Oberta la convocatòria Neotec 2018

Avui s’ha publicat a la web del CDTI la convocatòria d’ajudes Neotec 2018 del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), per a finançar nous projectes empresarials d’empreses innovadores. El termini de presentació és fins al pròxim 2 d’octubre.

Les principals diferències respecte a la convocatòria 2017 són:

 • S’incrementa la dotació pressupostària en un 25 % respecte a la anualitat 2017, passant dels 20 milions a 25 milions.
 • S’inclou en els criteris de valoració de les propostes una puntuació addicional per a aquelles empreses que estiguin allotjades en un centre reconegut d’incubació d’empreses o participació de l’empresa en un programa d’acceleradores durant un període mínim de 6 mesos.

A continuació es detallen les característiques de la convocatòria:

Tipus de projectes

Posada en marxa de nous projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat de recerca i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris

Empreses innovadores que tinguin residència fiscal o un establiment permanent a Espanya i que puguin demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparan en un futur previsible, productes serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

Que tinguin uns costos de recerca i desenvolupament que representin un mínim del 10 % del total dels seus costos d’explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l’ajuda. Si es tracta d’una empresa nova sense historial financer, aquesta condició ha de complir-se en l’exercici fiscal en curs.

Els beneficiaris hauran de complir els següents requisits:

 • Petita empresa: dins de la categoria de les PIME, empresa que ocupa a menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions d’euros.
 • No estiguin cotitzades.
 • Constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda, a comptar des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa, la qual, a més, haurà de ser almenys sis mesos anterior a la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda.
 • No hagin distribuït beneficis.
 • No hagin sorgit d’una operació societària de les contemplades a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
 • Comptin amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament mitjançant aportacions dineràries abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Tinguin els comptes anuals corresponents als 2 últims exercicis, depositats en el Registre Mercantil.

Característiques de l’Ajuda

 • Les ajudes d’aquesta convocatòria consistiran en subvencions.
 • La subvenció finançarà fins al 70 % del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.
 • L’actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.
 • Les ajudes es sol·licitaran per a actuacions anuals o plurianuals.
 • Les actuacions subvencionades hauran d’iniciar-se l’1 de gener de 2019, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2019, o bé el 31 de desembre de 2020.
 • Les ajudes podran ser compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, internacional, i de la Unió Europea, en els termes establerts en l’article 38 de l’Ordre de bases reguladores.

Pagament

El beneficiari rebrà el pagament anticipat del 60 % de la subvenció concedida per a cada anualitat amb anterioritat a la seva realització. El beneficiari no haurà de constituir cap garantia.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 2 d’octubre de 2018, a les 12 hores del migdia, hora peninsular.

Dotació pressupostària

25.000.000 euros.