Obertes les convocatòries d’ajudes per al Foment de la Competitivitat Industrial

S’ha publicat a dia d’avui en el BOE les convocatòries d’ajuda al Foment de la Competitivitat Industrial 2013 amb un pressupost total de 408,5 milions d’euros.

El programa dividit en 3 convocatòries diferents: Industria Manufacturera, Automoció i Aeroespacial, ve a donar continuïtat a la línia del Ministeri d’Indústria vigent des de l’any 2009 entorn al Programa Sectors Estratègics Industrials.

Les convocatòries, obertes fins al pròxim 17 de juny, pretenen donar suport als plans d’inversió per a millorar diversos aspectes industrials amb gran impacte en la competitivitat de manera que es potenciï l’evolució de les empreses beneficiàries cap a nous models de producció més avançats, eficients i respectuosos amb el medi ambient, i cap a la fabricació de productes i la prestació de serveis de superior valor afegit, que els permeti accedir i incrementar la seva presència en els mercats internacionals.

L’ajuda al projecte es realitza en forma de préstec al 4,925 % d’interès amb un període d’amortització de 10 anys, inclosos 3 de carència, requerint-se la constitució d’un aval del 10 % del préstec sol·licitat en el cas de sol·licitants que disposin de comptes inscrits en el registre mercantil dels tres últims exercicis tancats, i que hagin tingut un resultat net positiu en l’últim exercici tancat. En un altre cas, l’import de l’aval serà del 20% de l’import sol·licitat.

L’import del finançament a concedir serà del 70 % sobre el pressupost finançable, podent-se augmentar el percentatge en un 5 % en el cas d’inversions plantejades per PIMES, i en un 5 % addicional en el cas que la inversió suposi l’aplicació a escala industrial de tecnologies facilitadores essencials: nanotecnologia, biotecnologia, microelectrònica i materials avançats o, si es produeix en els àmbits d’activitat industrial: aeronàutica, defensa, béns d’equips, indústria electrònica i de telecomunicacions, equipament i sistemes d’energia renovable, e-salut, equipament per al tractament i/o aprofitament d’aigua, mobilitat sostenible i construcció sostenible i intel·ligent.

Convocatòria de suport financer a la inversió industrial en la indústria manufacturera >>
Convocatòria de suport financer a la inversió industrial en la indústria d’automoció >>
Convocatòria de suport financer a la inversió industrial en la indústria aeroespacial >>