Obertes les convocatòries d’ajuda a la Reindustrialització i Foment Competitivitat Industrial 2014

Dissabte passat es va publicar al BOE les convocatòries del programa per a la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial per al 2014, estant obertes fins al pròxim 3 de juliol de 2014.

En el marc de la convocatòria es destaquen tres línies principals d’actuació:

  • Programa competitivitat en la indústria manufacturera: execució d’inversions industrials destinades a la millora i/o modificació de línies de producció prèviament existents que es produeixin en l’àmbit de la indústria manufacturera. S’entendran inversions en l’àmbit de la indústria manufacturera les que tenen com a objectiu exercir les activitats definides en la Secció C-Divisions 10 a 32 de CNAE 2009.
  • Programa competitivitat en la indústria aeroespacial: execució d’inversions industrials destinades a la millora i/o modificació de línies de producció prèviament existents que es produeixin en l’àmbit de la indústria aeroespacial. A aquests efectes, s’entendran inversions en l’àmbit de la indústria aeroespacial, les que tenen com a objectiu exercir les activitats definides en el codi 30.3 CNAE 2009.
  • Programa de Reindustrialització general: finança inversions industrials que s’emmarquen en alguna de les següents tipologies:
    • Creació d’establiments industrials, inici d’una nova activitat de producció en qualsevol punt del territori nacional.
    • Trasllat: canvi de localització d’una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt del territori nacional.
    • Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció (no es consideren actuacions sobre una línia existent com poden ser les substitucions de maquinària i elements auxiliars de producció, les adaptacions o millores d’aquestes).

En la línia Competitivitat s’hi ha d’afegir una convocatòria específica per al sector de l’automoció que previsiblement es publicarà en breu.

A la línia Reindustrialització s’hi ha d’afegir convocatòries específiques per a determinades zones geogràfiques d’Espanya com: províncies de Terol, Sòria i Jaén; marge esquerre del Nervión; comarca de Lorca; comarca del Campo de Gibraltar; CCAA Extremadura; CCAA Canàries; comarca Bahía de Cádiz; Isla del Hierro; i a les zones afectades per processos de deslocalització dels sectors tèxtil i de la confecció, calçat, joguina, moble, adobat i marroquineria.

La convocatòria permet finançar projectes d’un mínim de 75.000 euros amb una ajuda en forma de préstec del 75 % sobre el pressupost finançable. El préstec té un període d’amortització de 10 anys, inclosos 3 de carència, requerint la presentació de garanties per un valor del 10 % del préstec en el moment de la sol·licitud. El pagament del préstec es realitza després de la concessió de resolució de l’ajuda. El tipus d’interes es determinarà en funció de la classificació financera obtinguda pel beneficiari, sent el valor entre el 3,062 % per a les organitzacions amb una classificació bona, i un 4,53 % en el cas d’una classificació satisfactòria.