Obertura Convocatòria Ajudes 2020 per al desenvolupament de l’oferta tecnològica en continguts digitals

Dilluns passat dia 3 d’agost es va publicar al BOE la convocatòria d’ajuts de l’Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, gestionades per RED.ES, per al desenvolupament tecnològic de l’oferta tecnològica en continguts digitals en règim de concurrència competitiva.

Projectes finançables
Aquest programa comprèn la realització de projectes de desenvolupament experimental associades als continguts digitals, així com la generació d’aquests continguts, en la mesura que siguin necessaris per a l’objecte demostrador de el desenvolupament experimental que es realitza.

Els projectes de desenvolupament experimental podran incloure la creació de prototips, la demostració, l’elaboració de projectes pilot, l’assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l’objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguin substancialment assentats.

Així mateix, els projectes poden incloure el desenvolupament de prototips o projectes pilot que puguin utilitzar-se comercialment quan siguin necessàriament el producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació.

Per continguts digitals s’entendran.
. Posada a disposició de dades de forma massiva i en formats reutilitzables
. videojocs
. animació digital
. música
. Cinema i vídeo
. continguts audiovisuals
. Publicacions digitals
. publicitat digital
. Xarxes socials i aplicacions mòbils

Característiques de l’ajuda
Intensitats màximes:
Petites empreses: 45%
Mitjanes empreses: 35%
Empreses no PIME: 25%
Pressupost mínim: 150.000 €
Pressupost màxim: 2.000.000 €

Beneficiaris
Empreses privades constituïdes en territori Espanyol
No tenir la consideració d’empresa en crisi

Termini de presentació
Fins el 3 d’octubre de 2020

Termini d’execució
Des de la presentació de la sol·licitud fins a 12 mesos des de la Resolució de Concessió.

Pagament de l’ajuda
El pagament de l’ajut es realitzarà de forma general a la finalització satisfactòria de la justificació econòmica podent-se sol·licitar un pagament anticipat de l’40% aportant garanties pel cent per cent de l’import corresponent el pagament.
Així mateix, es podrà obtenir finançament de fins al 100% de la valor de l’import dels projectes, a través de les entitats financeres adherides a les línies de finançament subscrites entre Red.es i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en el marc de l’conveni ICO-RED.ES ACCELERA. Cal destacar que, en aquest conveni, s’estableix que l’ICO no assumeix risc en les operacions formalitzades amb els clients assumint-l’entitat financera en la seva totalitat, i pot sol·licitar l’entitat financera les garanties que consideri oportunes per aprovar el finançament.

Tipus d’ajut
Subvenció
Dotació pressupostària 15.000.000 €
Els ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres subvencions o ajudes, per la mateixa despesa subvencionable procedents de qualsevol administració o ens públics.
L’ajuda ha de tenir un efecte incentivador en l’activitat objecte de l’ajut, és a dir, l’ajuda ha de canviar el comportament de l’empresa de tal manera que aquesta emprengui activitats complementàries que no realitzaria, o que, sense l’ajuda, realitzaria d’una manera limitada o diferent.

Conceptes subvencionables
Costos de personal:
Despeses de treballadors amb contracte laboral amb el beneficiari que cobrin per nòmina, així com despeses dels socis que treballin en l’entitat beneficiària.
Costos dels treballadors autònoms econòmicament dependents quan aquesta circumstància es pugui acreditar.
NO s’inclouran els costos de personal d’administració, atès que es consideren inclosos en els costos indirectes.

Costos subcontractacions:
Seran subvencionables els costos de serveis prestats per personal extern, sempre que aquests costos es puguin identificar clarament. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, havent de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Despeses d’Auditoria externa que el beneficiari ha de presentar d’acord amb el que estableix article

Costos d’instrumental i material inventariable en la mesura i durant el període en què s’utilitzin per al projecte.

Costos indirectes: inclou els costos generals suplementàries i altres despeses d’explotació addicionals que, sense ser imputables a una activitat subvencionada concreta, són necessaris perquè aquesta es dugui a terme. Si és el cas, les convocatòries han d’establir les condicions per a l’elegibilitat i la justificació d’aquests costos.

Viabilitat econòmica i adequació de el projecte o projectes a la capacitat de l’empresa:
S’avaluarà la capacitat de l’empresa des del punt de vista econòmic-financer per abordar el projecte o els projectes presentats. A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’entén que una empresa té capacitat suficient per abordar el projecte o conjunt de projectes subvencionables si al menys compleix amb algun dels tres criteris següents:
1. El volum anual de negoci de l’empresa sol·licitant, referit a l’últim exercici tancat haurà de ser igual o major que el 70% de l’pressupost total de el projecte o conjunt de projectes.
2. Els fons propis de l’empresa sol·licitant en l’últim exercici tancat hauran de ser iguals o més grans que el 70% de l’pressupost total de el projecte o conjunt de projectes. iii.
3. El volum de negoci mig dels tres últims exercicis tancats ha de ser major o igual que el 100% de l’pressupost total de el projecte o conjunt de projectes.
En el cas que un sol·licitant presenti més d’un projecte a la Convocatòria l’avaluació d’aquest criteri es realitzarà de forma conjunta a totes les propostes presentades, descartant projectes en funció de la puntuació rebuda per la resta dels criteris de valoració, començant amb els de menor puntuació, fins a verificar o no el compliment d’algun dels tres criteris anteriorment indicats.