convocatòria Neotec 2017

Tipus de projectes

Posada en marxa de nous projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològics i/o sectorial, que requereixen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat de recerca i en el quals l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris

Empreses innovadores que tinguin residència fiscal o un establiment permanent a Espanya i que puguin demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà en un futur previsible, productes, serveis o processos nous i millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

Que tinguin uns costos de recerca i desenvolupament que representin un mínim del 10 % del total dels seus costos d’explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l’ajuda. Si es tracta d’una empresa nova sense historial financer, aquesta condició ha de complir-se en l’exercici fiscal en curs.

Els beneficiaris hauran de complir així mateix els següents requisits:

 • Petita empresa: dins de la categoria de les PIME, empresa que ocupa a menys de 50 persones i amb un volum de negoci anual o balanç general que no superi els 10 milions d’euros.
 • No estiguin cotitzades.
 • Constituïdes com a màxim en els tres anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda, a comptar des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa, la qual, a més, haurà de ser almenys sis mesos anterior a la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda.
 • No hagin distribuït beneficis.
 • No hagin sorgit d’una operació societària de les contemplades a la Llei 3/2009, de 3 de abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
 • Comptin amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsant íntegrament mitjançant aportacions dineràries abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Tinguin els comptes anuals corresponents als 2 últims exercicis, depositades en el Registre Mercantil.

Característiques de l’ajuda

 • Les ajudes d’aquesta convocatòria consistiran en subvencions.
 • La subvenció finançarà fins al 70 % del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.
 • L’actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.
 • Les ajudes es sol·licitaran per a actuacions anuals o plurianuals.
 • Les actuacions subvencionables s’hauran d’iniciar l’1 de gener de 2018, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2018, o bé el 31 de desembre de 2019.
 • Les ajudes podran ser compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, internacional, o de la Unió Europea, en els termes establerts en l’article 38 de l’Ordre de bases reguladores.

Pagament

El beneficiari rebrà el pagament anticipat del 60 % de la subvenció concedida per a cada anualitat amb anterioritat a la realització de la mateixa. El beneficiari no haurà de constituir cap tipus de garantia.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa començarà el dia 18 de juliol de 2017 i finalitzarà el dia 20 de setembre de 2017, a les 12 hores del migdia, hora peninsular.

Dotació pressupostària

20.000.000 euros.