Oberta la convocatòria Retos Colaboración 2015

En el BOE d’avui es publica la convocatòria del programa Retos Colaboración 2015 amb un termini de presentació de sol·licituds fins al pròxim 24 de febrer a les 15h (hora peninsular).

Les principals novetats de la convocatòria són:

 • S’augmenta el pressupost mínim del projecte fins als 500.000 euros (versus els 300.000 euros de l’any passat).
 • La durada mínima del projecte serà fins al 31 de desembre de 2016 i la màxima fins al 31 de desembre de 2018 (al 2014 la duració mínima era de 24 mesos).
 • S’augmenta considerablement la dotació pressupostària en subvenció, arribant als 83,9 milions d’euros en comparació amb els 60 de l’any passat, amb una dotació en forma de préstec de 490 milions d’euros en els que s’inclou aquest any una partida en forma de bestreta FEDER per a cofinançar organitzacions públiques que a l’any 2014 no va estar disponible. Destaca en aquest últim punt que, com el Fons FEDER està recentment obert, hi haurà finançament d’aquesta índole en qualsevol comunitat autònoma.
 • En el moment de presentar la sol·licitud, s’haurà de presentar firmat l’acord de consorci per tots els socis del projecte.
 • L’ajuda a les empreses es manté en forma de préstec fins al 95 %, no podent-se subrogar el préstec en el moment de presentar garanties ni una vegada finalitzat el projecte. Així mateix, la intensitat de l’ajuda vindrà determinada tant per la tipologia de l’empresa com el nivell de solvència de la mateixa segons mètode indicat en la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i d’actualització (2008/C 14/02). En cap cas una empresa considerada en crisi per aquesta normativa podrà optar a ajuda en aquesta convocatòria.
 • Les memòries tecnicoeconòmiques del projecte no podran superar les 100 pàgines, sent en el seu cas denegades les propostes amb una dimensió superior.
 • El pagament es realitzarà directament a cada organització, evitant l’estructura fins a la data, en la qual el pagament es realitzava directament al líder i aquest havia de realitzar la transferència a cada soci.
 • Es simplificarà el procés de justificació tècnica, realitzant-se només una justificació global al final del projecte i aportant només fitxes mínimes de seguiment a cada anualitat. Així mateix, la justificació econòmica podrà ser presentada directament per cada organització sense la necessitat que ho realitzi tot el líder com fins ara.
 • Cada organització haurà de sol·licitar pressupost i ajuda almenys en una anualitat del projecte no podent fer devolucions més enllà de la part no justificada correctament.

Taula resum de les característiques de la línia Retos Colaboración 2015

Beneficiaris

 • Consorcis empresarials (empreses, agrupacions i associacions).
 • Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres de suport innovació, universitats, organismes de recerca, entitats privades sense ànim de lucre o altres organitzacions de dret públic).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

En el consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues organitzacions, sent obligat un Organisme de Recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim del 10 % del pressupost i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 60 % amb un màxim del 70 % per a una entitat individual.

Tipologia de projectes

Projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, alineats amb les prioritats establertes en els Reptes del Programa Estatal d’R+D+i orientats als Reptes de la Societat:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima.
 • Energia, segura, eficient i neta.
 • Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
 • Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
 • Canvis i innovacions socials.
 • Economia i societat digital.
 • Seguretat, protecció i defensa.

Modalitat ajuda i intensitat

 • Per a empreses, préstec fins al 95 % del pressupost a l’Euríbor amb un període de devolució de 10 anys, inclosos 3 de carència. Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.
 • Per a Organismes d’R+D+i públics, subvenció fins al 100 % del pressupost fons perdut a costos marginals (subvenció i/o bestreta FEDER).
 • Per a Organismes d’R+D+i privats, fins al 100 % del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

Pressupost mínim

500.000 euros.

Durada projecte

Durada mínima fins al 31 de desembre de 2016 i màxima fins al 31 de desembre de 2018, havent de començar el projecte com a mínim en el moment de presentar la sol·licitud.

Tipus de convocatòria

Convocatòria única anual. Pendent de publicació durant el mes de gener. Des de la publicació, 1 mes per a presentar les sol·licituds.

Garanties

Subvencions sense garanties.

Quan el préstec total concedit a una empresa sigui superior o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25 % del préstec concedit. Per a projectes en els quals el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros, totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25 % del seu préstec, independentment del valor individual del mateix.

Forma cobrament ajuda

L’ajuda es paga any a any.

El pagament de l’ajuda es realitza directament a cada un dels participants del consorci.

Dotació pressupostària

573,9 milions d’euros dels quals 83,9 milions d’euros en subvenció i 490 milions d’euros en forma de préstec i bestreta FEDER.

En l’anualitat 2014, es va fer una dotació inicial de 548 milions d’euros, dels que finalment es van executar en la resolució definitiva 170,3 milions d’euros (59,3 milions d’euros en subvenció i 111 milions d’euros en préstec).

Responsabilitat

En el cas que un membre de l’agrupació no respongui de les obligacions de reintegrament, cada membre de la mateixa respondrà solidàriament, d’acord amb l’article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. L’import a reintegrar per a cada membre de l’agrupació tindrà com a límit les quantitats d’ajuda efectivament rebudes.

En virtut del que s’estableix en la disposició addicional primera de la ECC/1780/2013, de 30 de setembre, cada membre de l’agrupació respondrà individual i exclusivament de l’amortització del préstec que li hagi estat assignat i dels incompliments en les devolucions de les quotes d’amortització dels préstecs, no aplicant-se, per tant, la responsabilitat solidària a la devolució dels préstecs.