Oberta la convocatòria Torres Quevedo 2018

En el BOE del passat 13 de desembre es va publicar la convocatòria TORRES QUEVEDO 2018. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 24 de gener de 2019 i finalitzarà el 14 de febrer de 2019, a les 15 hores.

Aquesta convocatòria és per a donar suport a la contractació de Doctors en entitats, per a la realització de projectes d’investigació industrial, estudis de viabilitat i projectes de desenvolupament experimental a fi d’afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per a escometre plans i projectes d’R+D+i, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

Tipus de projectes

D’investigació industrial, estudis de viabilitat i de desenvolupament experimental

Beneficiaris

  • Empreses, entre les quals s’inclouen les empreses spin-off i les JEIs.
  • Centres tecnològics d’àmbit estatal.
  • Centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
  • Associacions empresarials.
  • Parcs científics i tecnològics.

Característiques de les ajudes

Seran subvencions i tindran una durada de 3 anys, i la data d’inici del còmput de l’ajuda estarà compresa en el termini de presentació de contractes.

La quantia de les ajudes es realitzarà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’organització. El cost de contractació màxim no podrà ser superior 55.000 euros anuals ni inferior a 18.000 euros, sense prejudici de la retribució bruta que rebi el doctor. Les ajudes es destinaran a sufragar costos de retribució bruta anual i la quota empresarial a la SS.

Les intensitats brutes màximes seran:

Tipus de projecte Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa, centres tecnològics, centres de desenvolupament a la innovació, associacions empresarials, parcs científics i tecnològics
Recerca industrial 70 % 60 % 50 %
Estudis de viabilitat 70 % 60 % 50 %
Desenvolupament experimental 45 % 35 % 25 %

Els llocs de treball han d’estar ubicats a Espanya.

Requisits dels investigadors

  • Estar en possessió del grau de doctor a la data de presentació de la sol·licitud.
  • • No haver estat vinculat laboralment amb l’organització amb la que es sol·licita una ajuda d’aquesta actuació ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa entre el 9 de febrer de 2017 i l’1 de febrer de 2018, ambdós inclosos. En el cas des les empreses spin-off i les JEIs, no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb una institució d’R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l’accionariat o en el capital de la nova empresa.
  • No comptar amb una participació en el capital de l’entitat que sol·licita l’ajuda o d’una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’organització.
  • No estar inclòs com a candidat en la sol·licitud de més d’una organització.

Es podrà sol·licitar una ajuda per a doctors ja contractats per l’organització sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud a aquesta actuació, sempre que la contractació s’hagi realitzat amb posterioritat al 9 de febrer de 2019, data final de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2017 de les ajudes Torres Quevedo.

Presentació de contractes

Les organitzacions beneficiàries disposaran d’un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la Resolució de concessió per a presentar els contractes laborals formalitzats amb els investigadors, que hauran de tenir caràcter indefinit, almenys, des de la data d’inici del còmput de l’ajuda i ser a jornada completa.

Pagament

L’import de les ajudes es pagarà amb caràcter anual anticipat a favor de les organitzacions beneficiàries, a les quals s’eximeix de la constitució de garanties.

Dotació pressupostària

15.000.000 euros, repartits en 3 anualitats.