Obertes les convocatòries 2/2014 i Grans Projectes del programa AEESD

En el BOE d’ahir es va publicar la segona convocatòria d’ajudes a projectes TIC en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD) per aquest any 2014, així com la convocatòria per a Grans Projectes de Recerca Industrial dins del mateix programa.

Les convocatòries estaran obertes des d’avui fins al 23 de juliol, en el cas de la segona convocatòria, i el 21 de juliol, en el cas de Grans Projectes.

Ambdues convocatòries s’obren per a projectes de qualsevol de les àrees temàtiques de programa AEESD, havent-se modificant respecte a la primera convocatòria, que qualsevol entitat constituïda com a màxim el 31 de desembre de 2013 pot ser beneficiària de les ajudes, i unes exigències superiors en l’àmbit de solvència financera. L’ajuda en ambdós casos és combinada subvenció més préstec al 0,513 % amb 5 anys d’amortització inclosos 2 de carència, finançant el 100 % del pressupost que es consideri finançable.

A continuació es detallen les característiques específiques de cada línia:

AEESD 2a Convocatòria 2014

Tipus de projectes

 • Els projectes de desenvolupament experimental nacionals que no hagin obtingut ajudes en altres convocatòries.
 • Els projectes de desenvolupament experimental o recerca industrial que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a algun dels següents clústers TIC d’EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 i EURÍPIDES.

Beneficiaris

 • Les empreses excepte les organitzacions del sector públic, les organitzacions constituïdes després del 31/12/2013, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats, les organitzacions sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica i els professionals autònoms.
 • Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE)

Modalitats de participació

 • Projectes individuals.
 • Projectes en consorci amb un nombre màxim de 5 socis (excepte en aquells casos que siguin projectes internacionals).

Ajuda

Ajuda combinada de subvenció i préstec fins al 100 % del pressupost finançable:

 • Les ajudes en forma de subvenció arribaran a un 10 %, quan la nota del projecte sigui igual o superior a 7 punts, i un 5 %, en cas contrari.
 • Els préstecs per aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0,513 % (Euríbor a 1 any) amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.

Prioritats temàtiques

 • Indústries del futur. Infraestructures d’Internet del futur: components i sistemes electrònics, solucions cloud computing, solucions TIC Big Data, aplicacions per a l’ecosistema mòbil i ciutats intel·ligents.
 • Ciberseguretat i confiança digital.
 • Aplicacions i solucions TIC orientades a la millora de la competitivitat de la PIME.
 • Evolució de l’administració electrònica.
 • Aplicacions de gestió mediambiental: solucions TIC per a l’eficiència energètica.
 • Aplicacions de gestió mediambiental: habitabilitat i mobilitat urbana.
 • Aplicacions i solucions relacionades amb els continguts digitals.
 • Aplicacions de salut i benestar social.

Pressupost mínim

200.000 euros

Durada projecte

Inici 2014 i el termini d’execució pot estendre’s fins a finals de l’exercici 2016.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase, el 25 % restant, i una vegada presentada la justificació de l’anualitat 2014.

En els projectes en cooperació, el pagament es realitzarà a cada participant.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, per valor del 25 % de l’import del préstec i de la subvenció a percebre en aquest pagament. El primer pagament serà en el moment d’acceptació de l’ajuda i el segon en el moment de presentar la justificació de l’anualitat 2014.

Termini i forma presentació projecte

Fins al 23 de juliol en una única fase (projecte complet).

Dotació pressupostària

Subvenció: 16.150.748 euros.
Préstec: 199.309.600 euros.

Responsabilitat solidària

Les organitzacions participants en els projectes en cooperació respondran solidàriament de l’obligació de reintegrament del beneficiari en relació a les activitats subvencionades que s’haguessin compromès a efectuar fins al límit de l’ajuda concedida.

 

AEESD Grans Projectes

Tipus de projectes

Els projectes de recerca industrial nacionals que no hagin obtingut ajudes en altres convocatòries.

Beneficiaris

Les empreses excepte les organitzacions del sector públic, les organitzacions constituïdes després del 31/12/2013, amb excepció de les que procedeixen d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats, les organitzacions sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica i els professionals autònoms.

Modalitats de participació

 • Projectes individuals.
 • Projectes en consorci amb un nombre màxim de 5 socis.

Els projectes hauran de comptar amb subcontractacions d’altres empreses de TICs per un import que ascendeix com a mínim el 15 % del pressupost.

Ajuda

Ajuda combinada de subvenció i préstec fins al 100 % del pressupost finançable:

 • Les ajudes en forma de subvenció arribaran fins a un 25 % quan la nota del projecte sigui igual o superior a 7 punts, un 15 % quan la nota estigui entre el 5 i el 7, i un 0 % quan la nota sigui superior a 5 punts.
 • Els préstecs per aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0,513 (Euríbor a un any) amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec en benefici a entitats financeres.

Prioritats temàtiques

 • Indústries del futur. Infraestructures d’Internet del futur: components i sistemes electrònics, solucions cloud computing, solucions TIC Big Data, aplicacions per a l’ecosistema mòbil i ciutats intel·ligents.
 • Ciberseguretat i confiança digital.
 • Aplicacions i solucions TIC orientades a la millora de la competitivitat de la PIME.
 • Evolució de l’administració electrònica.
 • Aplicacions de gestió mediambiental: solucions TIC per a l’eficiència energètica.
 • Aplicacions de gestió mediambiental: habitabilitat i mobilitat urbana.
 • Aplicacions i solucions relacionades amb els continguts digitals.
 • AAplicacions de salut i benestar social.

Pressupost mínim

5.000.000 euros.

Durada projecte

Inici 2014 i el termini d’execució pot estendre’s fins a finals de l’exercici 2016.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase, el 25 % restant, una vegada presentada la justificació de l’anualitat 2014.

En els projectes en cooperació, el pagament es realitzarà a cada participant.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, per valor del 10 % de l’import del préstec i de la subvenció a percebre en aquest pagament. El primer pagament serà el moment d’acceptació de l’ajuda, i el segon en el moment de presentar la justificació de l’anualitat 2014.

Termini i forma de presentació projecte

Fins al 21 de juliol en una única fase (projecte complet)

Dotació pressupostària

Subvenció: 15.000.000 d’euros.
Préstec: 78.000.000 d’euros.

Responsabilitat solidària

Les organitzacions participants en els projectes en cooperació respondran solidàriament de l’obligació de reintegrament del beneficiari en relació a les activitats subvencionades que s’haguessin compromès a efectuar fins al límit de l’ajuda concedida.