Oberta la convocatòria Torres Quevedo 2014

El passat 18 de febrer es va publicat la convocatòria Torres Quevedo 2014, per a la contractació de doctors en organitzacions per a la realització de projectes de recerca industrial, estudis de viabilitat i projectes de desenvolupament experimental a fi d’afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector provat de personal suficientment preparat per a escometre plans i projectes d’R+D+i, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

Tipus de projectes

De recerca industrial, estudis de viabilitat i de desenvolupament experimental.

Beneficiaris

  • Les empreses, entre les quals s’inclouen les empreses spin-off i les JEIs.
  • Els centres tecnològics d’àmbit estatal.
  • Els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
  • Les associacions empresarials.
  • Els parcs científics i tecnològics.

Característiques de les ajudes

Seran subvencions i tindran una durada de 3 anys, i la data de l’inici del còmput de l’ajuda estarà compresa en el termini de presentació de contractes.

La quantia de les ajudes es realitzarà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’organització. El cost de contractació màxim no podrà ser superior a 50.000 euros anuals ni inferiors a 18.000 euros, sense prejudici de la retribució bruta que rebi el doctor. Les ajudes es destinaran a sufragar els costos de retribució bruta anual i la quota empresarial a la SS.

Les intensitats brutes seran:

Tipus de projecte Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa
Recerca industrial 70 % 60 % 50 %
Estudi de viabilitat 70 % 60 % 50 %
Desenvolupament experimental 45 % 35 % 25 %

Els llocs de treball han d’estar ubicats a Espanya.

Requisits dels investigadors

  • Estar en possessió del grau de doctor en la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver estat vinculat laboralment amb l’organització amb la que sol·licita una ajuda d’aquesta actuació ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa entre el 13 de desembre de 2012 i el 13 de març de 2014, ambdós inclosos.
  • En el cas de les empreses spin-off i les JEIs, no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb una institució d’R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l’accionariat o en el capital de la nova empresa.
  • No comptar amb una participació en el capital de l’organització que sol·licita l’ajuda o d’una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’organització.
  • No estar inclòs com a candidat en la sol·licitud de més d’una organització.

Es podrà sol·licitar una ajuda per a doctors ja contractats per l’organització sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud a aquesta actuació, sempre que la contractació s’hagi realitzat amb posterioritat al 13 de març de 2014, data final de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2013 de les ajudes Torres Quevedo.

Presentació de contractes

Les organitzacions beneficiàries disposaran d’un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la Resolució per a presentar els contractes laborals formalitzats amb els investigadors, que hauran de tenir caràcter indefinit, almenys, des de la data d’inici de còmput de l’ajuda i ser a jornada completa.

Pagament

L’import de les ajudes es pagarà amb caràcter anual per anticipat a favor de les organitzacions beneficiàries, a les que s’eximeix de la constitució de garanties.

Terminis

El termini de presentació de sol·licitud comença el 25 de febrer de 2015 i finalitza el 25 de març a les 15 hores.

Dotació pressupostària

15.000.000 euros.